Sut i adael rhodd yn eich ewyllys

Sut i adael rhodd yn eich ewyllys

Gadael rhodd

Mae eich ewyllys yn ddogfen sy'n rhoi cyfarwyddiadau ar sut yr hoffech i'ch ystâd gael ei rhannu yn dilyn eich marwolaeth. Mae'ch ystâd yn cynnwys popeth rydych yn berchen arno, gan gynnwys eich eiddo, eich gwrthrychau, eich cynilion, eich buddsoddiadau a'ch pensiynau. Heb ewyllys, efallai y caiff peth o'ch ystâd, neu'r ystâd gyfan, ei rhoi i'r Llywodraeth. Mae ysgrifennu eich ewyllys yn tawelu'ch meddwl y bydd eich asedau yn mynd i'r rhai rydych am iddynt eu cael, gan gynnwys, wrth gwrs, eich anwyliaid.

Byddem bob amser yn cynghori eich bod yn defnyddio cyfreithiwr i ysgrifennu eich ewyllys. Bydd cyfreithiwr sydd wedi cymhwyso fel Ymarferydd Ymddiriedolaeth ac Ystâd yn gallu gofyn cwestiynau craff i'ch helpu i ystyried sut yr hoffech i'ch ystâd gael ei rheoli.

Os oes gennych ewyllys eisoes, peth call fyddai ei diweddaru wrth i ddeddfwriaeth neu eich amgylchiadau newid. Efallai y byddwch yn dewis ysgrifennu codisil i'ch ewyllys gyfredol yn y cyfamser.

Beth allwch ei roi

Mae sawl modd o roi rhoddion mewn ewyllys. Y pedair prif gymynrodd yw:

Yn gyffredinol, cymynrodd ariannol yw'r gymynrodd symlaf. Mae'n caniatáu i chi adael swm penodol o arian, megis £5,000, neu ganran o gyfanswm gwerth eich ystâd. Golyga roi canran o'ch ystâd na fydd gwerth eich rhodd yn lleihau dros y blynyddoedd.

Mae cymynrodd weddilliol yn rhodd o unrhyw beth sy'n weddill ar ôl talu'r holl ddyledion, ffioedd ac unrhyw gymynroddion eraill. Gallwch adael eich ystâd weddilliol i gyd, neu ganran ohoni.

Rhodd anariannol neu eitem benodol, megis celfwaith, casgliad o lyfrau, eiddo neu stociau a chyfranddaliadau: mae'r geiriad yn union yr un fath â chymynrodd ariannol, ar wahân i restru'r rhodd fel eitem yn hytrach na ffigur neu ganran. Mae angen adolygu ewyllysiau sy'n cynnwys cymynroddion o'r fath bob tro y gwerthwch unrhyw asedau a restrir yn eich ewyllys.

Golyga cymynrodd refersiynol y gallwch ddyrannu'ch ystâd gyfan neu ran ohoni i fuddiolwr (megis gŵr neu wraig) i'w defnyddio yn ystod ei fywyd, a phan fydd y person hwnnw'n marw, rhoir gweddill y cronfeydd i Brifysgol Abertawe.

Enghreifftiau o eiriad ar gyfer cymynroddion mewn ewyllys