Gwneud Gwahaniaeth

Sut mae eich cymynrodd o fudd i genedlaethau'r dyfodol

Cewch gyfeirio'ch rhodd at ba bynnag faes rydych fwyaf angerddol am ei gefnogi, neu cewch roi rhodd ddigyfyngiad i'r Brifysgol ei defnyddio yn y maes y mae ei angen fwyaf arno ar y pryd.

Fodd bynnag, efallai yr hoffech ystyried roi cymynrodd i un neu fwy o'r meysydd canlynol:

Yr Angen Mwyaf

Mae rhoddion digyfyngiad yn cefnogi prosiectau efallai na fyddant yn dechrau fyth fel arall. Y rhain sydd fwyaf gwerthfawr i'r Brifysgol oherwydd gellir eu defnyddio ar gyfer y prosiectau sydd angen y mwyaf o gymorth.

Ymchwil

Gall cymynrodd i Brifysgol Abertawe helpu ein hymchwilwyr i wella technoleg ac i rannu arbenigedd a gwybodaeth am glefydau ac anhwylderau, gan gynnwys diabetes, canser ac iechyd plant – problemau sy'n effeithio ar lawer ohonom a'n hanwyliaid.

Gwelliannau i'r Campws

Mae buddsoddi yn y campws yn elfen bwysig o strategaeth y Brifysgol, gan ddatblygu cyfleusterau i fodloni gofynion profiad myfyrwyr, addysgu ac ymchwil modern. Mewn achosion penodol, gall y Brifysgol gynnig hawliau enwi ar gyfer adeiladau neu ddarlithfeydd.

Ysgoloriaethau

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i ddenu'r myfyrwyr gorau a mwyaf galluog i astudio yn Abertawe, ac i ddarparu cyfleusterau rhagorol. Mae ysgoloriaethau'n lleddfu'r baich ariannol cynyddol ar fyfyrwyr dawnus, na fyddai modd iddynt fynd i brifysgol fel arall.

Gwobrau a Dyfarniadau

Mae'n bosib i chi sefydlu gwobr i fyfyrwyr neu staff mewn maes neu adran benodol o'ch dewis. Cewch ddewis eich hen adran chi neu adran un o'ch anwyliaid, neu faes astudio sy'n hynod bwysig yn eich barn chi.

Cyfleusterau Chwaraeon

Drwy gymynrodd gallwch gynorthwyo Prifysgol Abertawe i wireddu'i gweledigaeth i fod ymhlith y deg prifysgol orau yn y DU ar gyfer chwaraeon perfformiad, ac yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer addysg ac ymchwil gwyddor chwaraeon.

I drafod eich cymynrodd yn gyfrinachol, cysylltwch â Sally Thurlow drwy ffonio 01792 513463 neu e-bostio s.a.thurlow@abertawe.ac.uk i drefnu amser cyfleus i gwrdd.