Enghreifftiau o Eiriad

Enghreifftiau o eiriad ar gyfer cymynroddion mewn ewyllys

Cymynroddion Ariannol

Enghraifft 1

Rhoddaf heb dreth y swm o £_______  i Brifysgol Abertawe (‘y Brifysgol’) ac rwyf yn dymuno (ond heb osod unrhyw rwymedigaeth orfodol) i’r arian gael ei ddefnyddio ar gyfer ......(manylion y pwrpas a fwriadwyd).

Enghraifft 2

Rhoddaf heb dreth y swm o £_______  i Brifysgol Abertawe (‘y Brifysgol’) sydd i’w gadw at ddibenion cyffredinol y Brifysgol yn llwyr.

Rhoddion Anariannol

Rhoddaf fy ………… (disgrifiad llawn o’r eitem a’i leoliad) i Brifysgol Abertawe.

Rhoddion Gweddilliol a Refersiynol

Oherwydd natur gymhleth cymynroddion gweddilliol a refersiynol, awgrymwn eich bod yn cysylltu ag ymgynghorydd cyfreithiol i drafod cymynroddion o'r fath.

Pa bynnag eiriad a ddefnyddir, mae'n bwysig cynnwys y cymal canlynol yn yr ewyllys:

‘Rwyf yn datgan y bydd derbyn yr unigolyn sy’n proffesu bod yn Gyfarwyddwr Cyllid neu’n Drysorydd neu’n swyddog arall priodol y Brifysgol ar y pryd, yn gyflawnwr teilwng i’m (Ymddiriedolwyr) (Ysgutorion). Rwyf yn datgan ymhellach, os, cyn fy marwolaeth (neu ar ôl fy marwolaeth ond cyn i’m (Ymddiriedolwyr) (Ysgutorion) wneud y rhodd hon yn effeithiol) y bydd unrhyw gorff elusennol neu gorff arall y rhoddwyd rhodd iddynt drwy hyn fy Ewyllys yn newid ei enw neu’n cyfuno ag unrhyw gorff arall neu’n trosglwyddo ei holl asedau i unrhyw gorff arall, yna bydd fy (Ymddiriedolwyr) (Ysgutorion) yn gwneud y rhodd hon yn effeithiol fel petai wedi’i gwneud (yn yr achos cyntaf) i’r corff dan ei enw newydd neu (yn yr ail achos) i’r corff sy’n deillio o ganlyniad i gyfuno o’r fath neu’r corff y gwnaed y trosglwyddo iddo.’

Diwygio Ewyllys Bresennol

Mae'n hawdd diwygio ewyllys bresennol drwy ychwanegu codisil e.e.

“I [full name] of [full address] declare this to be a codicil to my will made on [day/month/year of will]. In addition to the gifts given by me in said will, I give free of tax the sum of [amount] as a charitable gift to Swansea University for [what the gift is to be used for]. In all other respects I confirm my said will.”

Rhaid i chi lofnodi a dyddio'r codisil ym mhresenoldeb dau dyst a'i adael gyda'ch ewyllys. Sylwer, os ydych yn defnyddio cyfreithiwr neu gyfryngwr arall, efallai y byddant yn codi tâl am gofnodi'r codisil.

Gwybodaeth i'w rhoi i'ch cyfreithiwr

Mae Prifysgol Abertawe'n elusen gofrestredig (Rhif 1138342).
Ni fydd Treth etifeddiaeth y DU yn daladwy ar unrhyw rodd a adewch i'r Brifysgol.

Cyfeiriad Prifysgol Abertawe yw:

Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Prif rif ffôn: 01792 205678

Cyswllt: Sally Thurlow, Rheolwr Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr
Llinell uniongyrchol: 01792 513463
E-bost: s.a.thurlow@abertawe.ac.uk