Yn y rhifyn hwn

Cadw mewn Cysylltiad

Rydym am glywed gennych...

Rydym wrth ein bodd yn clywed gan raddedigion Abertawe, ble bynnag yr ydych yn y byd a beth bynnag yr ydych yn ei wneud felly cysylltwch â ni i rannu eich newyddion gyda ni! Gallwch ymddangos ar y wefan, mewn e-gylchlythyr neu gylchgrawn.

Diweddaru eich manylion

A oes gennym eich cyfeiriad e-bost a chyfeiriad post cywir? Ydych chi wedi rhoi gwybod i ni beth yr ydych wedi bod yn ei wneud ar ôl gadael Abertawe? Mae diweddaru eich manylion yn gyflym ac yn hawdd - cwblhewch y ffurflen yma.

Croeso i'r Bae

Mae Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B Davies, yn disgrifio sut mae llwyddiannau mwy ar y gorwel i’r sefydliad wrth i’w ddatblygiad gwerth £450m, Campws y Bae, agor.

Ar ôl blynyddoedd maith o gynllunio a pharatoi, Mae Prifysgol Abertawe wedi agor drysau Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Bae gwerth £450m. Mae'r Campws wedi cael ei gydnabod yn eang fel un o brosiectau economi gwybodaeth mwyaf blaenllaw Ewrop.

Ar safle 40 hectar a roddwyd i'r Brifysgol gan un                 o'i phartneriaid diwydiannol pwysig, BP, mae natur y datblygiad hwn, sy'n canolbwyntio ar uchelgais a diwydiant, wedi denu buddsoddiad o £60m gan Fanc Buddsoddi Ewrop - y tro cyntaf i'r Banc fuddsoddi yng Nghymru.

Mae gweledigaeth y Brifysgol hefyd wedi derbyn cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ynghyd â dyfarniadau sylweddol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.
Bydd Campws y Bae yn parhau â thraddodiad Prifysgol Abertawe  o gydleoli ymchwil academaidd ac ymchwil a datblygu diwydiannol er mwyn ysgogi arloesi, twf economaidd ac entrepreneuriaeth yn y rhanbarth. Drwy rannu cyfleusterau yn y modd hwn, byddwn yn sicrhau y gall ymchwil o safon fyd-eang yn Abertawe gyfrannu at lwyddiant diwydiannol, gan greu heriau newydd a chyfleoedd ariannu i'n hymchwilwyr ar yr un pryd.  Bydd yr amgylchedd hwn hefyd o fudd i fyfyrwyr, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer prosiectau "byd go iawn" a lleoliadau diwydiannol.

Mae cysylltiadau'r Brifysgol â diwydiant, drwy ymchwil cydweithredol, ymhlith y gorau yn y DU. Ar Gampws y Bae, bydd yr Ardal Beirianneg ar ei phen ei hun yn gartref i ddau sefydliad ymchwil newydd, a fydd yn hwyluso prosiectau ymchwil cydweithredol pwysig â chwmnïau amlwladol ym meysydd profi deunyddiau a thechnoleg deunyddiau yn y sector ynni.

Mae'r biliwnydd telegyfathrebu, Syr Terry Matthews, - sy'n gyn-fyfyriwr y Brifysgol - yn hyderus y gall Prifysgol Abertawe a'i Champws Arloesi a Gwyddoniaeth newydd yn y Bae gyflawni rôl bwerus wrth ysgogi twf ac adfywio economaidd yn y rhanbarth a'r tu hwnt.

Mae Syr Terry wedi dweud y byddai wrth ei fodd pe bai Prifysgol Abertawe'n adnabyddus am y graddedigion meddalwedd gorau a'r arbenigwyr cyfrifiadureg gorau, a phe bai'r rhanbarth yn cael ei adnabod yn rhyngwladol am ei arbenigedd o safon fyd-eang ym maes meddalwedd, yn ogystal ag am gynyddu entrepreneuriaeth ymhlith graddedigion. Mae Abertawe'n ymateb i'r her hon drwy gynnwys cyfleusterau sylweddol ar gyfer cyfrifiadureg yng ngham nesaf datblygu Campws y Bae y buddsoddir tua £100m ynddo.

O ganlyniad i lwyddiant Abertawe yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ym mis Rhagfyr 2014, gwelwyd y cynnydd  mwyaf yn y tablau gan unrhyw Brifysgol ddwys ei hymchwil yn y DU, sef i 26 o 52 (ei safle yn 2008). Rydym yn darparu ymchwil sy'n arwain y byd ac sy'n rhagorol yn rhyngwladol ar draws yr holl ddisgyblaethau - Gwyddoniaeth, Peirianneg, Meddygaeth, y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Yn ôl mesurau effaith REF 2014 - hynny yw, y gwahaniaeth a wnaed gan ymchwil i'r byd ehangach - crëwyd a diogelwyd mwy na 10,000 o swyddi; cafwyd effaith economaidd gwerth £2.1 biliwn; ac mae ymchwil Prifysgol Abertawe wedi effeithio ar fwy na 341 miliwn o bobl.

`Mae perfformiad rhagorol y Brifysgol yn y Fframwaith yn allweddol i'r profiad dysgu ac addysgu ysgogol a meithringar a ddarperir yn Abertawe. Gwnaeth gyfraniad hollbwysig wrth i ni gyflawni'r radd uchaf (5*) yn system QS ar gyfer rhagoriaeth addysgu, ynghyd â sgôr cydradd 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Mae nifer y myfyrwyr o'r DU a thramor wedi cynyddu'n sylweddol, gan greu cymuned fywiog a diddorol o fyfyrwyr, sy'n gallu manteisio ar rai o'r cymdeithasau a'r cyfleusterau chwaraeon gorau yn y DU.

Mae Academi Cyflogadwyedd y Brifysgol, Darganfod - ein canolfan wirfoddoli a enillodd Wobr y Frenhines - ynghyd â mentrau entrepreneuriaeth sy’n elwa o gefnogaeth arweinwyr diwydiannol, yn sicrhau ein bod yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu'n raddedigion sydd â'r sgiliau academaidd a'r sgiliau bywyd mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt. Mae Abertawe bellach yn 15fed yn y DU am lwyddiant ein graddedigion sy'n symud i astudiaethau lefel uwch neu sy'n cael swyddi ar lefel broffesiynol.

Mae'r gyfradd dwf ardderchog hon wedi'i chyflawni mewn amgylchedd Addysg Uwch sy'n fwyfwy cystadleuol. Yn ogystal â rhagori ar gyfradd gyfartalog y sector Addysg Uwch dros y 10 mlynedd diwethaf, mae twf yn Abertawe wedi perfformio'n well na Gr┼Áp Russell o ran incwm cyffredinol, incwm o ymchwil a niferoedd myfyrwyr o'r DU a thramor (2003/04 i 2012/13).

I ddefnyddio cyfatebiaeth o fyd chwaraeon - a chan gyfeirio at un arall o'n cydweithredwyr, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe - mae Abertawe wedi ymuno ag Uwch-gynghrair Prifysgolion y DU.

 

Richard B Davies

Is-ganghellor