Amdanom ni

Mae gan holl staff academaidd adran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus Academi Hywel Teifi gefndir cryf yn eu gwahanol feysydd - o gynhyrchu rhaglenni radio a theledu i brofiad o weithio fel ymarferwyr cyfathrebu ym Mhrydain a thramor. O ganlyniad, mae sail gyhyrog i ddarpariaeth academaidd yr adran. Wrth ddilyn cyrsiau'r Adran hon, byddwch yn datblygu dealltwriaeth gref am hanes a theorïau meysydd y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, ynghyd ag ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfoes a chyfnewidiol o’r effaith y maent yn eu cael ar gymdeithas a byd busnes.

Ein hamcan felly yw sicrhau y byddwch yn graddio fel unigolion sydd ag agwedd wybodus, feirniadol a chreadigol, ac wedi eich arfogi gyda’r sgiliau ymarferol, creadigol, deallusol ac ymchwiliol a fydd yn eich galluogi i ymgymryd â gyrfa mewn rhai o’r meysydd mwyaf cyffrous a chyfnewidiol y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru a thu hwnt. 

O brofiad, rydym yn ymwybodol y dylech gael profiad o ymwneud gyda darpar gyflogwyr drwy gydol eich tair blynedd ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ar draws Cymru a Phrydain yn golygu y cewch gyfle i gwrdd a thrafod eich dyfodol gyda rhai o gynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus mwyaf blaenllaw'r DU, gan gynnwys aeoldau o Banel Diwydiant y Cyfryngau, sydd yn rhoi adborth ar ddarpariaethyr adran. Gall hyn roi cyfle i chi gael profiad uniongyrchol o’r math o bobl, y personoliaethau a’r sgiliau rhyngbersonol sydd eu hangen arnoch yn eich darpar yrfa.

Rydym yn cynnig modiwl profiad gwaith (Rhif Modiwl AHT200). Ar y modiwl hwn byddwch yn treulio cyfnod o 10 diwrnod ar brofiad gwaith gyda sefydliad, elusen, busnes neu sefydliad llywodraethol yng Nghymru. Yn ddelfrydol byddwch yn mynychu'r lleoliad un diwrnod yr wythnos drwy gydol y tymor er mwyn datblygu sgiliau cyflogadwyedd a dealltwriaeth gynhwysfawr o fyd gwaith.

Yn ogystal â chysylltiadau ein staff academaidd, mae adran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus Academi Hywel Teifi’n cydweithio’n agos gydag Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe (SEA - Swansea Employability Academy). Nod SEA yw sicrhau bod cyflogadwyedd wrth galon y cymorth cynllunio gyrfaol y byddwch yn ei dderbyn drwy gydol eich amser yn y Brifysgol, trwy ddarparu sawl cyfle o brofiad gwaith i chi.