Cyngor clirio i fyfyrwyr ag anableddau

Ymgeisio i Brifysgol Abertawe

Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol, anhawster iechyd meddwl neu anghenion arbennig eraill, does dim rheswm pam dylai eich profiad yn y brifysgol fod yn wahanol i brofiad unrhyw fyfyriwr arall, ac rydym yn croesawu eich cais i astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Cael cynnig drwy Glirio neu Addasiad

Ar ôl i chi dderbyn cynnig, gofynnir i chi lenwi'r Holiadur ar gyfer Clirio oddi wrth Wasanaethau Cymorth Myfyrwyr, sy'n gofyn am wybodaeth am natur eich cyflwr ac am unrhyw anghenion o ran cymorth:

Bydd angen i’r Swyddfa Anableddau dderbyn tystiolaeth ategol o’ch anabledd neu’ch cyflwr meddygol a gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach yn y ddogfen canlynol:

Tystiolaeth Ddogfennol Ategol

Mae’r holiadur yn gofyn am wybodaeth ar natur eich cyflwr, ac unrhyw gefnogaeth sydd ei hagen.  Mae hyn er mwyn sicrhau y gall y Brifysgol drefnu unrhyw gymorth ychwanegol, a gwneud unrhyw addasiadau rhesymol sydd eu hangen; mewn da bryd ar gyfer dechrau'r cwrs.

Dylid anfon yr holiadur yn ôl i'r Swyddfa Anableddau yn syth ar: disability@abertawe.ac.uk

Cyflwyno eich holiadur

Caiff eich atebion eu hystyried gan y Swyddfa Anableddau/Gwasanaeth Lles mor fuan ag y mae'r holiadur yn cyrraedd, a byddant yn cysylltu â chi'r un diwrnod (lle bo hynny'n bosibl) i drafod eich anghenion o ran cymorth.

Mewn nifer fechan o achosion, efallai na fydd yn bosib gwneud yr addasiadau angenrheidiol mewn pryd i ddechrau'r cwrs, a gallai'r Swyddfa Anableddau/Gwasanaeth Lles argymell gohirio'ch lle tan y flwyddyn nesaf.

Cysylltu â’r Swyddfa Anableddau/Gwasanaeth Lles

Os oes unrhyw gwestiynau gennych cysylltwch â'r Swyddfa Anableddau/Gwasanaeth Lles ar 01792 602000, neu fel arall drwy e-bost ar disability@abertawe.ac.uk a'r Gwasanaeth Lles ar 01792 295 592 neu wellbeing@swansea.ac.uk.

Os hoffech gysylltu â'r Swyddfa neu fynychu un o'r Prynhawniau Agored, sylwer bod y Swyddfa Anableddau ar agor 9am tan 4.45pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a'r Gwasanaeth Lles 9am - 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac ni fydd ar gael ar benwythnosau.