Llun o Nia Parry

Nia Parry, Cyflwynydd Teledu a Thiwtor Iaith

"O ran gyrfa, ac o ran fy natblygiad personol, mae medru’r Gymraeg wedi bod yn hanfodol imi. Yr oedd fy nghyfnod ym Mhrifysgol Abertawe yn un arbennig iawn. Fel un o’r gogledd, doeddwn i erioed wedi bod yn Abertawe o’r blaen, ond fe ddois yma ar ddiwrnod agored a syrthio mewn cariad â’r lle! Cefais astudio’r Gymraeg, byw y bywyd Cymreig ond hefyd, flasu cyffro’r ddinas. Perffaith!"

Llun o Jason Mohammad

Jason Mohammad, Newyddiadurwr a Chyflwynydd Teledu

"Astudiais ar gyfer gradd BA yn y Gymraeg a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe rhwng 1992 a 1996. Ar ôl gwneud diploma mewn Newyddiaduraeth dechreuais weithio i’r BBC yn 1997. Erbyn hyn rwy’n cyflwyno rhai o ddigwyddiadau mwyaf byd chwaraeon ar y BBC, ar y radio a’r teledu, gan gynnwys y rhaglen ganlyniadau Final Score ar BBC1. Rwyf hefyd yn cyflwyno rhaglen foreol ar BBC Radio Wales.

"Mae gen i atgofion gwych am fy nghyfnod yn Abertawe. Cwrddais â llawer o bobl gwbl arbennig, a gwneud ffrindiau am oes. Ond y peth pwysicaf oedd staff yr Adran Gymraeg; nhw – heb amheuaeth – a osododd y sylfeini ar gyfer gyrfa mewn newyddiaduraeth a darlledu yng Nghymru. Mae gen i atgofion melys iawn am ddarlithiau prynhawn Llun gyda’r Athro Hywel Teifi Edwards, pan fyddai’n mynd â ni trwy lenyddiaeth y 18fed ganrif a’r 19eg ganrif yn ei ffordd ddihafal ei hun!

"Mae Abertawe yn lle anhygoel i astudio: darlithwyr sy’n ymddiddori yn eu myfyrwyr, cyd-fyfyrwyr gwych, safon uchel y chwaraeon – a bywyd cymdeithasol heb-ei-ail. Ble arall gallwch chi adolygu ar y traeth? Mae Abertawe hefyd yn lle gwych i ddefnyddio’r Gymraeg. Fel un o gefndir ail-iaith, roedd angen i mi fod yng nghwmni siaradwyr iaith-gyntaf, a byddem yn cael ein hannog i ddefnyddio’r Gymraeg nid yn unig ar y campws ond hefyd yn y dref ac yn ein bywyd cymdeithasol.

"Mae Prifysgol Abertawe yn un o’r goreuon yng Nghymru a’r Deyrnas Gyfunol, ac roedd cael bod yn rhan o sefydliad mor wych, ac eto mor agos at y traeth ar un ochr a’r ddinas ar yr ochr arall, yn brofiad arbennig iawn."

Catrin Heledd Richards

Llun o Catrin Heledd Richards

Myfyriwr PhD yn Adran y Gymraeg

"Rwy’n cofio ymweld â Phrifysgol Abertawe pan oeddwn yn yr ysgol a meddwl pa mor gyfeillgar oedd pawb. Roeddwn yn gwybod yn syth y byddwn i’n gallu ffynnu a datblygu yn Adran y Gymraeg gan ei bod yn adran hynod o gartrefol. Bellach rwyf wedi graddio, ac yn astudio ar gyfer PhD yn yr Adran ar waith y Prifardd Dafydd Rowlands, Mae Theomemphus yn Hen (1977).

"Rwyf wedi derbyn llawer o gefnogaeth wrth astudio ar lefel ôl-radd. Mae’r Brifysgol yn ganolog yn cynnig rhaglen o sesiynau buddiol iawn sy’n datblygu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cwblhau gradd ôl-raddedig. O fewn Adran y Gymraeg, mae cefnogaeth y darlithwyr a’u harbenigedd yn eu meysydd yn sicrhau bod pob myfyriwr yn gallu datblygu a llwyddo.

"Ac ar ôl gorffen yn y brifysgol? Oherwydd amrywiaeth y cwrs israddedig, ynghyd â’r sgiliau ychwanegol a enillais wrth astudio ar lefel ôl-radd, rwy’n gwybod bod yr ystod o yrfaoedd y gallwn ei ystyried yn y dyfodol yn eang iawn. Bydd gen i atgofion melys o ddiwrnodau yng nghwmni cyd-fyfyrwyr yn nisgleirdeb haul canol dydd a nosweithiau bythgofiadwy yng ngolau’r lleuad. Mae mynd allan i’r môr ar kayak ac edrych yn ôl ar y ddinas yn brofiad cwbl arbennig!"

Lauren Evans

Llun o Lauren Evans

Myfyriwr israddedig BA Cymraeg

"Ble arall yng Nghymru, neu yn y Deyrnas Unedig, y gallwch chi astudio mewn prifysgol yng nghanol y ddinas a’r traeth ar stepen eich drws? Er ei fod yn gampws mawr, yr ydych yn teimlo’n gartrefol ym Mhrifysgol Abertawe ar unwaith oherwydd gallwch wneud popeth yn yr un lle, sef byw, astudio, siopa, cymdeithasu a chymryd rhan mewn chwaraeon.

"Nid dysgu’r iaith yn unig yw astudio ar gyfer gradd yn y Gymraeg. Mae yna amrywiaeth o fodiwlau ar gael, sydd yn golygu y gallwch ddysgu am bynciau fel Cymru a’i hanes, ei sefydliadau a’i chyfryngau, er enghraifft. Mae’r modiwlau yn apelio at bob math o bobl ac mae’r dosbarthiadau’n fach sydd yn rhoi cyfle i chi dderbyn mwy o sylw a help oddi wrth y darlithwyr. Byddwch yn cwrdd â phobl ar eich cwrs a fydd yn ffrindiau da i chi am byth! Yn ystod y cwrs, rydw i wedi datblygu diddordeb mawr mewn llenyddiaeth oherwydd bod y modiwlau hyn yn rhoi cyfle i chi werthfawrogi, dadansoddi a chymharu testunau tra eich bod yn astudio eu hiaith, eu cynnwys a’u harddull yn fanwl."

 

Alan Williams

Llun o Alan Williams

Myfyriwr israddedig BA Cymraeg

"Nid myfyriwr “arferol” ydw i! Bûm yn gweithio am ryw 30 mlynedd yn y diwydiant alcam yng ngweithfeydd Felindre a Trostre fel technegydd labordy cyn dod yn ôl i fyd addysg. Dechreuais fynychu cyrsiau Cymraeg Graenus yn y gymuned – ac wedyn penderfynu gwneud cais i astudio am radd yn y Gymraeg.

"Mae staff Adran y Gymraeg yn gyfeillgar, yn gefnogol ac yn wybodus! Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i flasu llenyddiaeth a hanes Cymru ac i gael sgiliau iaith ysgrifenedig a llafar. Agweddau ar yr iaith Gymraeg ei hun yw fy hoff beth yn y cwrs gradd hyd yma, ond cefais agoriad llygad ar sut i werthfawrogi llenyddiaeth hefyd.

"Er i mi bryderu rywfaint ar y dechrau am fod yn llawer hŷn na’m cyd-fyfyrwyr, mae'n rhaid dweud bod pob myfyriwr yn fy mlwyddyn i wedi bod yn hynod o groesawgar, cyfeillgar ac yn barod i helpu bob amser. Cymeriadau da, pob un!"

Rachel Moses

Llun o Rachel Moses

Myfyriwr israddedig BA Cymraeg

"Y gair y byddwn yn ei ddefnyddio i ddisgrifio fy uchafbwynt hyd yma yw DARGANFYDDIAD. Rwyf wedi darganfod ffrindiau newydd ac rwyf wedi cyfarfod â rhai pobl anhygoel. Rwy'n gwybod y byddaf bob amser yn gwneud ymdrech i gysylltu â nhw yn y dyfodol. Hefyd, rwyf wedi dysgu ac yn darganfod llawer o elfennau addysgol yn ymwneud â'r iaith Gymraeg. Rwy'n fwy hyderus nawr gyda fy ngwybodaeth ac rwy'n dwli ar ddarlithoedd gramadeg a barddoniaeth. Mae'r profiad cyfan wedi bod yn ddarganfyddiad.

"Mynychais Brifysgol Aberystwyth am bythefnos, ond sylweddolais nad Aberystwyth oedd y lle i mi. Penderfynais symud i Brifysgol Abertawe a gallaf ddweud mai dyna’r penderfyniad gorau rwyf wedi gwneud yn fy mywyd. Dewisais ddod i Abertawe oherwydd fy mod yn llawn edmygedd ar y diwrnodau agored ac roedd y darlithwyr yn garedig ac yn frwdfrydig. Rwy'n dwli ar Abertawe a'r traeth hefyd. Mae'r ardal yn hyfryd."