Amdanom ni

Mae traddodiad hir o astudio Cymraeg yn Abertawe er pan agorwyd coleg yn y ddinas yn 1920, coleg a ddaeth yn un o bedwar coleg Prifysgol Cymru. Daeth Abertawe yn brifysgol annibynnol yn 2007. Bu dilyniant o ysgolheigion disglair megis Henry Lewis, T J Morgan, D Ellis Evans a Hywel Teifi Edwards yn arwain yr adran, a bu ysgolheigion uchel eu bri yn addysgu ac yn ymchwilio yma. Y mae enw da i holl ddarlithwyr cyfredol yr Adran yn eu priod feysydd, a chyfrannodd y staff at fywyd diwylliannol Cymru trwy weithredu yn feirniaid yn yr Eisteddfod Genedlaethol a thrwy fod yn olygyddion cylchgronau megis Barn, Taliesin, Ysgrifau Beirniadol a Dwned. Y mae tri aelod o staff yr adran wedi ennill y Gadair a’r Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cafodd yr adran ganlyniadau rhagorol mewn cyfres o asesiadau ymchwil yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf. Adran y Gymraeg Abertawe a gafodd y canlyniad gorau oll o holl adrannau Cymraeg sefydliadau addysg uwch Cymru yn asesiad REF 2014. Ceir yma arbenigeddau ym maes beirniadaeth lenyddol, llenyddiaeth Gymraeg ar hyd y canrifoedd, golygu testunau, cymdeithaseg iaith, cyfieithu a Chyfraith Hywel. Cafodd y myfyrwyr a raddiodd yn yr adran swyddi a gyrfâu llwyddiannus ym myd addysg, llywodraeth leol, cyfieithu, y cyfryngau, y diwydiant cyhoeddi, ym myd busnes ac mewn sawl maes arall.

Cynigir cwrs BA Anrhydedd tair blynedd yn y Gymraeg ar gyfer y rhai sy’n dymuno astudio iaith a llên Cymru. Y mae’r cyfle hefyd i astudio am radd gyfun yn y Gymraeg ar y cyd â disgyblaeth arall.

Gall ein myfyrwyr arbenigo yn y meysydd hynny sydd o ddiddordeb iddynt.  Mae’r Adran yn cynnig ystod o fodiwlau mewn tri maes, sef:

  • Iaith a Ieithyddiaeth
  • Cynllunio Iaith a Pholisi
  • Llenyddiaeth

Bydd y myfyrwyr a fydd yn graddio yn y Gymraeg wedi mireinio eu sgiliau a bydd yr arfogaeth ganddynt ar gyfer y gweithle ac ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn eu dewis feysydd. Bydd nifer yn dewis mynd yn eu blaenau i astudio am radd uwch; y mae nifer o’n graddedigion yn astudio am raddau MA mewn Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith, MPhil a PhD.

Darllenwch ein Llyfryn Adran y Gymraeg