BA (Anrhydedd) Yn Y Dyniaethau (Rhan-amser) 2018/19

BA (Anrhydedd) Yn Y Dyniaethau (Rhan-amser) 2018/19

Addysgir y cyrsiau ar sail ran-amser, yn ystod y dydd, gyda'r hwyr ac ar y penwythnos, ar gampysau Prifysgol Abertawe ac mewn lleoliadau ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Byddwch yn astudio modiwlau wedi'u haddysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, drwy raglen strwythuredig o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau, a chewch eich asesu drwy amrywiaeth eang o ddulliau.

 

Astudio:

BA (Anrhydedd) yn y Dyniaethau (cynllun 6 blynedd)

 

Lleoliadau Astudio:

Dyma rai o'r lleoliadau lle caiff myfyrwyr ddewis astudio:

 • Prifysgol Abertawe, Campws Parc Singleton
 • Prifysgol Abertawe, Llyfrgell Glowyr De Cymru, Campws Hendrefoelan, Abertawe
 • Canolfan y Ffenics, Townhill, Abertawe
 • Canolfan y Bont, Pontarddulais, Abertawe
 • Gweithdy DOVE, Banwen, Castell-nedd Port Talbot
 • Canolfan Hyfforddiant Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot
 • YMCA Castell-nedd
 • YMCA Port Talbot

 

 Meysydd Pwnc Nodweddiadol:

Cewch ddewis dau bwnc y flwyddyn o amrywiaeth eang

 • Seicoleg
 • Cymdeithaseg
 • Polisi Cymdeithasol
 • Hanes
 • Hanes yr Henfyd
 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Ysgrifennu Creadigol

 

Cymorth i Fyfyrwyr:

Mae amrywiaeth helaeth o gymorth ar gael i'r holl fyfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau:

 • Sesiynau Sgiliau Ysgrifennu Academaidd
 • Adnoddau a chymorth yn Llyfrgell Glowyr De Cymru
 • Cymorth TG
 • Cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd a dewis cyrsiau

 

Gofynion Mynediad:

Does dim angen cymwysterau ffurfiol arnoch, a chaiff pob cais ei ystyried ar sail ei deilyngdod unigol. Mae'n rhaid i ymgeiswyr ddod i gyfweliad a chyflwyno datganiad personol o hyd at 500 o eiriau.

Mae'n bosib y gallwch ddefnyddio credydau israddedig blaenorol, neu ddysgu blaenorol, os ydym yn tybio eu bod yn briodol ac yn berthnasol.  Rhaid cyflwyno ceisiadau am eithriad ar sail credydau cyn 31 Awst 2018 ac ni chaiff eich cais ei ystyried oni bai eich bod wedi ennill eich cymwysterau yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

 

Ffioedd Dysgu:

Gall myfyrwyr cymwys wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu a grant cwrs tuag at y costau. Am ragor o wybodaeth, ewch i:  www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Myfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis Medi 2018
Os ydych yn fyfyriwr newydd sy'n dechrau astudio ar gyfer Tystysgrif AU, Ddiploma AU neu Gradd, ym mis Medi 2018, y gost fydd £1,500.00 am 60 credyd. 
Pa gymorth ariannol sydd ar gael?
Gallwch gael benthyciad Ffioedd Dysgu nad yw’n seiliedig ar brawf moddion.
Grant Cwrs o hyd at £4,500 gan ddibynnu ar incwm ar y cyd eich aelwyd, i fyfyrwyr cymwys
Bydd ffurflenni cais am fenthyciadau/grantiau ar gael oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru (cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk) ym mis Mehefin
Fel arfer, os oes gennych radd Anrhydedd o'r Deyrnas Unedig yn barod, ni chewch ymgeisio am y cymorth uchod.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:  Cofrestru a Ffioedd

Mae bwrsariaethau ffioedd o hyd at 50% o gyfanswm y ffioedd dysgu ar gael i'r myfyrwyr hynny sy'n talu eu costau eu hunain ac nad ydynt yn gymwys am fenthyciad ffioedd dysgu na chymorth grant rhan-amser.

Mae Arian@BywydCampws yn gweinyddu nifer o gronfeydd dyfarniad ariannol sydd â'r nod o helpu myfyrwyr mewn anawsterau ariannol. Am fanylion, e-bostiwch: money.campuslife@abertawe.ac.uk

*Sylwer, gall y manylion am gyllid newid

 

Cyflogadwyedd ac Astudiaethau Pellach

Yn ystod eich rhaglen astudio, byddwch yn meithrin amrywiaeth helaeth o sgiliau trosglwyddadwy a fydd o gymorth mewn cyflogaeth neu astudio ôl-raddedig yn y dyfodol.

Mae cyflogadwyedd yn nodwedd allweddol o’ch rhaglen astudio a chewch eich cefnogi gan staff arbenigol a fydd yn eich galluogi i wneud dewisiadau gwybodus am eich nodau ar gyfer y dyfodol.

Bydd y cynllun yn eich paratoi ar gyfer gyrfa gyffrous a heriol mewn amrywiaeth eang o sectorau. 

Mae ein graddedigion yn gweithio mewn rolau megis:

 • Cynorthwyydd Polisi ac Ymchwil
 • Swyddog Integreiddio
 • Gweithiwr Cymorth
 • Cwnselwr Sesiynol
 • Rheolwr Ardal
 • Arweinydd Tîm
 • Myfyriwr ôl-raddedig
 • Rheolwr Prosiect