.

DACE title

Ein Gweledigaeth

Gweledigaeth ar gyfer AABO

Mae AABO yn cynnig dysgu pleserus a chyffrous ar sail ran-amser yn y gymuned i oedolion yn ardal De-orllewin Cymru. Rydym yn gwrando ar y bobl sy’n dysgu gyda ni, gan sicrhau bod cyrsiau a llwybrau dilyniant y brifysgol yn glir, yn berthnasol wedi’I ddisgrifio’n glir ac yn agored i bawb.

Rydym yn cynnig cyfleoedd ar gyfer twf personol a datblygu sgiliau newydd drwy gynyddu ymwybyddiaeth gymdeithasol, wleidyddol a diwylliannol; rydym felly wrthi’n trawsnewid bywydau ac yn newid cymunedau! 

Croeso i AABO

Gobeithiwn annog i chi i ddechrau diddordeb newydd neu i ymroi i hoff bwnc astudio. Yn fwy na dim, rydym am sicrhau ein bod ni'n cynnig rhywbeth at ddant pawb a'ch bod yn gallu siarad â ni os oes angen cymorth arnoch i benderfynu beth i'w wneud. Bob blwyddyn mae tua 3,000 o fyfyrwyr yn ymgymryd â chyrsiau AABO. Dilyna rhai myfyrwyr gyrsiau at bwrpas penodol megis newid gyrfa neu gwrs academaidd newydd tra bod eraill am feithrin diddordeb newydd. Beth bynnag yw'r rheswm gallwch ddibynnu ar grŵp ddiddorol o gyd-fyfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd gwahanol. Gallwn hefyd sicrhau y byddwch yn elwa o diwtoriaid ymroddedig a brwdfrydig.

Mae'r lledaeniad daearyddol eang o leoliadau cwrs yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ehangu cyfranogiad mewn addysg i oedolion. Mae cyrsiau wedi'u trefnu mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf i rhoi cyfle i drigolion sydd yn byw yn yr ardaloedd yma i ymuno â chyrsiau. Rydym hefyd yn yn cynnig gwasanaeth cyngor ac arweiniad i ddarpar fyfyrwyr gyda'r bwriad o gynnig cymorth wrth benderfynu ar faes astudio. Am arweiniad a chyngor am ddim a chyfrinachol cysylltwch â Jane Lingard ar +44(0)1792 602211 er mwyn trafod opsiynau cwrs ac unrhyw anghenion neu bryderon sydd gennych.

Darpara DACE rhaglen baratoi ar gyfer gradd BA mewn dyniaethau ar gampysau'r Brifysgol ac mewn lleoliadau cymunedol bob Ebrill.   Mae gan fyfyrwyr y cyfle i astudio dau bwnc academaidd a modiwl ar sgiliau astudio er mwyn eu paratoi ar gyfer astudiaeth bellach naill ai yn llawn amser, ar y cynllun BA Dyniaethau rhan amser neu ar Dystysgrifau Addysg Uwch amrywiol a gynigir gan AABO.

Cynigir y gradd rhan amser ar gampysau Singleton a Hendrefoelan yn ogystal â lleoliadau cymunedol - Canolfan y Phoenix, Townhill, Canolfan Adnoddau Cymunedol Forge Fach, Clydach; Canolfan y Bont, Pontarddulais; Gweithdy DOVE, Banwen; Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd; Coleg Castell-nedd Port Talbot, Stryd y Frenhines, Castell Nedd; Castell Nedd; Canolfan y Mynydd Du, Brynaman;  Arberth; Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro, Doc Penfro; Coleg Sir Benfro, Hwlffordd. Mae'r ddarpariaeth gyda'r nos ar y campws ac hefyd yng Nglyn-nedd a Choleg Sir Benfro.

Mae ein rhaglen o gyrsiau wedi'i dylunio i fod yn hyblyg wrth ystyried amser a lleoliad felly gallwch astudio yn ystod y dydd neu gyda'r nos i gydfynd â'ch ymrwymiadau. Ein bwriad yw i gynnig cyfleoedd clir i ddatblygu a gobeithiwn y byddwch yn ystyried rhaglenni astudio eraill o fewn AABO a Phrifysgol Abertawe. Ceir myfyrwyr AABO o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd a phrofiadau ac rydym yn croesawu'r amrywiaeth a'r rhannu syniadau yma. Ein bwriad yw i gynnig rhywbeth at ddant pawb ac os nad ydym eisoes yn gwneud hyn rydym yn barod i wrando ar eich syniadau.