Adran Addysg Barhaus Oedolion

Dysgu sy'n newid byd wrth law

DACE title

Ehangwch eich rhagolygon, dysgwch sgil newydd neu ennillwch radd Prifysgol. Beth bynnag yw'ch oedran, cefndir neu'ch amgylchiadau mae gan Adran Addysg Barhaus Oedolion Prifysgol Abertawe nifer eang o gyrsiau rhan amser yn agos atoch chi. Nid oes angen unrhyw gymwysterau i astudio gyda ni. 

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau a'n rhaglenni, cliciwch ar y dolenni ar y dde.

Am AABO

Yn AABO rydyn yn darparu cyfleoedd dysgu hyblyg i oedolion yn ardal De Orllewin Cymru yn amrywio o ddarlithoedd a sesiynau blasu unigol i gyrsiau lle fyddwch yn derbyn tystysgrifau diplomâu a graddau BA ar eu diwedd. Mae pob un wedi'i ddysgu gan staff cyfeillgar ac arbenigol sydd wir yn credu mewn manteision dysgu gydol oes. Gallwn hefyd eich cynghori chi ar ba gwrs fydd yn addas i chi ac esbonio'r cymorth ariannol sydd ar gael ar ei gyfer.

Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Dileadau Cyrsiau, Codiannau ac Ad-daliadau, Cyfleoedd Cyfartal, Cyngor ac Arweiniad, Iechyd a Diogelwch, Myfyrwyr ag anableddau, cyflyrau meddygol neu anawsterau dysgu, Gwasanaeth Lles Prifysgol Abertawe. 

Ehangu Cyfranogiad

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn y cyfle i ddysgu mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Rydym wedi datblygu amrywiaeth eang o brosiectau sydd â'r bwriad penodol o gynyddu cyfranogiad mewn cymunedau ar draws De Orllewin Cymru.

Ymchwil AABO

Mae gan yr Adran Addysg Barhaus Oedolion draddodiad balch o ddysgu, addysgu ac ymchwil ym maes addysg i oedolion ac addysg gydol oes.