Canolfan Llwyddiant Academaidd

Datganiad cenhadaeth:

Anelwn at gynnig amgylchedd cynhwysol lle y bo pawb yn cael ei gefnogi a’i annog i berfformio i’w potensial mwyaf.

Mae’r Ganolfan yn anelu at rymuso myfyrwyr trwy roi’r sgiliau a’r hyder sydd ei angen arnynt i’w galluogi i gyrraedd eu potensial mwyaf. Mae’r timau’n gweithio’n agos â cholegau academaidd a gwasanaethau cymorth eraill i gyflenwi rhaglen gyflawn o ddosbarthiadau sgiliau academaidd ac apwyntiadau un i un cyfrinachol ym mhob disgyblaeth academaidd. Mae tîm Tiwtoriaid Arbenigol y Ganolfan hefyd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr sydd â dyslecsia a gwahaniaethau dysgu penodol eraill, gan eu galluogi i gael budd cyflawn o’u hastudio academaidd. Ond mae ein gwaith yn cychwyn cyn i fyfyrwyr gyrraedd Addysg Uwch. Mae’r tîm Ymestyn yn Ehangach yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, colegau a phrifysgolion ar draws De-orllewin Cymru i gyflenwi rhaglen helaeth o weithgareddau sy’n codi dyheadau a hyder  i ddisgyblion o 9 oed hyd at gyrraedd Coleg Addysg Bellach.

Mae ein darpariaeth

Rhaglen Llwyddiant Academaidd

Mae’r Rhaglen Llwyddiant Academaidd yma i helpu myfyrwyr i gyrraedd eu potensial mwyaf yn y brifysgol. Boed yn cyrraedd y brifysgol am y tro cyntaf neu’n cymryd y cam nesaf ar daith academaidd, mae’r tîm yma i helpu i bontio’r bwlch. Trwy weithio â myfyrwyr i wella eu sgiliau a magu hyder trwy ystod o gyrsiau, gweithdai a thiwtorialau unigol, mae’r tîm Rhaglen Llwyddiant Academaidd yn helpu pob myfyriwr i wella beth bynnag ei fan cychwyn.


Mae’r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau fel ysgrifennu academaidd, meddwl yn feirniadol a sgiliau cyflwyno. Yn ogystal â hyn, mae’r tîm yn cydweithio â cholegau academaidd, gan gynnig gweithdai a chymorth wedi’i deilwra.

Gwasanaeth Tiwtorialau Arbenigol

Mae’r Gwasanaeth Tiwtorialau Arbenigol yn cynnig gwersi un i un arbenigol i bob myfyriwr sydd wedi derbyn cydsyniad ar gyfer yr addasiad rhesymol hwn gan ei gorff ariannu. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol, Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig, problemau yn ymwneud â lles a chyflyrau meddygol.


Bydd sesiynau Dysgu Arbennig yn eich helpu chi i archwilio a deall eich dull dysgu. Byddwn yn eich helpu chi i gael mynediad i’r cwricwlwm a mynegi eich hun yn ystod asesiadau trwy greu rhaglen unigol i chi. Bydd hyn yn cynnwys sgiliau astudio effeithiol, technoleg gynorthwyol, rheoli amser ac ymlacio fel y bydd modd i chi ddatgloi eich potensial a chyflawni eich goliau.

Partneriaeth Ymestyn Ehangach

Mae Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach De-orllewin Cymru yn anelu at ehangu cyfranogi gan bobl a dangynrychiolir yn y byd addysg uwch. Mae’r tîm yn anelu at gyflenwi rhaglen gynyddol o weithgarwch ac ymgysylltu i blant, pobl ifainc ac oedolion wedi’u targedu ar draws De-orllewin Cymru sy’n creu llwybrau at addysg uwch. Mae’r rhaglen yn cynnwys ystod o weithgareddau o heriau Mathemateg rhyng-ysgolion i ysgolion haf preswyl mewn ystod o bynciau.

Llwyddiant mewn Mathemategeg ac Ystadegau

Mae Llwyddiant mewn Mathemategeg ac Ystadegau yn wasanaeth sydd ar gael i fyfyrwyr a’i nod yw helpu ag elfen fathemategol y cyrsiau, beth bynnag yw galluoedd presennol myfyriwr. Cynigir cymorth un i un cyfeillgar gan Golegau gwahanol trwy sesiynau galw heibio wythnosol, anffurfiol – nid oes angen i chi drefnu apwyntiad. Mae modd cael mynediad i adnoddau dysgu ychwanegol ar-lein.