Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[ Prifysgol Abertawe’n helpu Cymru i gael ei rhwydwaith cyntaf o synwyryddion pelydrau cosmig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/prifysgolabertawenhelpucymruigaeleirhwydwaithcyntafosynwyryddionpelydraucosmig.php News article 277664 Fri, 01 Dec 2017 15:15:00 GMT <![CDATA[Sut gall gwybodaeth ecolegol leol achub anifeiliaid prin a rhai sydd mewn perygl]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/sutgallgwybodaethecolegolleolachubanifeiliaidprinarhaisyddmewnperygl.php News article 277702 Thu, 30 Nov 2017 08:33:00 GMT <![CDATA[Yn ôl adroddiad newydd gan Brifysgol Abertawe ac Electrical Safety First, mae'r risg o danau a damweiniau trydanol yn uwch i bobl hŷn. ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ynoladroddiadnewyddganbrifysgolabertaweacelectricalsafetyfirstmaerrisgodanauadamweiniautrydanolynuwchiboblhn.php News article 277595 Wed, 29 Nov 2017 08:40:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn awgrymu bod botiaid yn gyfrifol am greu straeon cyfryngau cymdeithasol yn ystod refferendwm y DU ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilynawgrymubodbotiaidyngyfrifolamgreustraeoncyfryngaucymdeithasolynystodrefferendwmydu.php News article 276562 Wed, 22 Nov 2017 13:26:00 GMT <![CDATA[Diwrnod Mater Tywyll yn goleuo’r pos cosmig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/diwrnodmatertywyllyngoleuorposcosmig.php News article 276737 Tue, 21 Nov 2017 14:26:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd i helpu rhieni i benderfynu ble dylai eu baban gael ei eni]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddihelpurhieniibenderfynubledylaieubabangaeleieni.php News article 276104 Tue, 14 Nov 2017 16:18:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn canfod cysylltiad rhwng rhai llyfrau am fabanod ac iselder ôl-enedigol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddyncanfodcysylltiadrhwngrhaillyfrauamfabanodaciselderol-enedigol.php News article 273538 Tue, 14 Nov 2017 11:21:00 GMT <![CDATA[Coleri data’n datgelu’r tactegau mae cyrchau babŵns yn defnyddio er mwyn dwyn bwyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/coleridatandatgelurtactegaumaecyrchaubabnsyndefnyddioermwyndwynbwyd.php News article 276120 Wed, 08 Nov 2017 15:28:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn archwilio terfynau nanoddeunyddiau ac effeithiau atomig ar gyfer nanodechnoleg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddynarchwilioterfynaunanoddeunyddiauaceffeithiauatomigargyfernanodechnoleg.php News article 275552 Wed, 08 Nov 2017 09:17:00 GMT <![CDATA[Tisw! Pleidleisio democrataidd ymysg cŵn gwyllt Affricanaidd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/tiswpleidleisiodemocrataiddymysgcngwylltaffricanaidd.php News article 272330 Mon, 11 Sep 2017 14:59:00 GMT <![CDATA[Cipwyr Cyrff Microscopig yn heigio ar ein cefnforoedd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cipwyrcyrffmicroscopigynheigioareincefnforoedd.php News article 270330 Mon, 11 Sep 2017 11:47:00 GMT <![CDATA[ Arsylwi ar nodwedd hollti tra-main am y tro cyntaf mewn Gwrth-hydrogen ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/arsylwiarnodweddholltitra-mainamytrocyntafmewngwrth-hydrogen.php News article 270586 Mon, 14 Aug 2017 15:36:00 GMT <![CDATA[Darganfod digwyddiad difodiant newydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/darganfoddigwyddiaddifodiantnewydd.php News article 267586 Mon, 31 Jul 2017 14:47:00 GMT <![CDATA[Adroddiad newydd gan Ymddiriedolaeth Forces in Mind: gallai cyn-filwyr Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig fod mewn perygl uwch o ddatblygu problemau gamblo]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/adroddiadnewyddganymddiriedolaethforcesinmindgallaicyn-filwyrlluoeddarfogydeyrnasunedigfodmewnperygluwchoddatblyguproblemaugamblo.php News article 267187 Mon, 31 Jul 2017 13:51:00 GMT <![CDATA[Tymereddau sy'n cynhesu'n fygythiad i grwbanod môr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/tymereddausyncynhesunfygythiadigrwbanodmor.php News article 267296 Wed, 19 Jul 2017 09:53:00 GMT <![CDATA[Ysgafell iâ yn yr Antarctig yn agos at ymrannu ar ôl i'r hollt ynddo dyfu 17km mewn 6 diwrnod ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ysgafelliaynyrantarctigynagosatymrannuarolirholltynddodyfu17kmmewn6diwrnod.php News article 261652 Mon, 05 Jun 2017 11:38:00 GMT <![CDATA[Arbenigwyr yn argymell sgrinio ar gyfer Ffibriliad Atriol (AF) mewn pobl hŷn i leihau’r perygl o strôc a marwolaeth ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/arbenigwyrynargymellsgrinioargyferffibriliadatriolafmewnpoblhnileihaurperyglostrocamarwolaeth.php News article 260296 Wed, 24 May 2017 10:23:00 GMT <![CDATA[Ni ddylai buddugoliaeth ysgubol gan y Ceidwadwyr yng Nghymru beri syndod i neb ... os dyna beth fydd yn digwydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/niddylaibuddugoliaethysgubolganyceidwadwyryngnghymruberisyndodinebosdynabethfyddyndigwydd.php News article 260079 Thu, 11 May 2017 16:09:00 GMT <![CDATA[Ysbyty, neu gartref? Mae protocol newydd ar gyfer asesu pobl hŷn sydd wedi cwympo yn ddiogel, yn rhad ac mae'n lleihau galwadau 999]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ysbytyneugartrefmaeprotocolnewyddargyferasesupoblhnsyddwedicwympoynddiogelynrhadacmaenlleihaugalwadau999.php News article 258109 Thu, 04 May 2017 16:32:00 GMT <![CDATA[Hollt yn iâ'r Antarctig yn ymestyn - cangen newydd wedi'i datgelu yn y data diweddaraf o'r ysgafell iâ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/holltyniarantarctigynymestyn-cangennewyddwediidatgeluynydatadiweddaraforysgafellia.php News article 259882 Thu, 04 May 2017 14:39:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr yn canfod sut y cafodd y cobra ei wenwyn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyryncanfodsutycafoddycobraeiwenwyn.php News article 257383 Wed, 03 May 2017 11:59:00 GMT <![CDATA[Gwyddonwyr Abertawe am dreialu bandais clyfar o fewn 12 mis]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gwyddonwyrabertaweamdreialubandaisclyfarofewn12mis.php News article 259313 Wed, 19 Apr 2017 14:36:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn diffinio'r deunyddiau gorau ar gyfer dal carbon a dethol methan]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/astudiaethnewyddyndiffiniordeunyddiaugorauargyferdalcarbonadetholmethan.php News article 258310 Thu, 13 Apr 2017 08:59:00 GMT <![CDATA[Prosiect newydd i ymchwilio i wella amgylcheddau morol ac arfordirol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/prosiectnewyddiymchwilioiwellaamgylcheddaumorolacarfordirol.php News article 258394 Thu, 06 Apr 2017 15:02:00 GMT <![CDATA[Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni Cartref yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gwelliannaueffeithlonrwyddynnicartrefyncaeleffaithgadarnhaolariechyd.php News article 258891 Thu, 06 Apr 2017 14:52:00 GMT <![CDATA[Ymchwiliadau i geoglyffau rhyfedd yn datgelu hanes hir o effeithiau dynol ar goedwig law yr Amazon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwiliadauigeoglyffaurhyfeddyndatgeluhaneshiroeffeithiaudynolargoedwiglawyramazon.php News article 255095 Mon, 13 Mar 2017 14:58:00 GMT <![CDATA[Gallai modelau hinsawdd ddiystyru cynhesu ar fynyddoedd trofannol yn y dyfodol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaimodelauhinsawddddiystyrucynhesuarfynyddoeddtrofannolynydyfodol.php News article 254284 Mon, 13 Feb 2017 10:43:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn helpu i wneud y gorau o effeithiau catalytig ar y raddfa nano ar gyfer nanotechnoleg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddynhelpuiwneudygorauoeffeithiaucatalytigaryraddfananoargyfernanotechnoleg.php News article 253831 Wed, 08 Feb 2017 14:11:00 GMT <![CDATA[Datblygiad newydd ym maes gwrth-fater sy’n helpu i daflu goleuni ar ddirgelion y Glec Fawr ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/datblygiadnewyddymmaesgwrth-fatersynhelpuidaflugoleuniarddirgelionyglecfawr.php News article 252312 Wed, 25 Jan 2017 10:52:00 GMT <![CDATA[Data newydd yn dangos bod hollt yn ysgafell yr Antarctig wedi tyfu 10km ers 1 Ionawr ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/datanewyddyndangosbodholltynysgafellyrantarctigwedityfu10kmers1ionawr.php News article 252835 Fri, 20 Jan 2017 08:42:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr yn canfod cysylltiad rhwng defnyddio gwrthiselyddion ac anomaleddau cynhenid neu farw-enedigaethau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyryncanfodcysylltiadrhwngdefnyddiogwrthiselyddionacanomaleddaucynhenidneufarw-enedigaethau.php News article 250614 Fri, 02 Dec 2016 12:01:00 GMT <![CDATA[Monitro wedi’i arwain gan nyrsys yn gwella gofal cleifion sy’n cymryd meddyginiaethau iechyd meddwl ar bresgripsiwn ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/monitrowediiarwaingannyrsysyngwellagofalcleifionsyncymrydmeddyginiaethauiechydmeddwlarbresgripsiwn.php News article 249448 Wed, 23 Nov 2016 11:17:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn Abertawe yn datgelu cysylltiad rhwng dulliau amddiffyn amffibiaid gwenwynig a risg uwch o ddifodiant]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilynabertaweyndatgelucysylltiadrhwngdulliauamddiffynamffibiaidgwenwynigarisguwchoddifodiant.php News article 249708 Wed, 23 Nov 2016 00:01:00 GMT <![CDATA[Offeryn newydd a fydd yn helpu pobl hŷn i raddio eu cymuned]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/offerynnewyddafyddynhelpupoblhniraddioeucymuned.php News article 247592 Wed, 09 Nov 2016 15:40:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn Abertawe yn amlygu pwysigrwydd hydradu eich hun yn dda]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddynabertaweynamlygupwysigrwyddhydradueichhunyndda.php News article 241523 Fri, 12 Aug 2016 11:03:00 GMT <![CDATA[Mae tystiolaeth newydd o echdoriadau folcanig hynafol yn gwella gallu ymchwilwyr i ragfynegi cymylau lludw yn y dyfodol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/maetystiolaethnewyddoechdoriadaufolcanighynafolyngwellagalluymchwilwyriragfynegicymylaulludwynydyfodol.php News article 239886 Tue, 26 Jul 2016 11:42:00 GMT <![CDATA[Mae microbau bychain sy'n ffurfio creigiau mawr wrthi'n adeiladu eu hamgylchedd eu hunain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/maemicrobaubychainsynffurfiocreigiaumawrwrthinadeiladueuhamgylcheddeuhunain.php News article 238543 Tue, 26 Jul 2016 11:10:00 GMT <![CDATA[Gallai ymchwil newydd i ddulliau rheoli biolegol helpu i reoleiddio lledaeniad Z]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiymchwilnewyddiddulliaurheolibiolegolhelpuireoleiddiolledaeniadz.php News article 238842 Wed, 20 Jul 2016 10:16:00 GMT <![CDATA[Animeiddiad newydd yn amlygu risgiau iechyd bod yn gaeth i'r rhyngrwyd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/animeiddiadnewyddynamlygurisgiauiechydbodyngaethirrhyngrwyd.php News article 238828 Tue, 12 Jul 2016 11:44:00 GMT <![CDATA[Ymchwil ar lif cymhleth tywod yn creu cyfleoedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilarlifcymhlethtywodyncreucyfleoedd.php News article 238988 Mon, 11 Jul 2016 10:59:00 GMT