Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Ymchwil newydd yn Abertawe yn amlygu pwysigrwydd hydradu eich hun yn dda]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddynabertaweynamlygupwysigrwyddhydradueichhunyndda.php News article 241523 Fri, 12 Aug 2016 11:03:00 GMT <![CDATA[Mae tystiolaeth newydd o echdoriadau folcanig hynafol yn gwella gallu ymchwilwyr i ragfynegi cymylau lludw yn y dyfodol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/maetystiolaethnewyddoechdoriadaufolcanighynafolyngwellagalluymchwilwyriragfynegicymylaulludwynydyfodol.php News article 239886 Tue, 26 Jul 2016 11:42:00 GMT <![CDATA[Mae microbau bychain sy'n ffurfio creigiau mawr wrthi'n adeiladu eu hamgylchedd eu hunain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/maemicrobaubychainsynffurfiocreigiaumawrwrthinadeiladueuhamgylcheddeuhunain.php News article 238543 Tue, 26 Jul 2016 11:10:00 GMT <![CDATA[Yn union fel bodau dynol, mae pysgod yn cyd-reoleiddio eu lefelau straen mewn sefyllfaoedd heriol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ynunionfelbodaudynolmaepysgodyncyd-reoleiddioeulefelaustraenmewnsefyllfaoeddheriol.php News article 240321 Tue, 26 Jul 2016 10:00:00 GMT <![CDATA[Gallai ymchwil newydd i ddulliau rheoli biolegol helpu i reoleiddio lledaeniad Z]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiymchwilnewyddiddulliaurheolibiolegolhelpuireoleiddiolledaeniadz.php News article 238842 Wed, 20 Jul 2016 10:16:00 GMT <![CDATA[Hafau diflas yn gysylltiedig â newidiadau ar hap yn llwybr stormydd yr Iwerydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/hafaudiflasyngysylltiediganewidiadauarhapynllwybrstormyddyriwerydd.php News article 238625 Wed, 13 Jul 2016 15:14:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn dangos sut mae babŵns cyfrwys Cape Town yn manteisio ar wendid mewn strategaeth i atal eu cyrchoedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilyndangossutmaebabnscyfrwyscapetownynmanteisioarwendidmewnstrategaethiataleucyrchoedd.php News article 239172 Wed, 13 Jul 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Animeiddiad newydd yn amlygu risgiau iechyd bod yn gaeth i'r rhyngrwyd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/animeiddiadnewyddynamlygurisgiauiechydbodyngaethirrhyngrwyd.php News article 238828 Tue, 12 Jul 2016 11:44:00 GMT <![CDATA[Trafod Gwrthfater yn Arddangosfa Wyddoniaeth Haf y Gymdeithas Frenhinol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/trafodgwrthfaterynarddangosfawyddoniaethhafygymdeithasfrenhinol.php News article 238339 Mon, 11 Jul 2016 16:08:00 GMT <![CDATA[Ymchwil ar lif cymhleth tywod yn creu cyfleoedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilarlifcymhlethtywodyncreucyfleoedd.php News article 238988 Mon, 11 Jul 2016 10:59:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n darganfod bod pobl yn defnyddio gwasanaethau iechyd yn amlach pan roddir rhybuddion llygredd aer iddynt]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/astudiaethganysgolfeddygaethprifysgolabertawendarganfodbodpoblyndefnyddiogwasanaethauiechydynamlachpanroddirrhybuddionllygreddaeriddynt.php News article 238967 Fri, 08 Jul 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Gallai ymchwil newydd helpu i wella cadwraeth môr-grwbanod yng Nghefnfor India]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiymchwilnewyddhelpuiwellacadwraethmor-grwbanodyngnghefnforindia.php News article 229161 Tue, 23 Feb 2016 12:54:00 GMT <![CDATA[Tymereddau haf diweddar yn Ewrop yn debygol o fod y mwyaf cynnes o’r ddau fileni]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/tymereddauhafdiweddarynewropyndebygolofodymwyafcynnesorddaufileni.php News article 226557 Mon, 08 Feb 2016 15:19:00 GMT <![CDATA[Ffisegwyr yn procio gwrth-atomau i ganfod terfyn newydd ar atom gwrth-hydrogen ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ffisegwyrynprociogwrth-atomauiganfodterfynnewyddaratomgwrth-hydrogen.php News article 228242 Wed, 03 Feb 2016 10:20:00 GMT <![CDATA[Pysgod yn esbonio pos bridio Darwin]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/pysgodynesbonioposbridiodarwin.php News article 223156 Mon, 30 Nov 2015 10:52:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn awgrymu y gallai anawsterau wrth fwydo ar y fron gynyddu risg iselder]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilynawgrymuygallaianawsterauwrthfwydoaryfrongynyddurisgiselder.php News article 221826 Tue, 10 Nov 2015 16:35:00 GMT <![CDATA[Gallai amodau sy'n cynhesu arwain at niferoedd uwch o grwbanod benyw]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiamodausyncynhesuarwainatniferoedduwchogrwbanodbenyw.php News article 220664 Wed, 04 Nov 2015 10:34:00 GMT <![CDATA[Gallai archwiliadau strwythuredig leihau sgil effeithiau cyffuriau ar gyfer pobl a chanddynt ddementia]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiarchwiliadaustrwythuredigleihausgileffeithiaucyffuriauargyferpoblachanddyntddementia.php News article 221384 Tue, 03 Nov 2015 12:55:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n lansio rhaglen newydd yn annog ffordd iach o fyw i blant lleol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/prifysgolabertawenlansiorhaglennewyddynannogfforddiachofywiblantlleol.php News article 216377 Mon, 10 Aug 2015 11:14:00 GMT <![CDATA[Pobl sy'n gaeth i'r Rhyngrwyd yn fwy agored i salwch yn ôl ymchwil ar y cyd yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/poblsyngaethirrhyngrwydynfwyagoredisalwchynolymchwilarycydynabertawe.php News article 216727 Thu, 06 Aug 2015 16:18:00 GMT