Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Gwyddonwyr Abertawe am dreialu bandais clyfar o fewn 12 mis]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gwyddonwyrabertaweamdreialubandaisclyfarofewn12mis.php News article 259313 Wed, 19 Apr 2017 14:36:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn diffinio'r deunyddiau gorau ar gyfer dal carbon a dethol methan]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/astudiaethnewyddyndiffiniordeunyddiaugorauargyferdalcarbonadetholmethan.php News article 258310 Thu, 13 Apr 2017 08:59:00 GMT <![CDATA[Prosiect newydd i ymchwilio i wella amgylcheddau morol ac arfordirol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/prosiectnewyddiymchwilioiwellaamgylcheddaumorolacarfordirol.php News article 258394 Thu, 06 Apr 2017 15:02:00 GMT <![CDATA[Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni Cartref yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gwelliannaueffeithlonrwyddynnicartrefyncaeleffaithgadarnhaolariechyd.php News article 258891 Thu, 06 Apr 2017 14:52:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr yn datblygu offer newydd i arsylwi ar gyrchau babŵns ym maestrefi Cape Town, De Affrica]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyryndatblyguoffernewyddiarsylwiargyrchaubabnsymmaestreficapetowndeaffrica.php News article 258106 Fri, 24 Mar 2017 01:00:00 GMT <![CDATA[Ymchwiliadau i geoglyffau rhyfedd yn datgelu hanes hir o effeithiau dynol ar goedwig law yr Amazon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwiliadauigeoglyffaurhyfeddyndatgeluhaneshiroeffeithiaudynolargoedwiglawyramazon.php News article 255095 Mon, 13 Mar 2017 14:58:00 GMT <![CDATA[Gallai modelau hinsawdd ddiystyru cynhesu ar fynyddoedd trofannol yn y dyfodol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaimodelauhinsawddddiystyrucynhesuarfynyddoeddtrofannolynydyfodol.php News article 254284 Mon, 13 Feb 2017 10:43:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn helpu i wneud y gorau o effeithiau catalytig ar y raddfa nano ar gyfer nanotechnoleg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddynhelpuiwneudygorauoeffeithiaucatalytigaryraddfananoargyfernanotechnoleg.php News article 253831 Wed, 08 Feb 2017 14:11:00 GMT <![CDATA[Datblygiad newydd ym maes gwrth-fater sy’n helpu i daflu goleuni ar ddirgelion y Glec Fawr ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/datblygiadnewyddymmaesgwrth-fatersynhelpuidaflugoleuniarddirgelionyglecfawr.php News article 252312 Wed, 25 Jan 2017 10:52:00 GMT <![CDATA[Data newydd yn dangos bod hollt yn ysgafell yr Antarctig wedi tyfu 10km ers 1 Ionawr ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/datanewyddyndangosbodholltynysgafellyrantarctigwedityfu10kmers1ionawr.php News article 252835 Fri, 20 Jan 2017 08:42:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr yn canfod cysylltiad rhwng defnyddio gwrthiselyddion ac anomaleddau cynhenid neu farw-enedigaethau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyryncanfodcysylltiadrhwngdefnyddiogwrthiselyddionacanomaleddaucynhenidneufarw-enedigaethau.php News article 250614 Fri, 02 Dec 2016 12:01:00 GMT <![CDATA[Monitro wedi’i arwain gan nyrsys yn gwella gofal cleifion sy’n cymryd meddyginiaethau iechyd meddwl ar bresgripsiwn ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/monitrowediiarwaingannyrsysyngwellagofalcleifionsyncymrydmeddyginiaethauiechydmeddwlarbresgripsiwn.php News article 249448 Wed, 23 Nov 2016 11:17:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn Abertawe yn datgelu cysylltiad rhwng dulliau amddiffyn amffibiaid gwenwynig a risg uwch o ddifodiant]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilynabertaweyndatgelucysylltiadrhwngdulliauamddiffynamffibiaidgwenwynigarisguwchoddifodiant.php News article 249708 Wed, 23 Nov 2016 00:01:00 GMT <![CDATA[Offeryn newydd a fydd yn helpu pobl hŷn i raddio eu cymuned]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/offerynnewyddafyddynhelpupoblhniraddioeucymuned.php News article 247592 Wed, 09 Nov 2016 15:40:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn Abertawe yn amlygu pwysigrwydd hydradu eich hun yn dda]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddynabertaweynamlygupwysigrwyddhydradueichhunyndda.php News article 241523 Fri, 12 Aug 2016 11:03:00 GMT <![CDATA[Mae tystiolaeth newydd o echdoriadau folcanig hynafol yn gwella gallu ymchwilwyr i ragfynegi cymylau lludw yn y dyfodol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/maetystiolaethnewyddoechdoriadaufolcanighynafolyngwellagalluymchwilwyriragfynegicymylaulludwynydyfodol.php News article 239886 Tue, 26 Jul 2016 11:42:00 GMT <![CDATA[Mae microbau bychain sy'n ffurfio creigiau mawr wrthi'n adeiladu eu hamgylchedd eu hunain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/maemicrobaubychainsynffurfiocreigiaumawrwrthinadeiladueuhamgylcheddeuhunain.php News article 238543 Tue, 26 Jul 2016 11:10:00 GMT <![CDATA[Gallai ymchwil newydd i ddulliau rheoli biolegol helpu i reoleiddio lledaeniad Z]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiymchwilnewyddiddulliaurheolibiolegolhelpuireoleiddiolledaeniadz.php News article 238842 Wed, 20 Jul 2016 10:16:00 GMT <![CDATA[Animeiddiad newydd yn amlygu risgiau iechyd bod yn gaeth i'r rhyngrwyd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/animeiddiadnewyddynamlygurisgiauiechydbodyngaethirrhyngrwyd.php News article 238828 Tue, 12 Jul 2016 11:44:00 GMT <![CDATA[Ymchwil ar lif cymhleth tywod yn creu cyfleoedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilarlifcymhlethtywodyncreucyfleoedd.php News article 238988 Mon, 11 Jul 2016 10:59:00 GMT