Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Sut mae cael gwared ar 'arian du' wedi ysgogi helfa drysor ddigidol yn India]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutmaecaelgwaredararianduwediysgogihelfadrysorddigidolynindia.php News article 250173 Wed, 07 Dec 2016 16:15:00 GMT <![CDATA[Sut mae pedoffiliaid yn siarad â phlant ar-lein]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutmaepedoffiliaidynsiaradaphlantar-lein.php News article 250341 Wed, 07 Dec 2016 15:33:00 GMT <![CDATA[Myfyrwraig benderfynol yn cipio gwobr Agored Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwraigbenderfynolyncipiogwobragoredcymru.php News article 250904 Wed, 07 Dec 2016 14:45:00 GMT <![CDATA[Y gwir anghyffyrddus am symudedd cymdeithasol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ygwiranghyffyrddusamsymudeddcymdeithasol.php News article 249641 Mon, 21 Nov 2016 15:15:00 GMT <![CDATA[Caiff mamau eu gwneud i deimlo'n euog os ydynt yn bwydo'u babis ar y fron neu'n defnyddio fformiwla i fwydo eu babis]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/caiffmamaueugwneudideimloneuogosydyntynbwydoubabisaryfronneundefnyddiofformiwlaifwydoeubabis.php News article 249399 Mon, 21 Nov 2016 15:05:00 GMT <![CDATA[Technoleg newydd gan Brifysgol Abertawe sy’n datgelu cyflwr dirywiol yr ysgyfaint sy'n effeithio ar filiynau o bobl ledled y byd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/technolegnewyddganbrifysgolabertawesyndatgelucyflwrdirywiolyrysgyfaintsyneffeithioarfiliynauoboblledledybyd.php News article 249447 Wed, 16 Nov 2016 10:52:00 GMT <![CDATA[Project Plant yn cyrraedd rhestr fer gwobr ymgysylltu cyhoeddus]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/projectplantyncyrraeddrhestrfergwobrymgysylltucyhoeddus.php News article 249029 Mon, 14 Nov 2016 10:13:00 GMT <![CDATA[Baw yn y Pwll! Animeiddiad newydd yn amlygu arferion nofio iach]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/bawynypwllanimeiddiadnewyddynamlyguarferionnofioiach.php News article 247519 Mon, 07 Nov 2016 12:54:00 GMT <![CDATA[Creu Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/creurhwydwaithcenedlaetholerrhagoriaethmewnmathemateg.php News article 248654 Thu, 03 Nov 2016 14:56:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i gynnal Rhaglen Apêl BBC Plant Mewn Angen ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigynnalrhaglenapelbbcplantmewnangen.php News article 248583 Tue, 01 Nov 2016 12:45:00 GMT <![CDATA[Gwacáu Rhagolfaus ar Gampws Singleton ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwacaurhagolfausargampwssingleton.php News article 248323 Thu, 27 Oct 2016 14:44:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n lansio Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant yn cynnwys rhai o awduron mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawenlansiocyfresdarlithoeddycanmlwyddiantyncynnwysrhaioawduronmwyafpoblogaiddydeyrnasunedig.php News article 247643 Tue, 25 Oct 2016 12:24:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi beirniaid Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddibeirniaidgwobrryngwladoldylanthomas2017.php News article 247774 Mon, 24 Oct 2016 13:12:00 GMT <![CDATA[Rôl newydd i lawfeddyg yn y Brifysgol i helpu dioddefwyr llosgiadau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/rolnewyddilawfeddygynybrifysgolihelpudioddefwyrllosgiadau.php News article 244823 Wed, 19 Oct 2016 14:20:00 GMT <![CDATA[Lansio ardal newydd i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn Stadiwm Liberty]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/lansioardalnewyddifyfyrwyrprifysgolabertaweynstadiwmliberty.php News article 247451 Mon, 17 Oct 2016 15:58:00 GMT <![CDATA[Plac yn nodi Prosiect Diagnosteg Gwaed yn Abertawe a ariennir gan Grant Platfform EPSRC wrth i ymchwilwyr "Chwalu Clotiau" geisio torri record y byd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/placynnodiprosiectdiagnosteggwaedynabertaweaariennirgangrantplatfformepsrcwrthiymchwilwyrchwaluclotiaugeisiotorrirecordybyd.php News article 247172 Fri, 14 Oct 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Morio i Oes Newydd o Fioleg y Môr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/morioioesnewyddofiolegymor.php News article 245055 Thu, 13 Oct 2016 10:52:00 GMT <![CDATA[IP Cymru® i lansio menter seiberdroseddu newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ipcymruilansiomenterseiberdroseddunewydd.php News article 245028 Wed, 12 Oct 2016 16:02:00 GMT <![CDATA[Teyrnged i uwch gaplan y Brifysgol, y Parchedig Nigel John]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/teyrngediuwchgaplanybrifysgolyparchedignigeljohn.php News article 246177 Wed, 12 Oct 2016 13:23:00 GMT <![CDATA[Abertawe ar y brig yng Nghymru ar ôl cipio gwobr Prifysgol y Flwyddyn Cymru The Times and The Sunday Times Good University Guide 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertawearybrigyngnghymruarolcipiogwobrprifysgolyflwyddyncymruthetimesandthesundaytimesgooduniversityguide2017.php News article 244523 Fri, 23 Sep 2016 11:41:00 GMT <![CDATA[Naid sylweddol gan Brifysgol Abertawe yng Nghynghrair Prifysgolion y Byd Addysg Uwch y Times]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/naidsylweddolganbrifysgolabertaweyngnghynghrairprifysgolionybydaddysguwchytimes.php News article 244458 Wed, 21 Sep 2016 21:00:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn archwilio profion doniau chwaraeon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilynarchwilioprofiondoniauchwaraeon.php News article 244375 Tue, 20 Sep 2016 15:24:00 GMT <![CDATA[Cyfraddau bwydo ar y fron y DU yw'r rhai isaf yn y byd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyfraddaubwydoaryfronyduywrrhaiisafynybyd.php News article 243873 Fri, 09 Sep 2016 14:13:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn datgelu cynnydd o 28% mewn presgripsiynau ar gyfer gwrthiselyddion ymhlith pobl ifanc 6-18 oed]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/astudiaethnewyddyndatgelucynnyddo28mewnpresgripsiynauargyfergwrthiselyddionymhlithpoblifanc6-18oed.php News article 243878 Fri, 09 Sep 2016 00:24:00 GMT <![CDATA[Technegau ymchwil digidol i helpu i ymddatrys dirgelion Oes y Tuduriaid wrth lansio prosiect Mary Rose newydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/technegauymchwildigidolihelpuiymddatrysdirgelionoesytuduriaidwrthlansioprosiectmaryrosenewydd.php News article 243518 Thu, 08 Sep 2016 11:28:00 GMT <![CDATA[Gyrru am Oes Academydd yn herio mythau ynghylch diogelwch gyrwyr hŷn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gyrruamoesacademyddynheriomythauynghylchdiogelwchgyrwyrhn.php News article 243640 Wed, 07 Sep 2016 15:58:00 GMT <![CDATA[Prawf newydd a allai chwyldroi diagnosio canser ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prawfnewyddaallaichwyldroidiagnosiocanser.php News article 243642 Wed, 07 Sep 2016 12:08:00 GMT <![CDATA[Parch gan Dr Fflur Dafydd yn ôl ar S4C]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/parchgandrfflurdafyddynolars4c.php News article 243461 Thu, 01 Sep 2016 15:02:00 GMT <![CDATA[Darlithydd Prifysgol Abertawe yn lansio cyfres newydd o ddosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg yng Nghaerfyrddin]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/darlithyddprifysgolabertaweynlansiocyfresnewyddoddosbarthiadaucyngenicyfrwngcymraegyngnghaerfyrddin.php News article 243377 Wed, 31 Aug 2016 15:44:00 GMT <![CDATA[Cynhadledd Ryngwladol Cysylltedd Data Poblogaeth yn Agor ei Drysau yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cynhadleddryngwladolcysylltedddatapoblogaethynagoreidrysauynabertawe.php News article 243029 Tue, 23 Aug 2016 14:20:00 GMT <![CDATA[Cwrs ôl-raddedig newydd i helpu i fynd i'r afael ag argyfwng byd-eang mewn gonestrwydd chwaraeon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cwrsol-raddedignewyddihelpuifyndirafaelagargyfwngbyd-eangmewngonestrwyddchwaraeon.php News article 239564 Wed, 27 Jul 2016 09:04:00 GMT <![CDATA[Hanesydd Prifysgol Abertawe'n cyflwyno cyfres newydd sbon ar BBC Two, Full Steam Ahead: How the Railways Built Modern Britain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hanesyddprifysgolabertawencyflwynocyfresnewyddsbonarbbctwofullsteamaheadhowtherailwaysbuiltmodernbritain.php News article 239399 Tue, 19 Jul 2016 15:51:00 GMT <![CDATA[Car Uwchsonig BLOODHOUND - yr ymgais gyntaf i dorri'r record: Hydref 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/caruwchsonigbloodhound-yrymgaisgyntafidorrirrecordhydref2017.php News article 238562 Tue, 12 Jul 2016 15:46:00 GMT <![CDATA[Cartref parhaol ym Mhrifysgol Abertawe i bortread o Richard Burton a wnaed o lechi 500 miliwn mlwydd oed]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cartrefparhaolymmhrifysgolabertaweibortreadorichardburtonawnaedolechi500miliwnmlwyddoed.php News article 239004 Mon, 11 Jul 2016 15:01:00 GMT <![CDATA[Gweinidog y Gymraeg yn agor Canolfan Gymraeg Tŷ’r Gwrhyd yng Nghwm Tawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gweinidogygymraegynagorcanolfangymraegtrgwrhydyngnghwmtawe.php News article 238857 Fri, 08 Jul 2016 12:55:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn ennill tri dyfarniad rhyngwladol Fulbright]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynennilltridyfarniadrhyngwladolfulbright.php News article 238069 Wed, 06 Jul 2016 15:05:00 GMT <![CDATA[ Cyhoeddi rhaglen Gŵyl Wyddoniaeth Prydain ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirhaglengylwyddoniaethprydainymmhrifysgolabertawe.php News article 238118 Tue, 28 Jun 2016 20:31:00 GMT <![CDATA[Datganiad yn dilyn refferendwm yr UE]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/datganiadyndilynrefferendwmyrue.php News article 238071 Fri, 24 Jun 2016 16:29:00 GMT <![CDATA[Campws Parc Singleton Abertawe i gael ei drawsnewid yn sgil buddsoddiad o £60 miliwn gan Fanc Buddsoddi Ewrop]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/campwsparcsingletonabertaweigaeleidrawsnewidynsgilbuddsoddiado60miliwnganfancbuddsoddiewrop.php News article 237839 Mon, 20 Jun 2016 15:53:00 GMT