Cyfres Nos Wener Volcano: ysgrifenwyr o Syria, Charlie Hebdo, ac o bedwar ban y byd yn dod â llenyddiaeth y byd i Abertawe

Bydd Abertawe'n croesawu ysgrifenwyr o bedwar ban y byd - o Tsieina i Charlie Hebdo, Syria i Sierra Leone, Twrci i Townhill - mewn cyfres o 10 digwyddiad wythnosol am ddim sy'n dathlu llenyddiaeth y byd mewn 15 iaith.

Cynhelir y digwyddiadau  - Cyfres Nos Wener Volcano - yn Theatr Volcano ar Stryd Fawr Abertawe, sy'n brysur ennill ei phlwyf fel canolbwynt y celfyddydau yn sgil gwaith adfywio diweddar, a byddant yn dod â lleisiau o ledled y byd i Abertawe. Mae'r gyfres yn dechrau nos Wener 7 Ebrill a chynhelir digwyddiad bob nos Wener tan 23 Mehefin. 

Trefnir Cyfres Nos Wener Volcano gan Brifysgol Abertawe a PEN Cymru, rhan o sefydliad byd-eang sy'n amddiffyn hawliau ysgrifenwyr.

Bydd awduron adnabyddus, adroddwyr straeon lleol a beirdd sy'n ffoaduriaid yn perfformio, a bydd pob digwyddiad yn cynnwys amrywiaeth o ieithoedd a chyfieithwyr ar y pryd yn ôl yr angen.

 Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys:

  • Marie Darrieussecq o Ffrainc, nofelydd a chyfieithydd o fri sy'n cyfrannu at Charlie Hebdo
  • O Tsieina, bardd o fri rhyngwladol, Yang Lian
  • Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, a'r beirdd dwyieithog, Rhys Trimble, Zoë Skoulding a Menna Elfyn
  • O Wlad Pwyl, yr awdur poblogaidd Wioletta Greg, sydd ar restr hir Gwobr Ryngwladol Man Booker
  • Grŵp Ysgrifennu Cymunedol o fri Abertawe, Poets on the Hill
  • Ysgrifenwyr sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru ar ôl ffoi o wledydd fel Syria, Swdan neu Sierra Leone.

Bydd perfformwyr gwerin Cymraeg lleol yn difyrru'r gynulleidfa, yr adloniant dan ofal Huw Dylan Owen.

Mae'r rhaglen lawn yma.  Mae pob digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb. Does dim angen cadw lle.

Volcano Fridays poster

Meddai'r Athro Tom Cheesman o'r adran Ieithoedd a Chyfieithu ym Mhrifysgol Abertawe, trefnydd cyfres Nos Wener Volcano: "Bydd cyfres Nos Wener Volcano yn fforwm ar gyfer cysylltu cymunedau a rhannu iaith ryngwladol y dychymyg. Bydd yn ŵyl llenyddiaeth fodern o bedwar ban y byd.

"Bydd artistiaid yn perfformio eu gwaith ac yn ei drafod â'r gynulleidfa. Bydd y digwyddiadau'n cynnwys cerddoriaeth, ffilm a thrafodaethau â chyfieithwyr ac ymchwilwyr. Y syniad yw rhoi cyfle i'r rhai sy'n dwlu ar lenyddiaeth ddod ynghyd beth bynnag yw eu cefndir.

"Mae'r gyfres Nos Wener Volcano yn estyn croeso i bawb,  yn enwedig pawb sydd â diddordeb mewn llenyddiaeth y byd, gan gynnwys y bobl niferus yn Abertawe sy'n dod o gefndiroedd gwahanol ac yn siarad ieithoedd gwahanol."

Meddai'r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: "Mae Prifysgol Abertawe'n brifysgol fyd-eang sy'n edrych tuag allan, sydd â'i gwreiddiau yng Nghymru ac sy'n ymrwymedig i addysg, diwylliant a'r celfyddydau. Felly, mae'n briodol iawn bod ein hymchwilwyr a'n myfyrwyr yn chwarae rôl ganolog yn y fenter eithriadol hon. Bydd cyfres Nos Wener Volcano yn rhoi cyfle i bobl Abertawe - o bob iaith a chefndir - glywed lleisiau ysgrifenwyr o fri o Gymru a ledled y byd."

Mae myfyrwyr ieithoedd, cyfieithu a chyfieithu ar y pryd o Brifysgol Abertawe yn cefnogi'r digwyddiad.  Mae Grŵp Cymorth Ceiswyr Lloches Bae Abertawe yn ymwneud â'r digwyddiad hefyd. 

Mae'r Athro Tom Cheesman yn ddarlithydd ac yn ymchwilydd Almaeneg ac Astudiaethau Cyfieithu, ac yn aelod o bwyllgor PEN Cymru.  Amcan PEN yw cefnogi llythrennedd ac addysg ysgrifennu creadigol. Mae'n ymladd dros hawliau ysgrifenwyr dramor ac yn y wlad hon - gan gynnwys yr hawl i fynegi'ch hun yn eich iaith eich hun.

Mae'r gyfres nos Wener Volcano yn rhan o brosiect ymchwil a fydd yn ymchwilio i gwestiynau pwysig am natur ddwyieithog gynyddol ein cymdeithas. I ba raddau mae ieithoedd yn rhannu cymunedau? Beth yw'r ffordd orau o bontio bylchau iaith? A welir amlieithrwydd fel bygythiad neu gyfle; melltith neu fendith? Ydy amlieithrwydd yn newid ieithoedd pawb?

Enw'r prosiect yw 'Cross-language Dynamics: RemakingCommunity’. Mae'n cael ei arwain gan Adran Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd Prifysgol Abertawe a'i ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau fel rhan o gyllid o £14M ar gyfer menter ar draws y DU: Open World Research.