Lles@BywydCampws

Lles@BywydTawe

Cyngor a Chymorth Iechyd Meddwl

Ein rôl benodol yw eich cefnogi yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe; nid ydym yn disodli gwasanaethau'r GIG, ond gallwn ddarparu cymorth defnyddiol ychwanegol. Gallwn:

• Cynghori/cysylltu â'r holl Adrannau Academaidd os oes angen addasiadau o ran eich astudiaethau (ar ôl derbyn tystiolaeth feddygol)
• Cynorthwyo â'r broses gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)*
• Cynorthwyo os bydd eich amgylchiadau a'ch iechyd yn ei gwneud hi'n anodd i chi astudio
• Darparu mynediad at wasanaethau cwnsela

Ein rôl yw galluogi a rhoi pŵer i fyfyrwyr â chyflwr iechyd meddwl wneud penderfyniadau a dewisiadau cadarnhaol eu hunain. Ein nod yw darparu lles meddwl a bod yn ffynhonnell cyngor a chymorth sefydlog yn ystod eich astudiaethau academaidd, yn ogystal ag unrhyw gefnogaeth arall rydych yn ei derbyn gan wasanaethau y mae ganddynt gyfrifoldeb statudol i reoli'ch gofal.

Ym Mhrifysgol Abertawe gall myfyriwr ddatgan bod ganddo gyflwr iechyd meddwl. Cofnodir yr wybodaeth hon yng nghofnod gwybodaeth y myfyriwr, a gall y myfyriwr wneud hyn cyn cofrestru neu ar unrhyw adeg yn ystod y cwrs os ceir diagnosis newydd o gyflwr.

Pam datgan cyflwr iechyd meddwl?

Nid yw'r Brifysgol yn gosod unrhyw amodau ar eich cofrestriad eich bod yn datgelu'ch cyflwr iechyd meddwl. Eich dewis chi yn llwyr yw datgelu ai peidio. Efallai y cewch nad yw eich cyflwr yn effeithio ar eich gallu i astudio neu i gyflawni agweddau eraill ar fywyd y brifysgol, felly nid ydych o'r farn bod angen datgelu gwybodaeth iechyd bersonol.

Mae'r Brifysgol yn annog myfyrwyr i ddatgan yn benodol os gallai'ch cyflwr gael effaith ar eich gallu i astudio. Yn ogystal â datganiad, mae'r Brifysgol yn gofyn am dystiolaeth feddygol o'ch cyflwr e.e. llythyr gan eich meddyg teulu yn cadarnhau eich diagnosis a'i effaith arnoch. Gallwn eich helpu i wneud cais am DSA* ac anogwn eich bod yn gwneud hynny cyn gynted â phosib cyn dechrau'ch astudiaethau.

Gwasanaeth Cyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth

Gall bywyd yn y Brifysgol fod yn gyfnod cyffrous a chymysglyd i nifer o fyfyrwyr. Gall fod yn gyfnod heriol yn benodol i'r rheini sydd â chyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth (ASC) o ystyried eu patrwm unigryw o gryfderau ac anawsterau. Gall rhai myfyrwyr ag ASC gael rhywfaint o drafferthion yn y meysydd canlynol:

• Y newid o fyw gartref i fywyd yn y Brifysgol
• Dod i arfer ag amgylchedd y Brifysgol
• Ymdopi ag arholiadau ac asesiadau
• Dod i arfer ag ochr gymdeithasol bywyd Prifysgol
• Gadael y Brifysgol a symud i'r byd gwaith
   Beth rydym yn ei gynnig?
• Cymorth i ddeall diagnosis y myfyriwr
• Sesiynau unigol i roi cefnogaeth â phroblemau neu anawsterau mae myfyrwyr yn eu profi
• Bod yn gyswllt rhwng y myfyriwr a'r ysgol lle maent yn astudio i alluogi i'r Brifysgol gael dealltwriaeth well o'r anawsterau y gall y       myfyriwr eu profi
• Pryder, straen a rheoli tymer
• Grwpiau cymdeithasol
• Paratoi ar gyfer gadael y Brifysgol

Mae myfyrwyr ag ASC hefyd yn gymwys i wneud cais am DSA*
Cliciwch yma am wybodaeth fanwl am DSA.