Anableddau@BywydCampws

Anableddau@BywydCampws

Datgelu Anabledd/Cyflwr Meddygol Hirsefydlog/Anhawster Dysgu Penodol

Os ydych eisoes wedi datgelu anabledd ar eich ffurflen UCAS, dylech fod eisoes wedi derbyn gohebiaeth oddi wrthym. Os nad ydych wedi derbyn unrhyw wybodaeth, darllenwch ymlaen.

Os nad ydych wedi cysylltu â Swyddfa Anableddau@BywydTawe i ddatgelu'ch anabledd neu i drafod cymorth, argymhellwn eich bod yn gwneud hynny cyn gynted â phosib er mwyn i ni roi gwybodaeth i chi am y cymorth a allai fod ar gael. Gallwch gysylltu ag Anableddau@BywydTawe drwy ffonio 01792 602000 neu drwy e-bost.

Mae rhagor o wybodaeth ar dudalennau gwe Anableddau@BywydTawe hefyd.

Os oes gennych anhawster iechyd meddwl neu gyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth, ac mae angen cymorth arnoch, cysylltwch â'n cydweithwyr yn y gwasanaeth Lles@BywydCampws neu ewch i dudalennau gwe Lles@BywydTawe.

Os hoffech wybodaeth mewn fformat arall neu gopi caled, ffoniwch 01792 602000 a byddwn yn hapus i helpu.

Anawsterau Dysgu Penodol/Dyslecsia Posib

Os ydych yn credu bod gennych anhawster dysgu penodol neu os oes angen adroddiad diweddar arnoch er mwyn gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), trefnwch apwyntiad i weld Gweithiwr Achos Anableddau. I drefnu apwyntiad, gweler isod.

Sut Allwn Eich Cynorthwyo

Trefnu Apwyntiad

Argymhellwn fod yr holl fyfyrwyr y mae ganddynt anabledd/anhawster dysgu penodol yn trefnu apwyntiad i weld Gweithiwr Achos Anableddau yn ystod ychydig wythnosau cyntaf y tymor i drafod eu hanghenion cymorth a sut i dderbyn y cymorth a argymhellwyd.

Gellir trefnu apwyntiad drwy HybMyfyrio ym Mloc Stablau'r Abaty ar Gampws Parc Singleton neu yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae. Fel arall, gellir ffonio 01792 606000 neu e-bostio i drefnu apwyntiad. Cofiwch ein bod yn brysur iawn yn ystod ychydig wythnosau cyntaf y tymor a bod apwyntiadau'n llenwi'n gyflym, ond byddwn yn gwneud ein gorau i'ch gweld chi cyn gynted ag y gallwn.

Llythyron Llwybr Carlam Cofrestru

Os ydych yn cael anhawster ciwio ac mae angen llythyr llwybr carlam cofrestru arnoch, maent ar gael i'w casglu yn ystod cyfnod Cofrestru o Dderbynfa HybMyfyrio, ym Mloc Stablau'r Abaty ar Gampws Parc Singleton neu yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae.

Os oes angen cymorth symudedd arnoch yn ystod cyfnod Cofrestru, ffoniwch 01792 602000 cyn gynted â phosib er mwyn i ni drafod hyn ymhellach.

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Os ydych yn fyfyriwr o'r Deyrnas Unedig ac nid ydych wedi gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl, anogwn yn gryf eich bod yn gwneud hynny cyn gynted â phosib. Mae gwybodaeth ar gael ar ein tudalennau gwe.

Er nad yw DSA ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol, anogwn yn gryf fod myfyrwyr rhyngwladol yn trefnu apwyntiad gyda Gweithiwr Achos Anableddau i drafod eu gofynion cymorth.

Trwyddedau Parcio

Os nad oes gennych Fathodyn Glas, ond credwch y bydd angen i chi barcio ar y campws am reswm sy'n gysylltiedig ag anabledd, cysylltwch ag Anableddau@BywydTawe drwy ffonio 01792 602000 neu drwy e-bost. Gofynnir fod gennych ffurflen wedi'i chwblhau a'i stampio gan eich meddyg teulu neu i chi ddarparu llythyr gan eich meddyg yn cefnogi'ch cais. Sylwer y gallai fod cost am hyn, a'ch cyfrifoldeb chi fydd ei thalu. Os byddwch yn cael anhawster talu am y dogfennau meddygol ategol, cysylltwch ag Arian@BywydTawe am gyngor pellach ar unrhyw gymorth a allai fod ar gael.

Caiff ceisiadau am drwydded eu hystyried fesul achos. Os bydd eich cais am drwydded yn llwyddiannus, sylwer bod angen talu'r Adran Ystadau am y drwydded.

Os oes gennych Fathodyn Glas, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais o hyd. Gofynnir i chi ddarparu rhif a dyddiad diwedd eich Bathodyn Glas er mwyn cael trwydded.

Gwybodaeth Arall

Technoleg Gynorthwyol a Gwasanaethau Llyfrgell

Mae meddalwedd cynorthwyol ar gael ar rwydwaith Prifysgol Abertawe i helpu myfyrwyr ag anawsterau sy'n gysylltiedig â'u hastudiaethau. Mae gwybodaeth bellach am y meddalwedd ar gael yma.

Gall y Llyfrgell ddarparu gwasanaethau ychwanegol i fyfyrwyr ag anableddau hefyd. Cliciwch yma am wybodaeth.

Rhaglen Llwyddiant Academaidd

Mae'r Rhaglen Llwyddiant Academaidd (ASP) yn rhoi cymorth i fyfyrwyr i wella a magu hyder yn eu sgiliau astudio. Mae gwybodaeth bellach am ASP ar gael yma.

PEEP

Mae'n ofyniad cyfreithiol ar Brifysgol Abertawe i sicrhau diogelwch yr holl fyfyrwyr mewn argyfwng. Gwerthfawrogwn y gallai fod yn anodd i rai myfyrwyr adael adeilad yn annibynnol ac y gallai fod angen trefniadau penodol i'w cynorthwyo. Os oes gennych anabledd neu gyflwr meddygol sy'n effeithio ar eich gallu i adael adeilad yn annibynnol, cwblhewch yr holiadur Cynllun Personol Dianc mewn Argyfwng (PEEP) yma, ac unwaith i ni adolygu'ch ffurflen, bydd rhywun yn cysylltu â chi i drafod y camau nesaf.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Gweithiwr Achos Anableddau drwy ffonio 01792 602000 neu drwy e-bost i'w trafod ymhellach.

Canolfan Asesu@BywydCampws

Mae Canolfan Asesu BywydCampws yn rhan o rwydwaith o ganolfannau sy'n cynnal asesiadau anghenion ar gyfer myfyrwyr sydd wedi gwneud cais llwyddiannus i dderbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA). Mae gan ein canolfan nifer o ystafelloedd asesu cyfforddus a thymeredig wedi'u cyfarparu'n llawn lle bydd ein tîm o aseswyr profiadol yn trafod eich anghenion astudio unigol gyda chi. I sicrhau gwasanaeth o safon uchel, rydym yn gweithredu o fewn fframwaith ansawdd cynhwysfawr a oruchwylir gan DSA-QAG.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwe CanolfanAsesu@BywydCampws.