Rhwydweithiau Busnes Lleol a Byd-eang

Rhwydweithiau Lleol a Byd-eang

Rhwydwaith Menter Ewrop

Rhwydwaith Menter Ewrop yw'r rhwydwaith mwyaf yn y byd ar gyfer busnesau bach a chanolig.  Yn gymuned anferth o 600 o swyddfeydd datblygu busnes ar draws 54 o wledydd, mae wedi darparu gwasanaethau trosglwyddo technoleg a rhyngwladoli ers 2008.

Mae'n cynnig gwasanaethau cyflwyno busnesau a fetio trawswladol er mwyn cefnogi amrywiaeth o weithgareddau cydweithredol, gan gynnwys masnachu, technolegau newydd a hwyluso gweithgareddau ymchwil arloesol.

Yng Nghymru, darperir gwasanaethau'r Rhwydwaith gan Brifysgol Abertawe a BIC Innovation Ltd. 

Mae partneriaeth newydd ag Innovate UK, sy'n gweithredu ledled y DU, wedi arwain at gais llwyddiannus am gyllid gwerth 11M ewros i Rwydwaith Menter Ewrop (yn 2015).  Y consortiwm yw contract mwyaf y Rhwydwaith yn yr UE, ac mae'n darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon (gydag aliniad strategol â Rhwydwaith Menter Ewrop yn yr Alban).  Mae'n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau, yn enwedig i fusnesau bach a chanolig sydd â'r potensial i dyfu'n sylweddol, gan gefnogi masnach ryngwladol, technolegau newydd ac ymchwil cydweithredol.

Sut mae Rhwydwaith Menter Ewrop yn gallu Cynorthwyo'ch Cwmni Chi

  • Gwasanaeth Chwilio am Fusnes a Brocera - nodi partneriaid busnes newydd yn Ewrop a llawer o wledydd eraill; mynediad i filoedd o gwmnïau mewn marchnadoedd y gellir eu datblygu
  • Cydweithio ym Maes Ymchwil ac Arloesi a chymorth gydag Eiddo Deallusol - help i fusnesau sy'n cynnig eu hymchwil diweddaraf neu'n chwilio am gyfleoedd ymchwil cydweithredol ac arloesol.
  • Cymorth gyda Masnacheiddio - Mae Rhwydwaith Menter Ewrop yn helpu cwmnïau i ddod o hyd i gyflenwyr a dosbarthwyr, cyllid Ewropeaidd ar gyfer arloesi ac ymchwil ac mae'n eu cefnogi i ryngwladoli
  • Cyfathrebu - yr wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth, cystadleuaeth a gwybodaeth am farchnadoedd.  Yn ogystal, mae'n gyfle i fusnesau bach a chanolig leisio eu barn mewn Ymgynghoriadau Ewropeaidd
  • Mynediad i Gyllid - cymorth wrth gael mynediad i gyllid rhanbarthol, cenedlaethol ac Ewropeaidd ar gyfer ymchwil ac arloesi

http://een.ec.europa.eu/

Cyfnewid Gwybodaeth Cymru (KEW)

Mae Kew yn fforwm ar gyfer busnesau ac academyddion sy'n cael ei gynnal gan wasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi ym Mhrifysgol Abertawe. Ei ddiben yw rhoi cyfle i fusnesau a'r gymuned academaidd gyfnewid syniadau a gwybodaeth, yn ogystal â darparu cyfleoedd rhwydweithio a chydweithio.

Mae'n trefnu tua 6 digwyddiad y flwyddyn, yn ogystal ag arddangosfa flynyddol o arloesi a throsglwyddo technoleg gan brifysgolion. Mae hefyd yn gallu cyfeirio pobl at yr holl weithgareddau ymgysylltu â busnesau sy'n cael eu cynnal ar draws y campws.

Ewch i wefan KEW am ragor o fanylion a chewch wybodaeth am ddigwyddiadau yma. 

Cofrestrwch i dderbyn Cylchlythyr Cyfnewid Gwybodaeth Cymru

Dilynwch ni ar Twitter @KEWNetwork

Venturefest Cymru

Mae Prifysgol Abertawe'n bartner i Venturefest Cymru a bydd yn cymryd rhan yn y digwyddiad ar 29 Medi 2015.

Mae Venturefest yn rhwydwaith ar draws y DU sy'n cael ei noddi gan brifysgolion lleol ac Innovate UK.

Mae'n gyfle i entrepreneuriaid, arloeswyr, busnesau bach a chanolig a buddsoddwyr ddod ynghyd er mwyn creu amgylchedd cefnogol ar gyfer busnesau newydd a rhai sy'n tyfu.

Mae digwyddiadau rhanbarthol yn cynnig cyfuniad unigryw o arddangosfeydd, gweithdai rhyngweithiol, siaradwyr ysbrydoledig, sesiynau gwerthu syniad a chyfarfodydd 1-1 ag arbenigwyr mewn diwydiant a buddsoddi.

Cliciwch yma i fynd i wefan Venturefest

Rhwydwaith Argraffu a Chaenu Uwch (APN)

Nod Rhwydwaith Argraffu a Chaenu Uwch Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru yw cynyddu cyfanswm cydlynol y wyddoniaeth ategol a'i buddion i'r diwydiant argraffu. Mae gan Ganolfan Argraffu a Chaenu Cymru (WCPC) brofiad helaeth eisoes o'r math hwn o ymchwil a'i ddefnydd ymarferol mewn diwydiant. Bydd rhaglen ymchwil a datblygu gynlluniedig APN yn cynnwys gwaith ar yr holl brosesau argraffu sylweddol - ar gyfer graffeg ac argraffu deunyddiau gweithredol megis synwyryddion, electroneg polymer a bioddeunyddiau.

Mae aelodaeth o APN yn agored i unrhyw gwmni, menter neu unigolyn, boed yn y DU neu dramor, sy'n awyddus i hyrwyddo amcanion y Rhwydwaith. Defnyddir y ffioedd aelodaeth yn bennaf at ddiben ariannu ymchwil i dechnoleg argraffu yng Nghanolfan Argraffu a Chaenu Cymru.

http://apn.wcpcswansea.com/

Prosiect y Ddeorfa Rithwir Genedlaethol (NVI) ac NVI Cymru

Mae'r Ddeorfa Rithwir Genedlaethol yn rhwydwaith arloesol sy'n cysylltu canolfannau deori busnes a sefydliadau ymchwil ledled y DU drwy dechnoleg fideo-gynadledda Cisco. Y canolfannau hyn yw nodau'r Ddeorfa Rithwir Genedlaethol.  Yn y nodau, mae busnesau'n dod ynghyd mewn cymunedau rhithwir ar-lein, gan rannu diddordebau ac amcanion cyffredin.

Mae'r rhwydwaith yn cynnal digwyddiadau rheolaidd megis sesiynau mentora gan arbenigwyr, cyfarfodydd rhwng cymheiriaid a digwyddiadau byw aml-leoliad. Mae'n galluogi pobl i wneud cysylltiadau cychwynnol a chynnal cyfarfodydd dilynol ni waeth beth yw eu lleoliad.

Mae Nod Cymru y rhwydwaith (NVI Cymru) yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac fe'i cefnogir gan Lywodraeth Cymru.  Mae NVI Cymru wedi ymuno â'r rhwydwaith fel canolfan gyfathrebu arbenigol er mwyn cefnogi cwmnïau newydd a busnesau bach a chanolig technegol a gwyddorau bywyd yng Nghymru.  I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiadau a gweithgareddau cefnogi busnes am ddim a drefnir gan NVI Cymru, ewch i: <http://www.ehi2.swan.ac.uk/en/networking-and-events-nvi.htm>