Rhwydweithiau a Fforymau Lleol a Rhanbarthol

Prifysgol Abertawe: LINC

Prifysgol Abertawe: LINC

Mae LINC: Prifysgol Abertawe, yn rhwydwaith cydweithrediadol a fydd yn galluogi sefydliadau sector preifat, sector cyhoeddus a thrydydd sector i gysylltu ag eraill a chael mynediad i adnoddau ac arbenigedd i gefnogi twf sefydliadol.

Trwy LINC: Prifysgol Abertawe, gall sefydliadau gael mynediad i raddedigion a myfyrwyr dawnus, cymorth ymchwil a datblygu sy'n arwain yn fyd-eang, cyfleusterau a chyfarpar o'r radd flaenaf, hyfforddiant a datblygu sgiliau proffesiynol.

Clwb Busnes Bae Abertawe

Clwb Busnes Bae Abertawe

Clwb Busnes Bae Abertawe yw'r clwb rhwydweithio mwyaf hirsefydlog i fusnesau yn y rhanbarth a chanddo bron 300 o aelodau.

Mae'r Clwb yn cynnal digwyddiadau rhwydweithio misol i berchnogion a rheolwyr busnes drwy ranbarth cyfan Bae Abertawe. Mae'r Clwb yn gweithredu fel fforwm i ddod â phobl fusnes ynghyd ac i hyrwyddo cymuned gydweithredol.

Mae Clwb Busnes Bae Abertawe yn agored i aelodau newydd sydd â diddordeb mewn cwrdd â phobl fusnes o'r un meddylfryd yn ardal Bae Abertawe.

Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Gan gynnwys ardaloedd pedwar awdurdod lleol, sef Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Penfro, nod Dinas-ranbarth Bae Abertawe yw dod â busnesau, llywodraeth leol ac amrywiaeth o bartneriaid eraill ynghyd i weithio tuag at amcan cyffredin o greu ffyniant economaidd ar gyfer y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y Dinas-ranbarth.

Dyfodol Bae Abertawe

Dyfodol Bae Abertawe

Sefydlwyd Dyfodol Bae Abertawe yn 2006 i godi proffil Bae Abertawe fel lle i fyw, gweithio, astudio a buddsoddi ynddo ac ymweld ag ef, gan gefnogi datblygiad economi'r rhanbarth.

Ers hynny, mae ei rôl wedi datblygu i ganolbwyntio ar gysylltu a hyrwyddo busnes a datblygiad ym Mae Abertawe, ar gyfer cwmnïau a leolir yma ac ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn ymsefydlu yma neu ymgymryd â datblygiad yn y rhanbarth.