Rhwydweithiau a Fforymau Cenedlaethol

Siambr Fasnach De Cymru

Siambr Fasnach De Cymru

Mae Siambr Fasnach De Cymru yn sefydliad aelodaeth a reolir gan fusnesau lleol a'i nod yw cefnogi busnesau lleol.

Nod y Siambr yw cryfhau busnesau ei haelodau ac ysgogi ffyniant busnes yng Nghymru drwy ddarparu cyngor, arweiniad, cymorth a hyfforddiant.

Mae'r Siambr yn darparu cyfleoedd rhwydweithio gan alluogi busnesau i ryngweithio, cydweithio a thyfu. Mae'n cynrychioli busnesau Cymru i wella polisïau, safonau ac arfer lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Conffederasiwn Busnes a Diwydiant - Cymru

Conffederasiwn Busnes a Diwydiant - Cymru

Mae Conffederasiwn Busnes a Diwydiant Cymru (CBI) yn cynrychioli cyflogwyr mwyaf y wlad, gan gynnwys 75% o'r cwmnïau angori ac amrywiaeth o BBaCh sy'n gweithio i greu'r amgylchedd gorau ar gyfer twf busnes ac economaidd.

Y Conffederasiwn yw'r prif sefydliad busnes sy’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu llais cyfunol a blaengar i lywodraeth a llunwyr polisi ar y materion allweddol sy'n effeithio ar fusnes.

Busnes yn y Gymuned yng Nghymru

Busnes yn y Gymuned yng Nghymru

Mae Busnes yn y Gymuned yng Nghymru yn elusen unigryw a arweinir gan fusnes i hyrwyddo cyfrifoldeb ym myd busnes.

Mae'r sefydliad yn gweithio'n agos gyda mwy na 200 o gwmnïau lleol, sy'n amrywio o fusnesau bach a chanolig (BBaCh) i gorfforaethau mawr a'i nod yw helpu busnesau Cymru i ffynnu drwy uchafu manteision masnachol arferion busnes cyfrifol.

Y Ffederasiwn Busnesau Bach

Y Ffederasiwn Busnesau Bach

Y Ffederasiwn Busnesau Bach yw'r grŵp ymgyrchu mwyaf yn y DU. Mae'n hyrwyddo ac yn diogelu buddiannau pobl hunangyflogedig a pherchnogion cwmnïau bach.

Nod y Ffederasiwn yw helpu busnesau llai i gyflawni eu huchelgeisiau ac mae'n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i'w aelodau, gan gynnwys cyngor, arbenigedd ariannol, cymorth a llais pwerus mewn llywodraeth.

Mae 1300 o aelodau gan Gangen Bae Abertawe, sy'n cynnwys Abertawe, Gŵyr, Castell-nedd a Phort Talbot.

Sefydliad y Cyfarwyddwyr

Sefydliad y Cyfarwyddwyr

Mae gan Sefydliad Cyfarwyddwyr Cymru bwyllgor penodol i gynorthwyo busnesau, drwy eu cynrychioli neu drwy drefnu digwyddiadau, seminarau a chynadleddau. Mae'r pwyllgor yn hyrwyddo rhagoriaeth mewn busnes drwy gefnogi cyrsiau hyfforddi a datblygu a thrwy achlysuron blynyddol megis gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn. Yn ogystal, mae'r gangen yn cynnal nifer o ddigwyddiadau rhwydweithio a chymdeithasol ar gyfer aelodau'r Sefydliad yng Nghymru.

Mae gan gangen De Cymru tua 550 o aelodau ac mae'n gweithredu cynllun Llysgenhadon lle mae aelodau'n derbyn cyfrifoldeb am ardaloedd daearyddol a meysydd busnes. Mae gwybodaeth am farchnadoedd yn cael ei chyfeirio i brif swyddfa'r Sefydliad yng Nghymru.

IntroBiz

IntroBiz

IntroBiz yw'r prif rwydwaith annibynnol i fusnesau yn ne Cymru ac mae'n cynnal dros 60 o ddigwyddiadau yng Nghaerdydd, Casnewydd ac Abertawe bob blwyddyn. Mae Introbiz yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau dros frecwast, cinio a chyda'r hwyr ar gyfer perchnogion busnes, cyfarwyddwyr, llunwyr penderfyniadau ac uwch reolwyr o gymysgedd amrywiol o sectorau.