Prifysgol sy’n rhoi sylw dwys i ymchwil

Mae lefelau digynsail o fuddsoddiad yn ein seilwaith ymchwil wedi cynnwys datblygiadau o’r radd flaenaf ar y campws a newidiadau strwythurol yn ein Colegau academaidd i feithrin amgylchedd lle gall ymchwil o safon fyd-eang ffynnu.

Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf (2008), cyflawnodd Abertawe y twf mwyaf o blith unrhyw brifysgol yn y DU mewn gweithgarwch ymchwil o ansawdd rhyngwladol ac sydd ar y blaen yn fyd-eang, gan gadarnhau ein bod yn brifysgol sy’n  canolbwyntio’n wirioneddol ar ymchwil. Mae’r dyblu dilynol mewn incwm ymchwil yn dystiolaeth bod y cynnydd hwn yn cael ei gynnal.

Nawr, rydym wedi cyrraedd pwynt hollbwysig yn ein datblygiad wrth i ni nesáu tuag at ein canmlwyddiant yn 2020. Mae ein Campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd ymhlith y prosiectau mwyaf cyffrous ac uchelgeisiol yn sector addysg uwch y DU ers degawdau. Ochr yn ochr ag ailddatblygiad cysylltiedig Campws Parc Singleton, mae’r prosiect hwn yn atgyfnerthu enw da cynyddol Abertawe fel un o’r prifysgolion sy’n datblygu gyflymaf yn y DU.

Mae Prifysgol Abertawe wedi cael ei chanmol gan y Comisiwn Ewropeaidd am fod yn enghraifft o sut y gall addysg uwch gefnogi twf arloesedd a’r economi wybodaeth mewn rhanbarth, ac mae ein hymwneud rhagweithiol â heriau economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol yn adeiladu ar weledigaeth ein sylfaenwyr.

Trwy elwa ar fanteision amgylchedd campws ac ysgol feddygaeth newydd, rydym wedi ymrwymo i ymagwedd amlddisgyblaethol at ymchwil, gan gynyddu’n helaeth ein llwyddiant wrth sicrhau grantiau ymchwil pwysig a chryfhau ein mentrau ar y cyd â diwydiant a sefydliadau eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae Breakthrough yn rhoi trosolwg o raddfa ac effaith yr ymchwil sy’n cael ei gwneud yn Abertawe, ac yn cyfleu bywiogrwydd yr amgylchedd ymchwil sydd bellach wedi’i sefydlu’n gadarn yn y Brifysgol.

Yr Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor

Yr Athro Richard B. Davies

Is-ganghellor,
Prifysgol Abertawe

Cyflwyniad i Breakthrough

‘Mae’r cynnydd diweddar wedi bod yn aruthrol, ond ein her yn awr yw cynyddu’r momentwm’

Cyflwyniad i Breakthrough gan ein Dirprwy Is-Gangellorion Ymchwil