Cyflwyniad

Ein diwylliant ymchwil

Mae ein hymagwedd at ymchwil yn adeiladu ar ddyheadau ein sylfaenwyr, a aeth ati ym 1920 i ymateb i ofynion diwydiant.  Roedd y pum Cadeirydd cyntaf a benodwyd ganddynt ym meysydd peirianneg, meteleg, ffiseg, mathemateg a chemeg – meysydd sy’n dal i fod yn amlwg ar ffurf pynciau STEM heddiw ac sy’n sail i lawer o ddatblygiadau mwyaf nodedig y Brifysgol.

  • Mae canlyniadau’r Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf (2008) yn adrodd cyfrolau: y cynnydd mwyaf yn y Deyrnas Unedig yn gyfan gwbl mewn ymchwil sy’n rhagorol yn rhyngwladol ac sydd ar y blaen yn fyd-eang, lle dosberthir dros 90% o’n staff academaidd yn staff gweithgar o ran ymchwil

  • Bellach, rydym yn y 29ain safle yn y DU o ran incwm ymchwil fel cyfran o’n trosiant ac mae ein Coleg Peirianneg yn perfformio cystal â phrifysgolion yng Ngr wˆp Russell

  • Yn ogystal, am bob £1 filiwn o grant ymchwil a ddyrennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), rydym bellach yn sicrhau mwy na £2.5 miliwn o gyllid cystadleuol ar gyfer ymchwil o amrywiaeth eang o ffynonellau eraill.

Rydym wedi ymrwymo i:

  • barhau â’n Cyflwyniad polisi o benodiadau strategol
  • cynnal twf incwm grantiau ymchwil trwy wella ansawdd ceisiadau
  • neilltuo mwy o ymchwilwyr i weithgareddau sicrhau grantiau
  • a thrwy feithrin cydweithrediadau cenedlaethol a rhyngwladol effeithiol

Mae pob un o’n chwe Choleg yn gartref i glystyrau sy’n dwyn ynghyd sefydliadau ymchwil, cwmnïau preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, ac sy’n adeiladu ar ein gallu i arwain mewn meysydd newydd a meysydd sy’n dod i’r amlwg.

Yn ogystal, mae ein lleoliad sydd wedi’i seilio ar gampws, a’n hymchwilwyr sydd wedi buddsoddi mewn gwaith rhyngddisgyblaethol, wedi creu rhaglen o gydweithredu ar draws y Colegau sy’n agwedd amlwg ac egnïol o amgylchedd ymchwil deinamig y Brifysgol. 

Mae degawdau o ymchwil gymhwysol wedi cyfoethogi ein heconomi a’n cymdeithas.  Mae pwyslais cynyddol Llywodraeth y DU ar effaith yn adlewyrchu’r egwyddor arweiniol sy’n llywio ein rhaglen o ddatblygu’r campws, sbardun hollbwysig ar gyfer datblygiad sy’n darparu canolfan Ewropeaidd ar gyfer ymchwil STEM a chydweithredu ym myd diwydiant. 

Mae ymrwymiad pellach i ymchwil amlddisgyblaethol yn sicrhau ein bod yn cyfuno cryfderau mewn meysydd STEM ag ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau, a busnes, economeg a’r gyfraith, i fynd i’r afael â llawer o’r heriau mwyaf cymhleth a dybryd yn y byd.

Campws newydd y Gwyddorau ac Arloesi

Mae datblygiad y Campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd yn arwydd o oes newydd i’r Brifysgol a’i hymchwil. Bydd y buddsoddiad sylweddol hwn yn ein galluogi i harneisio ein cryfderau ymchwil wrth amrywiaeth eang o fentrau busnes lleol a rhyngwladol ac i hyrwyddo twf clystyrau uwchdechnoleg.

Mae ymchwil yn sail i’r holl weithgareddau academaidd a’r holl weithgareddau a wneir gan fyfyrwyr ar draws y Brifysgol, ac mae diwylliant ymchwil a nodweddir gan ei fywiogrwydd yn allweddol i ddyfodol y sefydliad.

Trwy ddatblygu portffolio ymchwil y Brifysgol, denu a chadw’r ymchwilwyr a’r ôl-raddedigion mwyaf dawnus, a thrwy weithio o fewn ac ar draws disgyblaethau, byddwn yn parhau i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu Cymru a’r byd ehangach yn awr ac yn y dyfodol.

Yr Athro Ian Cluckie

Yr Athro Ian Cluckie

Dirprwy Is-ganghellor
(Ymchwil)