Cronfeydd Caledi

Mae Arian@BywydCampws yn gweinyddu nifer o gronfeydd caledi i helpu myfyrwyr presennol sy'n profi trafferthion ariannol. Mae gan bob cronfa ei meini prawf ei hun ond yn gyffredinol maent yn cefnogi costau:

  • Llety
  • Llyfrau a Chyfarpar
  • Gofal Plant
  • Profion diagnostig
  • Teithio
  • Biliau Dŵr, Nwy a Thrydan
  • Costau byw cyffredinol megis bwyd ayyb.

Nid oes modd i'r Cronfeydd Caledi sydd ar gael gan Arian@BywydCampws helpu i dalu costau ffioedd dysgu.

Cronfa Cyfle Prifysgol Abertawe

null

Ar ôl iddynt gofrestru, mae myfyrwyr o'r DU a'r UE yn gymwys i wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe. Mae'n agored i fyfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig, amser llawn a rhan-amser.

Cronfa Cyfle yw'r brif gronfa caledi ym Mhrifysgol Abertawe a'i diben yw cefnogi myfyrwyr trwy amgylchiadau ariannol annisgwyl neu anodd yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.   

Nid yw'n ffynhonnell cyllid ond yn rhwyd diogelwch yn ystod anawsterau ariannol, a gellir gwneud cais iddi gynifer o weithiau mewn blwyddyn ag y bydd yn angenrheidiol.

Nid oes gwarant y bydd unrhyw fyfyriwr yn derbyn dyfarniad ond caiff pob cais ei ystyried a'i asesu ar sail unigol, yn gwbl gyfrinachol gan ein hymgynghorwyr arbenigol.

Dyfernir arian ar sail grant nad oes yn angen ei ad-dalu felly byddwn yn annog unrhyw fyfyriwr sy'n profi trafferthion ariannol i gyflwyno cais i ddarganfod a ydyw'n gymwys i dderbyn dyfarniad.

Gall myfyrwyr cyfredol gyflwyno cais gan ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein, a chewch wybodaeth bellach ar ein tudalen Cronfa Cyfle’r HybMyfyrio.

Cymorth gyda Phrofion Diagnostig

null

Gall myfyrwyr cartref a myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd sy'n profi trafferthion yn fforddio cost prawf diagnostig wneud cais i gronfa caledi sy’n bodoli’n benodol at y diben hwn. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr gwblhau ffurflen fer gan roi tystiolaeth o'u hincwm a datganiadau banc er mwyn iddynt gael eu hystyried ar gyfer dyfarniad.

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais "Prawf Diagnostig" sydd ar gael yma: https://intranet.swan.ac.uk/StudentHardship/

Cewch wybodaeth bellach am Brofion Diagnostig gan Swyddfa Anableddau'r Brifysgol.

Bwrsari Gofalwyr Myfyrwyr

null

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu cymorth ac arweiniad i fyfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu drwy'r Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu.

Mae'r pecyn hwn ar gael i unrhyw fyfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu di-dâl am aelod o'r teulu neu ffrind sy'n methu ag ymdopi heb gymorth y myfyriwr oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed.

Gall Myfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu wneud cais am fwrsariaeth gwerth hyd at £500 ar gyfer myfyrwyr amser llawn neu £250 ar gyfer myfyrwyr rhan-amser (pro rata) i helpu i dalu am gostau teithio neu gostau cyfarpar. Bydd nifer y bwrsariaethau yn 2017-2018 yn gyfyngedig i 30.

I dderbyn y cymorth sydd ar gael, bydd angen i chi fodloni'r meini prawf cymhwyso a darparu dogfennaeth bob blwyddyn academaidd i ddangos bod gennych gyfrifoldebau gofalu o hyd.

Gweinyddir y Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu gan y tîm Llesiant@BywydCampws.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen we'r Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu neu cysylltwch â Llesiant@BywydCampws yn uniongyrchol yn welfare.campuslife@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 602000.