Pa gymorth sydd ar gael?

Mae Anableddau@BywydCampws yn darparu ystod eang o gymorth, gan gynnwys:

 • Cymorth gyda cheisiadau am arian
 • Gwneud trefniadau ar gyfer darpariaeth arholi amgen, e.e. mwy o amser, gallu defnyddio cyfrifiadur ac ati.
 • Mynediad at ein cynlluniau cymorth ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cael argymhelliad y dylent gael cymorth pobl i gymryd nodiadau neu ddarllenwyr.
 • Cysylltu â’ch adran academaidd, Gwasanaethau Preswyl, y Ganolfan Drawsgrifio a’r Gofrestrfa Academaidd
 • Cysylltu ag asiantaethau allanol fel eich Awdurdod Addysg Lleol, y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, RNIB ac RNID, i hwyluso’r cymorth angenrheidiol
 • Asesu anghenion, gan nodi’r dechnoleg a’r cymorth dynol gorau sydd ar gael
 • Hyfforddiant technoleg gwybodaeth ar gyfer pecynnau meddalwedd prif ffrwd a phecynnau arbenigol
 • Cymorth technegol gyda thechnoleg gwybodaeth, gan gynnwys ymwneud â’r cyflenwr cyfrifiaduron fel y bo’n briodol.
 • Tiwtora arbenigol mewn grwpiau ac fel unigolion i fyfyrwyr sydd wedi cael argymhelliad y dylent gael cymorth.
 • Cymorth i fyfyrwyr sydd ag anawsterau iechyd meddwl gan Lles@BywydCampws
 • Llety wedi’i addasu – Mae nifer o ystafelloedd yn y neuaddau campws wedi eu haddasu mewn gwahanol ffyrdd er mwyn diwallu anghenion myfyrwyr ag anableddau. I gael rhagor o wybodaeth am neuaddau preswyl, gan gynnwys eu costau a’u lleoliadau, edrychwch ar dudalennau’r Gwasanaethau Preswyl
 • Darpar fyfyrwyr - Gwelir isod gwybodaeth ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr gydag anableddau, anghenion penodol a chyflyrau meddygol sydd yn ystyried mynd i Brifysgol Abertawe:

Canllaw darpar fyfyrwyr Mai 17

Canllaw darpar fyfyrwyr fformat testun plaen

Cefnogi

Profi Diagnostig

Os bydd myfyrwyr sydd wedi ymrestru yn y Brifysgol am gael eu profi ar gyfer dyslecsia neu am gael adroddiad newydd gan seicolegydd addysg drwy’r Anableddau@BywydCampws, rhaid iddynt drefnu apwyntiad gyda Gweithiwr Achos Anabledd yn gyntaf.

Bydd y Gweithwyr Achos Anabledd yn esbonio i chi beth fydd hynny yn ei olygu, y tâl am adroddiad diagnostig ac arian a allai fod ar gael i gynorthwyo gyda’r gost.

Os ydych yn gwneud cais am y Lwfans Myfyrwyr Anabl a bod gofyn am adroddiad diagnostig newydd, mae’n hanfodol eich bod yn siarad gyda’ch awdurdod addysg lleol neu eich corff ariannu er mwyn canfod pa adroddiad y bydd arnynt ei angen; er enghraifft, os mai adroddiad athro arbenigol ydyw, a fyddai angen i’r athro hwnnw fod wedi cofrestru gyda PATOSS.

Os nad ydych am gael asesiad diagnostig drwy’r Brifysgol, gallwch gysylltu â Chymdeithas Seicolegol Prydain neu ffonio 0116 2549568 neu e-bostio enquiries@bps.org.uk

Gofal personol

Os ydych yn fyfyriwr sydd angen cymorth gofal personol, fel golchi, gwisgo, mynd i’r tŷ bach, cymorth gyda choginio, siopa, cymdeithasu a byw cyffredinol dydd i ddydd, cysylltwch ag un o’r Gweithwyr Achos Anabledd cyn gynted â phosibl i drafod eich anghenion, sut i ariannu’r math hwn o gymorth a pha ddewisiadau sydd ar agor i chi. Dylech gofio bod trefnu’r math hwn o gymorth yn gallu bod yn broses hir, ac fe allai gymryd hyd at flwyddyn o gynllunio er mwyn sicrhau bod eich anghenion cymorth yn cael eu diwallu.

Cymorth Gofal Personal

Tiwtora arbenigol

Mae gennym Diwtor Arbenigol amser llawn a thîm o Diwtoriaid ar eu liwt eu hunain sy’n gallu darparu tiwtora sgiliau astudio arbenigol.

Mae’r Tiwtoriaid yn cynnig sesiynau un-i-un i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu penodol, gan gynnwys Syndrom Asperger. Mae’r sesiynau hyn yn ymdrin ag ystod o sgiliau astudio, gan gynnwys:

 • bod yn drefnus
 • darllen
 • mapio meddwl
 • ysgrifennu traethodau, adroddiadau gwyddonol neu draethodau estynedig
 • sillafu, gramadeg, atalnodi
 • prawfddarllen
 • technegau arholiadau ac adolygu
 • technegau ymlacio a rheoli straen

Cymorth ar gyfer gwaith ysgrifennu – swyddogaeth y Tiwtor Arbenigol

 • Gall y Tiwtor Arbenigol helpu myfyriwr gyda dadansoddi cwestiynau, cynllunio, strwythuro, mynegi ysgrifenedig, cyfeirnodi ac ymarferion prawfddarllen, ond NID GWASANAETH PRAWFDDARLLEN YDYN NI.
 • Wrth weithio gyda myfyriwr, nid yw Tiwtor Arbenigol yn ‘cyffwrdd cynnwys’ aseiniad, nac yn ailysgrifennu gwaith myfyriwr, ond y nod yw gwneud yn eglur beth mae’r myfyriwr yn ceisio’i ddweud, gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion y myfyriwr. Nid yw gwaith ar aseiniad yn cynnwys ailysgrifennu na chynorthwyo gyda chynnwys, ond mae’n cynnwys trafod a rhoi cyngor ar fynegiant a strwythur.
 • Mae’n bwysig nodi mai cyfrifoldeb y myfyriwr yw gwneud cywiriadau ar ôl i Diwtor Arbenigol nodi gwallau mewn sgript ysgrifenedig. 

Gan fod myfyrwyr yn aml yn gweithio o dan bwysau (sy’n gwneud eu Anhawster Dysgu Penodol yn waeth), mae’n bosibl y bydd gwallau yn parhau mewn darn o waith, a dylid ystyried hyn wrth farcio aseiniadau (gweler Canllawiau ar gyfer marcio).

Swyddogaeth/cyfrifoldeb y myfyriwr am waith ysgrifenedig

 1. Rhaid i fyfyrwyr sydd angen cymorth gan y Tiwtor Arbenigol wneud apwyntiad cychwynnol i drafod eu sgiliau astudio. Cysylltwch â’r Swyddfa Anableddau drwy anfon e-bost at an ableddau.campuslife@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio 01792 513000, neu galwch i mewn i dderbynfa’r BywydCampws yn Adeilad Keir Hardie.
 2. Bydd myfyrwyr yn dilyn y Polisi ar Ddiffyg Presenoldeb mewn Apwyntiadau ar gyfer Tiwtora Arbenigol.
 3. Cyn i fyfyriwr gyflwyno darn o waith i’r Tiwtor Arbenigol rhaid iddo fod wedi ei ddarllen ei hunan i sicrhau nad oes gwallau ynddo, gan ddefnyddio technoleg gynorthwyol (sydd ar gael ar bob cyfrifiadur personol yn llyfrgell y prif gampws). Ni ddylai myfyrwyr ddisgwyl i’r Tiwtor Arbenigol gywiro gwallau y byddai’n hawdd i’r feddalwedd arbenigol sylwi arnynt.
 4. Mae’r Tiwtor Arbenigol yn gweithio gyda myfyriwr i nodi gwallau mewn gwaith ysgrifenedig ac i ddatblygu strategaethau i ddod yn fwy annibynnol. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y myfyriwr yn unig yw unrhyw waith y mae’n ei gyflwyno i’w adran.
 5. Gall y myfyriwr naill ai gyflwyno gwaith ysgrifenedig wrth ddesg y dderbynfa yn BywydCampws, Asesiadau@BwydCampws neu drwy drefniant ymlaen llaw gyda’r Tiwtor Arbenigol, gall anfon gwaith drwy e-bost.
 6. Gwneir pob ymdrech i anfon e-bost o fewn 24 awr yn ystod yr wythnos waith yn cadarnhau bod unrhyw waith sydd wedi ei anfon yn electronig gan fyfyriwr wedi cyrraedd yn ddiogel. Os bydd myfyrwyr yn e-bostio gwaith dros benwythnos, caiff e-bost cadarnhau ei anfon ddydd Llun (heblaw ar Ŵyl y Banc neu mewn cyfnod o wyliau). Os nad yw’r myfyriwr yn cael e-bost yn cadarnhau bod y gwaith wedi cyrraedd, cyfrifoldeb y myfyriwr yw ailanfon yr e-bost a/neu’r atodiad.
 7. Rhaid i’r myfyriwr wneud apwyntiad gyda’r Tiwtor Arbenigol i drafod y cywiriadau i’w waith ysgrifenedig.
 8. Rhaid cyflwyno aseiniad i’r Tiwtor Arbenigol ymhell cyn y dyddiad cau (awgrymir o leiaf wythnos cyn y dyddiad cau) o ystyried y bydd rhaid i’r myfyriwr wneud cywiriadau i’r testun ar ôl cyfarfod â’r tiwtor.
 9. Er y bydd y Tiwtoriaid Arbenigol yn ceisio edrych ar yr holl waith sy’n cael ei gyflwyno i FywydCampws, nid oes modd gwarantu y caiff pob traethawd sylw yn ystod amseroedd prysur.

Caiff pob sesiwn ei theilwra i anghenion a chryfderau’r myfyriwr er mwyn iddynt lwyddo yn eu dewis ddisgyblaeth.

Yn ogystal â thiwtora un-i-un, mae sesiynau sgiliau astudio grwpiau bach a grwpiau mawr ar gael.

Llyfr Sgiliau Astudio E-ddysgu ar gyfer Myfyrwyr â Dyslecsia/Anawsterau Dysgu Penodol

Prosiect TEMPUS wedi’i ariannu drwy arian Ewropeaidd ar gyfer Nodi a Chynorthwyo Myfyrwyr Dyslecsig mewn Addysg Uwch (ISHEDS) wedi’i gydlynu gan yr Athro Angela Fawcett, Prifysgol Abertawe, Cymru, ac yn cynnwys partneriaid ym Mosnia-Herzegovina, Croatia, Hwngari, Serbia a Slofenia, a Dr Ian Smythe (y Deyrnas Unedig) i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb darpariaeth ar gyfer myfyrwyr prifysgol Systemau Addysg Uwch Canol Ewrop a Gorllewin y Balcanau.

Nod y prosiect yw cael effaith ar bolisi a deddfwriaeth gan nad oes gan Fosnia-Herzegovina, Hwngari, Romania a Serbia ddim cyfreithiau na chanllawiau na chymorth ar gyfer plant nac oedolion â dyslecsia.

Mae asesu dyslecsia, cymorth technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, cymorth dynol a hunan-gymorth i fyfyrwyr â dyslecsia sy’n astudio mewn prifysgol hefyd yn elfennau o’r prosiect, ac mae modd gweld y llyfr e-ddysgu hunan-gymorth sgiliau astudio yma.

Cynllun Cymryd Nodiadau a Gweithwyr Cymorth

Mae'r cynllun Nodiadau a Gweithwyr Cymorth yn cael ei redeg gan Anableddau@BywydTawe. Mae’r Cynllun wedi bod yn weithredol ers sawl blwyddyn, a bellach mae wedi tyfu i ddiwallu anghenion y boblogaeth gynyddol o fyfyrwyr anabl. Y llynedd, penodwyd dros gant o bobl i ddarparu cymorth cymryd nodiadau.

Os bydd angen Gweithiwr Cymorth neu rywun i gymryd nodiadau arnoch, a bod hyn wedi ei argymell fel rhan o’ch Asesiad Anghenion, mae’n hanfodol eich bod yn cysylltu â Anableddau@BywydCampws cyn gynted â phosibl. Mae Gweithwyr Cymorth yn darparu ystod eang o gymorth astudio i alluogi myfyrwyr i oresgyn unrhyw anawsterau maen nhw’n eu profi wrth astudio. Fel arfer mae Asesiad Angen Lwfans Myfyrwyr Anabl myfyriwr yn nodi’r cymorth sydd ei angen ac yn argymell y mathau o Weithwyr Cymorth y dylech eu cael. Os nad ydych wedi gallu cael Asesiad Angen, am nad ydych yn gymwys i gael Lwfans Myfyrwyr Anabl efallai, ond eich bod yn credu bod angen cymorth arnoch gan y Gwasanaeth Gweithwyr Cymorth, dylech gysylltu â’r Gweithwyr Achos Anabledd.