Archwiliwch y gweithgareddau a’r digwyddiadau rydym ni’n eu cynnig

Ieithoedd

Llythrennedd drwy Ladin BL6

Gan weithio mewn partneriaeth â chynllun llwyddiannus Prosiect Iris Literacy through Latin, rydym yn cyflwyno plant i Ladin fel gwraidd yr iaith Saesneg ac ieithoedd eraill.  Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i ddisgyblion ifanc gael blas ar ddysgu Lladin drwy weithgareddau chwareus fel gemau, caneuon, adrodd storïau a chrefftau. Cymerwch olwg ar yr adnoddau ar-lein hefyd.

Dysgu Hanes yr Henfyd BL3-4

Mae'r Prosiect yn helpu ysgolion â darpariaeth cwricwlwm Hanes i flynyddoedd 3 a 4 ar y Groegiaid a'r Rhufeiniaid, gyda myfyrwyr yn gwirfoddoli i addysgu agweddau ar y cwricwlwm. Cymerwch olwg ar yr adnoddau ar-lein hefyd.

Plato yn y Parc BL6

Ar bum dydd Sadwrn yn olynol fis Mehefin a mis Gorffennaf, gall plant (5-12 oed) ddysgu Lladin, Groeg ac athroniaeth ym Mharc Singleton ym Myrifysgol Abertawe. Mae'r cyrsiau Lladin a Groeg yn cynnig cyflwyniad chwareus i'r ieithoedd, ac mae'r cwrs athroniaeth yn crybwyll cwestiynau mawr am fywyd drwy weithgareddau chwareus, megis gwisgo i fyny, actio, caneuon a llawer o redeg o gwmpas.

Dysgu Hanes BL3-4

Mae'r prosiect hwn yn helpu ysgolion â darpariaeth cwricwlwm Hanes Blwyddyn 3/4 ar Gestyll a Dreigiau a chyfnodau hwyrach hanes drwy fyfyrwyr yn gwirfoddoli i addysgu agweddau ar y cwricwlwm. Mae'r Cynllun yn rhoi cyfle i ddisgyblion brofi dysgu am Hanes yr Henfyd drwy weithgareddau chwareus megis gemau, caneuon, adrodd storïau a chrefftau. Mae pob gweithgaredd yn helpu disgyblion i ddatblygu eu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu CA1/2 Saesneg.

Gwyddoniaeth

Bygiau Da a Bygiau Drwg BL6

Dyma weithdy ymarferol i blant ysgol gynradd i ddysgu am a phrofi agweddau ar ficrofioleg sylfaenol. Bydd y plant yn cynnal arbrawf mewn grwpiau yn arddangos bod burum yn organeb fyw a chaiff pob plentyn gyfle i samplu eu hamgylchedd â swabiau i weld y bacteria sy'n tyfu. Bydd y gweithdy'n para oddeutu awr a hanner, gydag ail ymweliad byr ar ôl cwpl o ddiwrnodau i ddangos i'r plant beth sydd wedi tyfu ar y swabiau ar ôl eu deor yn labordy'r Brifysgol.

Sbectrometreg Màs Mesur Blociau Adeiladu Mater BL5-8

Bydd y cyflwyniad hollol ryngweithiol hwn yn cyflwyno'r cysyniadau gwyddonol sy'n gysylltiedig â thechneg Sbectrometreg Màs i fyfyrwyr ifanc. Nodau'r rhaglen allgymorth hwn yw datblygu meddyliau holgar ac ymagwedd wyddonol at ddatrys problemau.

Diwrnodau Blas ar Wyddoniaeth S4 BL3-7

Mae Ysgol Haf Wyddoniaeth Abertawe (S4) yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig cyfle i fyfyrwyr Blynyddoedd 3-7 yng Nghymru gymryd rhan mewn diwrnodau blas ar wyddoniaeth yng Ngholeg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe. Mae S4 yn cynnig diwrnodau pynciau gwyddonol cyffredinol, bioleg, geneteg, y tywydd, cyfrifiadureg, daearyddiaeth a ffiseg. Mae pob rhaglen am ddim ac mae bwrsariaethau ar gael ar gyfer teithio hefyd.

Other outreach

Archwiliwch pa ddigwyddiadau a gweithgareddau allymestyn eraill sydd ar gael i ddisgyblion ysgol gynradd gan wahanol ddarparwyr

 

Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru

Canolfan Eifftaidd

Cymdeithas y Clasuron De Orllewin Cymru

Technocamps - Cyfrifiadureg

Cynllun Addysg Beirianneg Cymru

British Science Association - Crest Awards

Techniquest - Caerdydd

 

Primary School children