Profiad Gwaith

Manteision Gwneud Profiad Gwaith

Mae gradd yn bwysig er mwyn sicrhau swydd dda, ond mae cyflogwyr yn chwilio am lawer mwy na gradd wrth ddewis pa raddedigion i’w cyflogi.  Bydd sicrhau profiad gwaith a datblygu sgiliau wrth astudio yn eich gwneud yn fwy abl i gystadlu am swyddi.

Wrth wneud cyfnod o brofiad gwaith rydych yn dod i ddeall yr hyn sydd yn ddisgwyliedig mewn swydd o ddydd i ddydd, cyd-destun y swydd a sut mae'r sefydliad yn gweithio o ran ei amcanion, ei strwythur a’i ddiwylliant gwaith.  Mae'n ffordd ymarferol o ddysgu a defnyddio sgiliau cyflogadwyedd a chael profiad ymarferol amhrisiadwy.  Byddwch yn dysgu sgiliau sy'n benodol i'r swydd / diwydiant yr ydych chi am weithio ynddo yn ogystal â sgiliau a rhinweddau cyflogadwyedd mwy cyffredinol megis:

 • cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig
 • trefnu / cynllunio
 • technoleg gwybodaeth
 • dadansoddi a datrys problemau
 • hyblygrwydd / gallu i addasu
 • menter
 • gweithio mewn tîm
 • rhifeg
 • arweinyddiaeth

Mae hefyd yn dangos eich bod yn meddwl o ddifrif am eich gyrfa a'ch datblygiad proffesiynol.

Profiad Gwaith ym Mhrifysgol Abertawe

Modiwl Profiad Gwaith - AHT200

Modiwl Profiad Gwaith - AHT200

Ar y modiwl hwn byddwch yn treulio cyfnod o 10 diwrnod ar brofiad gwaith gyda sefydliad, elusen, busnes neu sefydliad llywodraethol yng Nghymru.  Yn ddelfrydol byddwch yn mynychu'r lleoliad un diwrnod yr wythnos drwy gydol y tymor er mwyn datblygu sgiliau cyflogadwyedd a dealltwriaeth gynhwysfawr o fyd gwaith.  Yn ogystal, bydd darlithoedd a seminarau fydd yn meithrin eich sgiliau cyflogadwyedd ac yn eich galluogi i wneud y mwyaf o'ch cyfnod profiad gwaith ac yn eich paratoi ar gyfer ymgeisio am swyddi.

Nod y modiwl:  Darparu lleoliad gwaith cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr gan feithrin eu sgiliau cyflogadwyedd a mireinio y ffordd y maent yn cyflwyno eu sgiliau a'u profiadau i ddarpar gyflogwyr.

 

Ar ddiwedd y modiwl dylai'r myfyrwyr fod :

 • Wedi datblygu sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol mewn amgylchedd gwaith proffesiynol.
 • Wedi datblygu sgiliau i weithio o fewn swyddfa broffesiynol ac o fewn tîm
 • Wedi datblygu sgiliau rheoli amser a hunan reolaeth o fewn awyrgylch gwaith proffesiynol
 • Wedi datblygu set o sgiliau yn ddibynnol ar y cyflogwyr.
 • Wedi datblygu sgiliau cyfathrebu drwy drafodaeth mewn dosbarth a throsglwyddo gwybodaeth mewn prosiect ymchwil a chyflwyniad llafar.
 • Wedi datblygu’r gallu i ffurfio, dadansoddi a datgan barn yn annibynnol, ac amddiffyn y farn honno ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Wedi datblygu sgiliau TG pellach.
 • Datblygu hunan ymwybyddiaeth o'u sgiliau a sut y gellid cyflwyno rheiny i ddarpar gyflogwyr

Maes llafur:

Yn ogystal â'r elfen dysgu drwy brofiad, cynhelir 3 darlith (2 awr)  a 3 seminar (1 awr) fydd wedi eu trefnu fel a ganlyn:

 • Darlith 1 (Wythnos 1) – Paratoi ar gyfer y cyfnod profiad gwaith (pwrpas, disgwyliadau, rheolau)
 • Seminar 1 (Wythnos 2) – Trafod y Prosiect Ymchwil
 • Darlith 2 (Wythnos 3) – Gwneud y mwyaf o’r cyfnod profiad gwaith (rhwydweithio, gwneud cysylltiadau, adnabod sgiliau trosglwyddadwy, datganiadau gallu)
 • Seminar 2 (Wythnos 4) Creu datganiadau gallu
 • Darlith 3 (Wythnos 6) – Cofnodi’r cyfnod profiad gwaith a pharatoi ar gyfer ceisiadau swyddi (CV, ffurflenni cais, blaenlythyrau, cyfweliadau)
 • Seminar 3 (Wythnos 8) – Mireinio'r datganiadau gallu

Assesiad:

 • Prosiect Ymchwil (60%) - 2500 gair;  Prosiect academaidd ar un agwedd o waith y cyflogwr, teitl i’w gytuno gyda cydlynydd y modiwl. Teitlau enghreifftiol fyddai: ‘Sialensiau sy’n wynebu archif yn yr oes ddigidol’ neu ‘Heriau a chyfleon cyfieithu yn sgil y Ddeddf Iaith Gymraeg newydd’. Bydd y myfyrwyr yn yn cyfuno ymchwil gwreiddiol a chyfweliadau gyda’u cyflogwyr gydag ymchwil eilradd mewn cyfrolau academaidd.
 • Cyflwyniad  (20%) - 10 munud;  Cyflwyniad adfyfyriol yn trafod ac yn dadansoddi eu cyfnod o brofiad gwaith.
 • Gradd Cyflogwr  (20%);  Darperir profforma i'r cyflogwyr ei llenwi gyda chanllawiau manwl ar sut i raddio perfformiad y myfyrwyr. 
 • Asesu ffurfiannol;  Datganiadau gallu, CV a Ffurflen Gais

Profiad Gwaith Anffurfiol

Profiad Gwaith Anffurfiol

Mae Academi Hywel Teifi a nifer o adrannau eraill yn trefnu cyfleodd i gael blas ar waith yn ystod gwyliau’r Pasg neu wyliau’r Haf. Yn y gorffennol mae myfyrwyr wedi mynd ar gyfnodau profiad gwaith at y cyflogwyr canlynol:                      Uned Gyfieithu Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Menter Iaith Abertawe, Gwasg Gomer, Tinopolis, ITV Wales, Veritas

Am fwy o wybodaeth am sut i ymgeisio cysylltwch â:

Dr Elain Price e.price@abertawe.ac.uk 

neu  Non Vaughan Williams n.v.williams@abertawe.ac.uk 

Cyfleoedd i Ddatblygu

Cyfleodd i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd o fewn y Brifysgol 

Mae’n bosib cael profiad o waith a datblygu sgiliau heb hyd yn oed adael y campws.  Drwy fanteisio ar gyfleoedd megis:

 • Ymuno ag undeb y myfyrwyr - mae ganddynt nifer o swyddi (rhai sy’n talu, yn wirfoddol neu wedi eu hethol)
 • Bod yn aelod o bwyllgor staff a myfyrwyr eich coleg
 • Ymuno â chlwb, cymdeithas neu dîm chwaraeon
 • Ysgrifennu erthygl i bapur newydd y Waterfront
 • Gwirfoddolwch gyda Discovery neu yn yr Amgueddfa Eifftaidd
 • Bod yn llysgennad i’r Brifysgol drwy helpu ar ddyddiau agored neu gyda myfyrwyr dramor
 • Helpwch gyda cynadleddau neu ddigwyddiadau o fewn eich adran / coleg
 • Cymerwch ran mewn cyfnod o astudiaeth dramor e.e. rhaglen haf
 • Cysylltwch â’r Swyddfa Anabledd sydd yn aml yn chwilio am ysgrifenwyr nodiadau, darllenwyr a chynorthwywyr i helpu myfyrwyr ac anabledd.  E-bostiwch disability@swansea.ac.uk  am fwy o wybodaeth.

Cofiwch ddechrau yn gynnar yn eich gyrfa academaidd (yn y flwyddyn gyntaf!) i sicrhau nifer ac amrywiaeth o brofiadau!  A gwnewch yn siŵr eich bod yn cofnodi eich profiadau mewn dyddiadur neu flog fel y gallwch edrych yn ôl ac adlewyrchu ar ba sgiliau a ddatblygwyd ar bob achlysur.  Bydd cyflogwyr yn gofyn am dystiolaeth o’r hyn rydych yn hawlio, byddwch yn barod i siarad am enghreifftiau penodol!  Nid yw hi’n ddigon i wneud cyfnod o brofiad gwaith, mae dysgu sut i ddadansoddi a chyfleu'r profiad yn holl bwysig ac yn hanfodol wrth i chi lenwi ffurflenni cais ac wrth i chi drafod eich sgiliau mewn cyfweliadau. 

Gwefannau defnyddiol:

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Gyrfa Cymru

"Work while you study"

 

Profiadau Myfyrwyr a Chyflogwyr

" Byddwn i'n annog pobl i wneud profiad gwaith oherwydd mae fy hunan-hyder wrth siarad Cymraeg wedi cynyddu ar ôl y cyfle; yn ogystal â sylweddoli os oeddwn i'n dewis y swydd gywir i fi ar gyfer y dyfodol".   Holly Walker

"Cwrddais â phobl newydd all gysylltu â fi am waith yn y dyfodol, diolch i'r modiwl 'Profiad Gwaith' "   Christian Kelsey

"Gwnes i brofiad gwaith mewn ysgol uwchradd, a oedd yn fuddiol i fi, gan fy mod nawr yn gwybod fy mod am weithio gyda phlant hŷn yn hytrach na phlant ifainc."   Emily Marshall

“Bu bod ynghlwm â'r modiwl profiad gwaith o fudd mawr i ni fel cyhoeddwr academaidd. Yn adran gomisiynu Gwasg Prifysgol Cymru, 'rydym bob amser yn ystyried syniadau am gyfrolau newydd ynghyd â ffyrdd o ymestyn ein rhaglen gyhoeddi i feysydd cyffrous ac arloesol. 'Rydym yn ddiolchgar am y cymorth a dderbyniom oddi wrth fyfyrwraig wrth iddi ymchwilio i feysydd newydd, ynghyd â chynorthwyo gyda phrosesau dydd i ddydd yr adran. Edrychwn ymlaen at groesawu myfyriwr arall yma yn y dyfodol.”   Angharad Williams - Gwasg Prifysgol Cymru