Prifysgol Abertawe yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Arlwy Prifysgol Abertawe - Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dewch i ymuno yn nathliadau Prifysgol Abertawe ar ein stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Ddinbych a’r Cyffiniau rhwng 3-10 Awst!

Brynhawn Llun am 2 o’r gloch bydd adnoddau newydd sy’n olrhain profiadau rhai Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael eu lansio yng nghwmni myfyrwyr y Brifysgol a’r Parchedig Ddr R Alun Evans.

Byddwn yn dathlu llwyddiant Cymrawd y Brifysgol, Heini Gruffudd yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eleni gydag ‘Yr Erlid’. Catrin Beard fydd yn holi’r awdur am ei gyfrol fuddugol fore Mercher 7 Awst am 11.

I ddilyn, cynhelir digwyddiad o’r enw ‘Merched ym myd darlledu a chysylltiadau cyhoeddus’ am 2 o’r gloch yng nghwmni Golygydd BBC Radio Cymru, Betsan Powys, Pennaeth Marchnata Dŵr Cymru, Mari Stevens a Phrif Weithredwr Cyfle, Sue Jeffreys.

Mererid Hopwood fydd yn traddodi Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards eleni yn y Babell Lên fore Iau am 11 gan edrych ar fywyd Waldo Williams. Teitl y ddarlith fydd ‘Gobaith fo’n Meistr: rhoed Amser inni’n was: Waldo Williams, y Cymro cyfan’.

Byddwn yn dathlu cyhoeddi ‘Rhwng y Llinellau’, cyfrol gyntaf o farddoniaeth Dr Christine James, Archdderwydd Cymru ag Athro Cyswllt yn y Gymraeg gydag Academi Hywel Teifi am 12.30 ddydd Iau.

Bydd cyn-fyfyrwraig y Brifysgol, Nia Parry yn ymuno â ni fore Gwener am 11 i lansio Ap arbennig o’r enw Gofalu Trwy’r Gymraeg. Bwriad yr Ap, sydd wedi’i leisio gan y gyflwynwraig yw cynorthwyo gweithwyr iechyd i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio â chleifion.

Cyn cloi, byddwn yn dathlu lansio gwefan newydd ar faledi Huw Jones o Langwm ddydd Sadwrn am 12.30yp. Dyma benllanw blynyddoedd o waith caled rhwng Dr Cynfael Lake o Brifysgol Abertawe gyda chymorth y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Yn ychwanegol, bydd arlwy gerddorol faith gydol yr wythnos gan gynnwys Fflur Dafydd, Côr y Wiber, Cledrau, Y Plu a Siddi yn ogystal â chyfle i wylio rhai o brif seremonïau’r brifwyl.

Gellir gweld copi o’r amserlen lawn yma: Amserlen Stondin Prifysgol Abertawe - Eisteddfod Genedlaethol 2013

Cofiwch ddilyn @Prif_Abertawe ar Twitter er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf o’r stondin bob dydd.