Gofalu Trwy’r Gymraeg Gydag Ap Arloesol Abertawe

Bydd Prifysgol Abertawe yn torri tir newydd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Gwener 9 Awst am 11yb wrth lansio teclyn dysgu arloesol ym maes gofal iechyd diolch i nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Nia Parry

Bwriad Ap Gofalu trwy’r Gymraeg yw cynorthwyo’r rhai hynny sy’n gweithio yn y maes i ddefnyddio’r iaith er mwyn sicrhau bod gan gleifion y dewis i drafod eu hanhwylderau trwy gyfrwng eu mamiaith.‌

Mae’r Ap yn cynnwys geiriau, termau ac ymadroddion defnyddiol ac mae’r cyfan wedi’i leisio gan Nia Parry, un o gyn-fyfyrwyr y Brifysgol. Gellir llawr lwytho’r Ap yn rhad ac am ddim trwy ddefnyddio dyfais Apple.

 

Seiliwyd yr Ap ar lyfryn poced a ysgrifennwyd gan Angharad Jones o Goleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd y Brifysgol yn 2011.

Rhoddwyd copi o’r llyfryn deugain tudalen i fyfyrwyr y Coleg y flwyddyn honno gyda’r nod o’u hannog i ymarfer y Gymraeg a chynnig gwasanaeth dwyieithog o’r radd flaenaf i’r cyhoedd.

Wrth droi cynnwys y llyfryn yn declyn dysgu rhyngweithiol, bydd yn adnodd amhrisiadwy a hwylus i bawb fedru defnyddio yn ôl yr angen.

Yn ôl Nia Parry: “Mae’r Ap yn adnodd hynod gyffrous a defnyddiol i weithwyr ym maes iechyd. Fel cyn-fyfyrwraig gydag Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe roedd yn fraint cael lleisio’r Ap ac rwy’n edrych ymlaen at gael bod yn rhan o’r lansiad ar faes y brifwyl.”

Dywedodd Angharad Jones, Uwch Ddarlithydd y Gwyddorau Biofeddygol ym Mhrifysgol Abertawe: “Mae’r llyfryn poced wedi bod yn boblogaidd iawn gyda’r myfyrwyr gan roi hyder i nifer ohonynt ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio â’r cyhoedd. Trwy roi’r llyfryn mewn ffurf electronig cyfleus, rwy’n mawr obeithio y bydd yn annog mwy i siarad yr iaith yn y gweithle. Mae Prifysgol Abertawe yn ddiolchgar iawn i gwmni Galactig am gwblhau’r gwaith dylunio ac i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am noddi’r prosiect.”

Ychwanegodd Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg: ‘‘Rwy’n falch iawn fod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyllido’r prosiect hwn. Mae’n hollbwysig fod gan weithwyr iechyd yr hyder i ddelio gyda chleifion yn Gymraeg er mwyn rhoi’r gofal gorau posib; ac felly mae datblygiadau arloesol fel hyn sy’n cynyddu hyder myfyrwyr a gweithwyr y dyfodol i ddefnyddio’r Gymraeg yn allweddol. Llongyfarchiadau mawr i Brifysgol Abertawe.’’

Bydd yr Ap yn cael ei ddefnyddio fel rhan o gwricwlwm gradd Nyrsio a Gwaith Cymdeithasol Prifysgol Abertawe eleni er mwyn dangos i’r myfyrwyr bod gan y Gymraeg rôl annatod i’w chwarae yn y maes.

Gellir llawr lwytho’r Ap oddi ar wefan iTunes yma