Taith ddiweddar ein myfyrwyr Cymraeg i Ogledd Cymru

Taith ein myfyrwyr Cymraeg i Ogledd Cymru

Dyma adroddiad Shauna Dummett, un o fyfyrwyr yn ei hail flwyddyn yn astudio BA Cymraeg, ar daith ddiweddar ein myfyrwyr i Ogledd Cymru.

Profiad i’w drysori

Gan

Shauna Dummett

Un bore braf ddiwedd Mawrth, ffarweliwyd â Phrifysgol Abertawe er mwyn dechrau ar ein taith i Ogledd Cymru, ac er ei bod braidd yn blygeiniol, edrychem ymlaen yn eiddgar fel criw at fwynhau tridiau yn Y Bala a’r cyffiniau.  Wrth stopio yn Aberystwyth ar y ffordd, cafwyd cyfle i ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a chawsom daith o’i chwmpas: roedd yn hynod ddiddorol gweld un o sefydliadau pwysicaf Cymru a’r amrywiaeth enfawr o ddogfennau a gedwir gan y llyfrgell.

Y peth cyntaf a wnaed wedi cyrraedd y gogledd oedd mynd i’r ‘ Ysgwrn’, cartref Hedd Wyn. Profiad gwefreiddiol oedd sefyll yn y tŷ lle y magwyd y bardd enwog ac anodd crynhoi mewn geiriau pa mor anhygoel oedd eistedd ar y cadeiriau eisteddfodol yn adrodd llinellau o gerddi Hedd Wyn gyda’i nai.

Ar ôl cyrraedd gwersyll yr Urdd Glan-llyn lle yr oeddem yn aros, aethom i Dafarn yr Eagles, Llanuwchllyn. Dyma fy hoff ran o’r daith oherwydd ei fod yn brofiad anhygoel siarad Cymraeg mewn lle ymlaciol a chymdeithasol a chlywed yr iaith o’m cwmpas ym mhob man. Roeddem yn ddigon ffodus i gwrdd ag un o aelodau’r band poblogaidd ‘Candelas’ yno ac roedd yn gyffrous sgwrsio â fe am ei gerddoriaeth.

Ar yr ail ddiwrnod, gwelsom gartref y bardd, yr ysgrifwr a’r ysgolhaig T.H Parry-Williams, a chael ein hatgoffa am ei fywyd a’i ysbrydoliaeth. Yn hwyrach, aethom i swyddfeydd Sain yn Llandwrog; cawsom daith o gwmpas y stiwdios a gweld yr holl offer a ddefnyddir er mwyn cynhyrchu cerddoriaeth o bob math. Dyma fu un o uchafbwyntiau’r daith oherwydd bod gan bob un ohonom gryn ddiddordeb yn y newidiadau ym maes cerddoriaeth ac yn y datblygiadau digidol. Ar ôl hynny, treuliwyd peth amser yng Nghaernarfon ac roedd yn anhygoel cerdded o gwmpas y dref a chlywed cymaint o Gymraeg yn cael ei siarad – rhywbeth nad yw’n gyffredin yn y lleoedd rydym ni’n hanu ohonynt. Roedd yn wych gweld golygfeydd a harddwch naturiol y gogledd hefyd.

Ar y diwrnod olaf, ymwelwyd â Chanolfan Mari Jones yn y Bala ac roedd yn hudol gweld y Beibl go iawn a brynodd Mari. Ar y ffordd yn ôl i Abertawe wedyn, bu cyfle i dreulio amser yn y Lolfa er mwyn darganfod pethau am hanes y wasg Gymraeg a sut mae llyfrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi heddiw. 

Yn ddi-os, bu’r daith yn llawn o weithgareddau diddorol dros ben gyda llawer o gyfle inni hogi ein sgiliau Cymraeg. Ni fyddwn byth yn anghofio’r profiad – diolch o galon i’r Adran Gymraeg am daith ardderchog!