Rhowch Gynnig Arni, Ysgol Haf i ddisgyblion Bl 12 Cymraeg Ail Iaith

Cynhelir Ysgol Haf i ddisgyblion sy’n astudio’r Gymraeg fel ail iaith ym Mhrifysgol Abertawe ar y 29-30 Mehefin eleni.

Mae’r cwrs preswyl, Rhowch Gynnig Arni, yn rhad ac am ddim ac yn agored i ddisgyblion blwyddyn 12 sydd yn astudio’r Gymraeg fel ail iaith ar gyfer lefel UG.

Mae’r cwrs preswyl dau ddiwrnod a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn gyfle gwych i unigolion adolygu ac ymarfer eu sgiliau ieithyddol ar gyfer Safon Uwch, yn ogystal â chael cyfle i feithrin eu rhuglder a’u hyder a dysgu am fanteision cynhenid astudio’r Gymraeg fel pwnc a gweithio yn y byd proffesiynol maes o law.  

Meddai Dr Rhian Jones, arweinydd y cwrs: “Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu’r disgyblion i Abertawe. Mae amrywiaeth o weithgareddau wedi eu paratoi ar y cyd â phrifysgolion eraill er mwyn rhoi digon o gyfleoedd i’r disgyblion  fwynhau defnyddio’r Gymraeg dros y ddau ddiwrnod a chael blas ar astudio mewn prifysgol.  Y nod yw eu hysgogi i barhau i astudio’r iaith ar ôl gorffen eu cyrsiau Safon Uwch a’u hannog i ddewis y Gymraeg fel pwnc gradd.”

MANYLION

Dyddiad: 29-30 Mehefin 2015

Amser: 10yb dydd Llun 29 Mehefin ­- 2yp dydd Mawrth 30 Mehefin

Lleoliad: Campws Prifysgol Abertawe (dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

Beth ac i bwy? Nod y digwyddiad hwn yw rhoi cyfle i ddisgyblion Safon Uwch ymarfer ac adolygu'r Gymraeg er mwyn eu paratoi ar gyfer Blwyddyn 13 ym mis Medi a rhoi blas iddynt ar astudio'r Gymraeg mewn prifysgol. Bydd hefyd cyfleoedd i gymdeithasu a defnyddio'r Gymraeg tu hwnt i'r ystafell ddysgu.

Os oes rhan benodol o'r cwrs iaith yr ydych chi'n meddwl y dylai eich disgyblion ei hadolygu, byddwn yn falch o dderbyn eich awgrymiadau. Mae croeso i chi wneud hyn dros yr e-bost (manylion cyswllt isod).

Cofrestru: Gall athrawon neu hwyluswyr dwyieithrwydd (yn y Colegau Addysg Bellach) gofrestru ar ran y disgyblion. Y dyddiad cau yw dydd Gwener, Mawrth 27ain.  Mae croeso i athrawon fynychu'r cwrs. Bydd aelod o staff y Coleg Cymraeg yn bresennol drwy'r amser (yn cynnwys dros nos). Gellid cofrestru, gan nodi niferoedd ac enwau'r sawl sy'n mynychu, trwy e-bostio: rh.jones@colegcymraeg.ac.uk

Cost: Am ddim (y cwrs, y gweithgareddau, y llety a'r bwyd). Nid yw'n cynnwys costau trafnidiaeth i Abertawe ac yn ôl.

Gwybodaeth bellach: Gwyliwch ffilm fer sy'n sôn am gwrs y llynedd yma.

Am fanylion pellach am gwrs preswyl Rhowch Gynnig Arni, cysylltwch â Dr Rhian Jones drwy ffonio 01792 606942 neu drwy e-bostio rhian.e.jones@abertawe.ac.uk