Cyfle arbennig i rannu arbenigedd

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Y Lolfa Lên yn dychwelyd i faes y Brifwyl eleni ym Maldwyn mewn partneriaeth ag Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. 

Bydd Llenyddiaeth Cymru ac Academi Hywel Teifi yn cydweithio er mwyn cyflwyno rhaglen orlawn o ddigwyddiadau llenyddol amrywiol ar lwyfan amgen Y Lolfa Lên, unig dipi llenyddol Cymru , rhwng 1 - 8 Awst.

Ymysg digwyddiadau’r wythnos y bydd Dafydd Wigley, yr Athro M. Wynn Thomas a Dr Gwenno Ffrancon yn dathlu cyfraniad Hywel Teifi Edwards; yr Athro Daniel G Williams, Dr Simon Brooks a Dr Jasmine Donahaye yn trafod Llenyddiaeth, Gwleidyddiaeth ac Hunaniaeth; Dr Fflur Dafydd yn sôn am ysgrifennu ei chyfres deledu newydd Parch; a'r Athro  Christine James yn bwrw golwg nôl dros ei chyfnod fel Archdderwydd Cymru ac yn trafod ei gwaith diweddaraf.

Bydd hefyd sesiwn goffa i T. Llew Jones; Angharad Tomos a Myfanwy Alexander yn trafod eu nofelau newydd; actorion Pum Cynnig i Gymro yn sôn am y gwaith o addasu nofel i’w lwyfannu; gweithdy rapio yng nghwmni Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru; Cylch Trafod y Cyfansoddiadau; taith gerdded yng nghwmni Arwyn Groe a byddwn yn dathlu 25 mlynedd ers agor Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

Bydd rhaglen lawn y Lolfa Lên ar gael i’w gweld ar wefan Llenyddiaeth Cymru yn fuan.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Wedi Eisteddfod lewyrchus yn Llanelli y llynedd, mae’n bryd i ni gasglu’r bêls gwair o’r seler a’r bynting o’r atig yn barod ar gyfer Awst 2015. Rydym wrth ein boddau o gael cynnal y Lolfa Lên eleni mewn partneriaeth ag Academi Hywel Teifi, ac yn ddiolchgar iawn i’r Eisteddfod hefyd am eu cefnogaeth hael. Rydym yn cydweithio â nifer o weisg, cymdeithasau a sefydliadau ledled Cymru i ddarparu’r rhaglen, a gyda mewnbwn amrywiol a safonol o bob cwr o’r wlad i’r weledigaeth artistig byddwch yn siŵr o ddod o hyd i ddigwyddiad at eich dant. Galwch draw!”

‌Meddai Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi: “Mae cydweithio gyda Llenyddiaeth Cymru i sicrhau bod Eisteddfodwyr o bob oed yn mwynhau llenyddiaeth yn gyfle arbennig i ni ddatblygu gweledigaeth Academi Hywel Teifi ymhellach ac mae’r bartneriaeth rhyngom yn un naturiol a ffrwythlon. Nod Academi Hywel Teifi yw hybu addysg ac ymchwil cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe a thu hwnt ac mae’n gartref i rai o lenorion ac ysgolheigion amlycaf a mwyaf blaengar ein cenedl. Mae cydweithio ar brosiect y Lolfa Lên yn rhoi’r cyfle i ni rannu ein harbenigedd, ein brwdfrydedd a'n hadnoddau wrth fynnu lle blaenllaw i lenyddiaeth a'r celfyddydau Cymraeg yng Nghymru a thu hwnt."

Yn ystod mis Mehefin, bydd prosiect Lolfa Lên Llenyddiaeth Cymru ac Academi Hywel Teifi yn cynnal rhaglen allestyn ar gyfer ysgolion Powys. Bydd 24 o ysgolion cynradd ac uwchradd yn derbyn gweithdy ysgrifennu creadigol yn rhad ac am ddim ar y thema ‘arwyr’ i ddathlu canmlwyddiant T. Llew Jones. Ymysg yr awduron fydd yn ymweld â phlant a phobl ifainc Powys y mae Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog, Bethan Gwanas, Anni Llŷn a Manon Steffan Ros. Bydd gwaith creadigol y plant yn cael ei arddangos yn y Lolfa Lên.

Am fwy o wybodaeth am y Lolfa Lên a’r rhaglen llawn o ddigwyddiadau ewch i www.llenyddiaethcymru.org neu cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru drwy ebostio post@llenyddiaethcymru.org neu ffonio 02920 472266.