Cyfarfod Fforwm Cangen Abertawe

Cyfarfod flynyddol Fforwm Agored Cangen Abertawe

Fforwm Cangen 2015

Ar ddydd Mercher Rhagfyr yr 2ail 2015 cynhaliwyd gyfarfod flynyddol Fforwm Agored Cangen Abertawe o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Fe groesawyd pawb, yn staff a myfyrwyr cyfrwng Cymraeg i’r cyfarfod gan Gyfarwyddwr Academi Hywel Teifi Dr Gwenno Ffrancon.

Agorwyd y Fforwm gan Yr Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe a edrychodd yn ôl dros lwyddiannau’r flwyddyn ddiwethaf a chyflwyno gweledigaeth y Brifysgol i’r dyfodol. 

Wedi ei anerchiad fe gyflwynwyd Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Is-raddedig cyfrwng Cymraeg i’r myfyrwyr llwyddiannus sy’n astudio o leiaf 5 – 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg eleni.

Enillwyr Ysgoloriaethau 2015-16

Gillian Margaret Harris (Nyrsio)

Eleri Mair Harries (Bydwreigiaeth)  

Jeno Llwyd Lewis (Daearyddiaeth)

Sara Lowri Owen (Daearyddiaeth)

Gwyn Rennolf  (Mathemateg)

Elain Angharad Jenkins  (Mathemateg)                    

Ffion Angharad Roberts (Bioleg)   

Dafydd Jones (Hanes)

Lisa Gwenllian Penfold (Y Gyfraith)

Gwennan Mair Jones (Y Gyfraith)

Elgan Wyn Roberts (Ffiseg)

Caryl Elizabeth Richards (Meddygaeth)

Steffan Gareth Jones (Meddygaeth)

Anna Lois Christian (Meddygaeth)

Mari Lisa Wyn Llewelyn ( Hanes)

                                

Enillwyr Bwrsariaethau 2015- 16

Megan Linda McNab  (Biocemeg)                                

Tomas Jonathan  (Ffiseg)                              

Alun Bryn Rennolf (Ffiseg)

Hywel Turner Evans (Ffiseg)

Meleri  Mai Pryse (Ffiseg)

Elin Pritchard (Meddygaeth)

Aled Bryn Thomas  (Nyrsio)

Oliver Richards  (Biocemeg)

Rhoddwyd ddiweddariad ar waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r datblygiadau sydd ar y gweill ar gyfer y dyfodol gan Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg a ddywedodd bdo y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ymfalchïo yn y ddarpariaeth ym Mhrifysgol Abertawe. 

Amlinellwyd datblygiadau a llwyddiannau’r Gangen dros y flwyddyn diwethaf gan Lois Wyn Griffiths, Swyddog Cangen Abertawe y Coleg Cymraeg Cenedlaethol,  gan nodi fod y nifer sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ar gynnydd a bod momentwm a brwdfrydedd amlycach ymysg myfyrwyr tuag at yr iaith Gymraeg ar draws y Brifysgol eleni.

I gloi, agorwyd y drafodaeth i’r llawr gan ofyn am ymatebion i’r cyflwyniadau dan gadeiryddiaeth Dr Gwenno Ffrancon.  Fe gafwyd drafodaeth fyrlymus gyda nifer o gynlluniau a phrosiectau newydd ar y gweill i ddatblygu gwaith y Gangen ar draws y Brifysgol.