Proffiliau Myfyrwyr

Dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae darpariaeth academaidd cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Trwy waith Academi Hywel Teifi, canolfan y Brifysgol sy’n arwain ar y datblygiadau hyn, a’n partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig cyfleoedd unigryw a chyffrous a fydd yn dy baratoi ar gyfer gyrfa lewyrchus yng Nghymru a’r tu hwnt. Dyma sylwadau gan rai o'n graddedigion sydd wedi manteisio ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Alun Rennolf, BSc Ffiseg

null

"Y peth gorau am astudio yn Abertawe yw’r cyfleoedd sy’n pontio bywyd y Brifysgol a bod yn rhan o'r gymuned leol - mwynheais wirfoddoli gyda rhai o’m cydfyfyrwyr yng Nghapel Gomer yn Abertawe er enghraifft. Ces i gyfle i hyfforddi tîm rygbi cyfrwng Cymraeg y Brifysgol ac rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes. Ces i nifer o gyfleoedd hefyd i ymuno â chymdeithasau fel y Gymdeithas Gorawl, y Gymdeithas Ffiseg a'r Gymdeithas Gymraeg. Bues i hefyd yn Swyddog yr Iaith Gymraeg ar gyfer Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ac yna’n gynrychiolydd israddedig y de-orllewin ar Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Derbyniais i Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Prifysgol Abertawe a Bwrsariaeth cyfrwng Cymraeg Academi Hywel Teifi am astudio drwy'r Gymraeg. Mae'r arian wedi fy helpu wrth dalu am werslyfrau ac roeddwn i’n gallu byw ychydig yn fwy cyfforddus yn gyffredinol gan nad oedd arian yn bryder. O ganlyniad i hynny, roeddwn i’n gallu canolbwyntio’n well ar fy astudiaethau.  Ers i mi gwblhau’r cwrs, a graddio, mae gen i deimlad o ryddhad a boddhad ac rwy’n edrych ymlaen nawr at wneud ymarfer dysgu."

Lowri Ffion Havard, BA Cymraeg

null

"Arbenigedd staff Adran y Gymraeg yw’r peth gorau oll am astudio ym Mhrifysgol Abertawe ac mae naws deuluol iawn i’r Adran. Mae hi hefyd wedi bod yn braf bod mor agos i’r môr! Rydw i wedi derbyn nifer o gyfleoedd tra’n astudio yn y Brifysgol. Trefnodd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol brofiad gwaith gwerthfawr gyda chwmni teledu Tinopolis ar fy nghyfer, a chefais gyfle i ddysgu’r gynghanedd gyda’r Prifardd Aneirin Karadog. Dwi hefyd wedi mwynhau bod yn aelod o’r Undeb Cristnogol, ac eleni sefydlwyd Cymdeithas Adran y Gymraeg i fyfyrwyr yr Adran. Derbyniais Brif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ysgoloriaeth Teilyngdod y Brifysgol wrth ddod i astudio yn Abertawe. Mae’r arian wedi fy helpu gyda thrafnidiaeth: mae fy nheulu yn byw yn Wrecsam a dydy trenau ddim yn rhad! Hefyd, er bod yr adnoddau sydd ar gael yn Llyfrgell y Brifysgol yn rhagorol, roeddwn i’n gallu prynu copïau o lyfrau fy hun gyda’r arian er mwyn cael eu cadw am oes - a gallu sgriblo ynddyn nhw! Rwy’n falch fy mod yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf ac mae’n hyfryd gweld bod fy ymdrechion wedi talu ffordd. Mae’r tair blynedd wedi hedfan ond dwi’n bwriadu aros yn y Brifysgol i wneud cwrs MA trwy ymchwil gan ganolbwyntio ar farddoniaeth Gwyn Thomas. Pwy a ŵyr, efallai y byddaf yn trosglwyddo i wneud PhD!" 

Cerian Fflur Davies, BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Cerian Davies

"Y peth mwyaf arbennig am astudio ym Mhrifysgol Abertawe oedd y cyfle i astudio’r Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus trwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth astudio yn y Brifysgol, cefais nifer o gyfleoedd i gwblhau cyfnodau o brofiad gwaith gyda chwmnïau teledu llwyddiannus megis BBC, Tinopolis a Telesgop. Rwy’n falch fy mod i’n gallu gweithio ym maes y cyfryngau nawr. Rwy’n bwriadu chwilio am swydd gyda chwmni llwyddiannus. Hoffwn i ddatblygu’r sgiliau dwi wedi’u magu yn ystod y tair blynedd diwethaf."

Dafydd Jones, BA Hanes

null

"Roedd gallu dewis modiwlau a oeddent yn ddelfrydol i mi yn y Gymraeg, yn ogystal â byw yn agos i’r Mwmbwls a Gwŷr, yn bwysig. Derbyniais nifer o gyfleoedd fel myfyriwr yn Abertawe a mwynheais y teithiau a drefnwyd gan y Gym Gym i Gaeredin a Dulyn i wylio tîm rygbi Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Derbyniais Ysgoloriaeth Teilyngdod Prifysgol Abertawe, yn ogystal ag Ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg Academi Hywel Teifi. O ganlyniad i dderbyn yr ysgoloriaethau hyn, roeddwn i’n gallu manteisio ar yr holl gyfleoedd a gynigiwyd i mi heb fecso am arian. Er fy mod i’n drist oherwydd bod fy amser yn y Brifysgol wedi dod i ben, rwy’n falch iawn fy mod i wedi cwblhau’r cwrs ac wedi derbyn gradd. Dwi’n bwriadu chwilio am swydd dros yr haf a theithio am flwyddyn ar ôl hynny."

Ben Tomos Walkling, BSc Daearyddiaeth

null

"Y peth gorau am astudio yn Abertawe oedd lleoliad y Brifysgol; roedd y traeth ar y stepen drws ac roedd y ddinas yn agos hefyd. Roedd staff a myfyrwyr yr Adran Daearyddiaeth yn gyfeillgar iawn. Es i i Ganada ac India fel rhan o’r cwrs lle roedd gen i gyfle i weithio gydag arbenigwyr a gwneud ymchwil mewn amgylchiadau gwahanol. Mae gen i ddiddordebau newydd ers teithio megis ‘caiacio’, rhedeg a chanu. Yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol, es i ar gyfnod o brofiad gwaith gyda’r elusen Cymorth Gristnogol a bues i’n llysgennad ar gyfer yr Adran Ddaearyddiaeth. Fel rhan o’m rôl fel llysgennad, roedd rhaid i mi sgwrsio â darpar fyfyrwyr a’u teuluoedd mewn diwrnodau agored ac, o ganlyniad i hynny, rwy’n teimlo’n hyderus yn siarad yn gyhoeddus erbyn hyn. Derbyniais i Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Prifysgol Abertawe wrth ddod i astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd yr arian hwn yn ddefnyddiol wrth i mi dalu am deithiau maes, adnoddau ar gyfer fy nghwrs a threfnu cyfnodau o brofiad gwaith. Dwi’n hynod o ddiolchgar o’r holl gyfleoedd dwi wedi’u derbyn gan eu bod wedi fy helpu i benderfynu pa fath o yrfa hoffwn ei ddilyn. Mae’n rhyfedd bod tair blynedd o waith caled a hwyl wedi dod i ben ond rwy’n edrych ymlaen at ddechrau cwrs ‘International Disaster Management’ ym Mhrifysgol Manceinion ym mis Medi."

Gwyn Aled Rennolf, BSc Mathamateg

null

"Un o’m hoff bethau am y Brifysgol yw’r cyfleoedd cymdeithasol amrywiol sydd ar gael, yn enwedig y cyfleoedd chwaraeon. Cafodd Clwb Rygbi Tawe (Clwb Rygbi cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe) ei sefydlu gen i a rhai o’m ffrindiau, ac roeddwn i’n aelod o’r ‘Gym Gym’ (y Gymdeithas Gymraeg) a Phwyllgor Gwaith Chwaraeon Abertawe. Dwi nawr yn gweithio fel Swyddog Chwaraeon ar gyfer Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Derbyniais Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ysgoloriaeth Teilyngdod Prifysgol Abertawe wrth ddechrau yn y Brifysgol. Roedd yr arian yma o gymorth wrth dalu am fwyd, cit chwaraeon a nifer o bethau eraill. Ar ôl gweithio i’r Undeb am flwyddyn, rwy’n gobeithio dechrau busnes."

Heulwen Davies, BSc Biocemeg Feddygol

null

"Cyfeillgarwch y staff yw’r peth gorau am astudio ym Mhrifysgol Abertawe - roedd pawb yn fodlon cynnig cymorth. Fel siaradwr Cymraeg, ces i gyfle i greu fideo er mwyn annog darpar fyfyrwyr i gwblhau rhan o’u cwrs yn y Gymraeg. Roeddwn i hefyd yn llysgennad ar gyfer r Ysgol Feddygaeth. Roedd hwn yn gyfle i mi fynychu diwrnodau agored a siarad â darpar fyfyrwyr am fy mhrofiadau personol o astudio rhan o’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Derbyniais Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Prifysgol Abertawe sy’n golygu nad oedd angen i mi weithio yn ystod y tymor. Roeddwn i’n medru canolbwyntio ar fy ngwaith academaidd yn well felly. Dwi mor hapus fy mod wedi llwyddo i gwblhau’r radd, ac mor hapus fy mod wedi cael gradd dosbarth cyntaf. Mae’r tair blynedd wedi bod yn anhygoel, ac rwyf wedi dysgu cymaint. Penderfyniad ardderchog oedd dewis Prifysgol Abertawe, ac rwy’n edrych ymlaen nawr at ddechrau PhD."