Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg?

Mae’n fyd gwaith cystadleuol!

Rhowch y cyfle gorau i’ch hunan - astudiwch trwy’r Gymraeg!

Yr addysg orau

Bydd parhau i astudio trwy’r Gymraeg wedi i chi adael yr ysgol neu’r coleg yn rhoi hwb i’ch cyfle i gael yr addysg orau. Mae cyfleoedd ar gael i fyfyrwyr sy’n rhugl ac yn hyderus yn yr iaith yn ogystal ag i’r rhai sy’n llai hyderus neu sy’n ddysgwyr. Mae yna ddewis sy’n iawn i chi: o gyrsiau gradd cyfangwbl trwy’r Gymraeg i gyrsiau lle mae rhai modiwlau yn y Gymraeg. Mewn rhai pynciau mae’n bosibl cael dosbarthiadau seminar a thiwtorial ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn bennaf drwy gyfrwng y Saesneg. Mae hawl gennych i ysgrifennu eich gwaith cwrs ac i sefyll eich arholiadau yn y Gymraeg, hyd yn oed os ydych wedi dewis dilyn cyrsiau cyfrwng Saesneg. O barhau i astudio y cyfan neu ran o’ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch yn datblygu eich sgiliau yn y ddwy iaith – y Gymraeg a’r Saesneg – gan agor drysau i’ch hunan ar ôl i chi adael y Brifysgol.

Y dulliau dysgu gorau

Mae modiwlau cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe yn defnyddio nifer o’r technegau dysgu diweddaraf, gan gynnwys deunyddiau dysgu amlgyfrwng, fideo-gynadledda, cyrsiau preswyl, sesiynau ymarferol gan arbenigwyr proffesiynol ac adnoddau ar-lein, i gefnogi dulliau dysgu mwy traddodiadol, fel darlithoedd a’r llyfrgell. Mae gan Brifysgol Abertawe ofod dysgu arbennig, yn sgil ein partneriaeth gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sy’n benodol ar gyfer addysgu cyfrwng Cymraeg. Trwy’r gofod hwn a’r cyfarpar fideogynadledda sydd ynddo, mae modd i fyfyrwyr sy’n astudio modiwlau cyfrwng Cymraeg gymryd rhan mewn seminarau a darlithoedd sydd ar gael mewn prifysgolion eraill yn eu pwnc.

Y cyfle gorau i gael swydd

Mae’r gallu i siarad Cymraeg o fantais mawr wrth chwilio am waith. Mae gan yr iaith Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru sy’n golygu bod nifer fawr o gyflogwyr yng Nghymru yn chwilio am raddedigion dwyieithog. Mae siarad Cymraeg yn cael ei gyfrif fel sgìl ychwanegol yn y gweithle, yng Nghymru a thu hwnt. Felly, gallai astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog ym Mhrifysgol Abertawe eich helpu wrth i chi chwilio am waith.

Cyfle rhyngwladol

Rydym ni’n gallu cynnig profiadau rhyngwladol unigryw a lleoliadau gwaith heb eu hail gan fod cysylltiadau rhyngwladol yn hollbwysig i Brifysgol Abertawe. Mae nifer o ddarlithwyr ein cyrsiau cyfrwng Cymraeg yn arbenigwyr byd-eang yn eu meysydd.

Cyfle ariannol

Mae gan fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau neu fodiwlau cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog ym Mhrifysgol Abertawe gyfle arbennig i gael cymorth ariannol. Mae’r rhan fwyaf o’n cyrsiau’n gymwys am Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg a chyffredinol y Brifysgol. Cofiwch hefyd bod ymchwil yn dangos fod cyflogau gweithwyr dwyieithog yn uwch ar gyfartaledd.

Cyfle i ddatblygu

Mae defnyddio’ch Cymraeg yn medru arwain at wella’ch addysg, eich sgiliau a’ch cyfle i gael swydd, ond peidiwch ag anghofio’r cyfle a gewch chi i ddatblygu’n bersonol o fod yn rhan o’r bywyd Cymraeg ar gampws y Brifysgol. Mae’r gallu i gyfathrebu mewn mwy nag un iaith yn cadw’r meddwl yn ystwyth ac yn iach, gan eich helpu i fod yn fwy creadigol, datblygu sgiliau meddyliol ehangach ac yn gwella sgiliau mathemategol. 

Porwch drwy ein Llyfryn Modiwlau cyfrwng Cymraeg 2016-17

Darllenwch ein llyfryn sy'n son mwy am  Pam Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg?