Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

Mae'r Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn fenter gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i greu cyfleoedd profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy'n:

Iau na 25 oed, mewn addysg amser llawn, sydd efallai'n wynebu rhwystrau i sicrhau profiad gwaith ac sy'n bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

  • Mae gennyf anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar fy ngallu i weithio
  • Rwy'n dod o gefndir du a lleiafrif ethnig
  • Mae gennyf gyfrifoldebau gofalu neu ofalu am blentyn
  • Rwy'n derbyn gofal neu rwy'n ymadawr gofal
  • Rwy'n dod o gymdogaeth â chyfranogiad isel mewn addysg uwch.

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen a'r meini prawf cymhwyso, ewch i www.gowales.co.uk neu e-bostiwch gowales@abertawe.ac.uk.
Mae GO Wales yn gweithio gyda phob math o gyflogwyr yng Nghymru i greu cyfleoedd gwaith hyblyg, wedi'u teilwra, sydd wedi'u cynllunio i gydweddu ag ymrwymiadau eraill myfyrwyr. Mae'r rhaglen yn cynnig:

  • Cysgodi Gwaith: Hyd at dri diwrnod o brofiad gwaith di-dâl lle mae'r myfyriwr yn arsylwi ar rywun wrth ei waith er mwyn deall sut mae'n gwneud ei swydd.
  • Blas ar Waith: Hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith di-dâl lle caiff y myfyriwr gyfle i ddysgu am waith ac am yr amgylchedd gwaith drwy arsylwi ac ymgymryd â rhai tasgau.
  • Lleoliadau Gwaith:  Pedair i chwe wythnos o brofiad gwaith â thâl gan gael profiad ymarferol o weithio ar brosiect.

Mae myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn y rhaglen yn elwa o gymorth ymgynghorydd i'w helpu i benderfynu ar y math o brofiad gwaith a fyddai orau iddynt, eu helpu i baratoi ar ei gyfer, dysgu ohono a phenderfynu ar eu camau nesaf. Bydd hyn yn gwella cyfleoedd myfyrwyr i sicrhau cyflogaeth gynaliadwy, hyfforddiant neu addysg bellach ar ôl iddynt gwblhau eu cwrs. Mae'n bosib y bydd cymorth ar gael gyda chostau teithio a chostau eraill fel bod profiad gwaith yn ddewis fforddiadwy.

Lawrlwythwch daflen GO Wales ar gyfer myfyrwyr:

GO Wales - Student Leaflet (Welsh)

Buddion i gyflogwyr:

  • Os byddwch chi'n cymryd rhan yn y rhaglen byddwch chi'n cefnogi myfyriwr i wella ei sgiliau sy'n ymwneud â'r gwaith tra'n dangos eich cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a'ch parodrwydd i greu cymdeithas decach.  Cewch gyfle i ddarganfod dawn a gall eich sefydliad elwa gan syniadau newydd.  Yn dibynnu ar y math o brofiad gwaith rydych chi'n ei gynnig efallai y cewch gyfle i gwblhau prosiect.
  • Derbynnir cymhorthdal ar gyfer lleoliadau gwaith â thâl lle yn briodol.

Felly os gallwch roi mewnwelediad anffurfiol i rôl neu gallwch roi profiad ymarferol i fyfyriwr hoffem glywed gennych.  Ewch i www.gowales.co.uk neu anfonwch e-bost i gowales@abertawe.ac.uk i ddysgu mwy.