Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Ein Gweledigaeth

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe'n cefnogi ac yn datblygu Cyflogadwyedd, Mentergarwch, a Dysgu ar gyfer Staff ar draws y Brifysgol.

Mae gennym bedair prif strategaeth a fydd yn cefnogi'n graddedigion wrth iddynt geisio am swyddi ar lefel raddedig:

  1. Adolygu, gyda chymorth cyflogwyr, strwythur a chynnwys cwricwla i sicrhau bod ein hystod amrywiol o fyfyrwyr yn datblygu'r rhinweddau graddedig hanfodol a fydd yn eu gwneud yn gyflogadwy.
  2. Datblygu sgiliau mentergarwch ein graddedigion - sgiliau sy'n bodloni anghenion Busnesau Bach a Chanolig a chyflogwyr mwy fel ei gilydd - a sgiliau a allai arwain at sefydlu cwmnïau newydd yn y rhanbarth.
  3. Gwella darpariaeth cyngor a chyfarwyddyd ar yrfaoedd a chyflogadwyedd fel bod gan raddedigion y sgiliau sydd eu hangen i geisio cyflogaeth, ac fel eu bod yn gallu gwerthu eu rhinweddau mewn ceisiadau a chyfweliadau.
  4. Herio ein myfyrwyr a'u codi o'u cysurfan, i ddatblygu agwedd 'gallaf wneud' ac i godi dyheadau am swyddi ar lefel raddedig - sy'n golygu datblygu meddylfryd byd-eang, ac a allai olygu mwy o symudedd.

Beth yw’r Academi Cyflogadwyedd?

Bydd yr 'Wythnos Gyflogadwyedd' flynyddol yn darparu gweithdai a digwyddiadau lle bydd myfyrwyr yn gwella eu sylfaen gadarn o alluoedd craidd i raddedigion, megis gwaith tîm, cyfathrebu, sgiliau cyflwyno, rheoli prosiectau a phroffesiynoldeb.

Mentergarwch

Am nifer o resymau, anogir graddedigion i sefydlu busnesau newydd. Cewch weld sut mae Prifysgol Abertawe'n cefnogi myfyrwyr mentergar, a'r adnoddau sydd gennym ar gyfer sefydlu busnesau newydd.

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Un o brif amcanion y Brifysgol yw "paratoi a hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr".  Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn chwarae rôl allweddol wrth gyflawni'r amcan hwn drwy ddarparu gwasanaethau sy'n gallu'ch helpu i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r rhinweddau i gael eich swydd gyntaf. Bydd y nodweddion hyn yn eich galluogi i reoli'ch gyrfa yn y dyfodol mewn modd effeithiol.  

Staff a Datblygu Proffesiynol Parhaus

Gall Dysgu yn y Gweithle eich helpu i bontio'r bwlch yn eich dyheadau gyrfa trwy ganiatáu i chi astudio tra'ch bod yn gweithio.  

Gweld yr holl raglenni Dysgu yn y Gweithle a ddarperir yn Abertawe.