Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Sut rydym yn gweithio â myfyrwyr

Gyrfaoedd

Gall ein Tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd eich helpu chi i roi hwb i’ch sgiliau a’ch profiad, archwilio i syniadau am yrfaoedd a’ch helpu chi i fod yn gofiadwy. Ewch i’w wefan i drefnu apwyntiad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd a derbyn gwybodaeth am y sgyrsiau a’r digwyddiadau sy’n cael eu trefnu ganddynt.


Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Lleoliadau

Mae ein Tîm Lleoliadau Gwaith yn rhedeg Rhwydwaith Interniaeth â Thâl Abertawe, y rhaglen Wythnos o Waith a’r rhaglen Interniaethau Santander. Mae modd iddo eich helpu chi i ddod o hyd i bob math o brofiad gwaith cyflogedig a di-dâl gan eich uwchsgilio o ran cyflogadwyedd i sicrhau eich bod yn cael y budd gorau o bob cyfle.

Lleoliadau Gwaith

Entrepreneuriaeth

Mae’r Sefydliad Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd yn cynnig cymorth yn rhad ac am ddim i’ch helpu chi i ddatblygu eich busnes eich hun. Mae modd i chi dderbyn cymorth ar gyfer llunio cynllun busnes, cofrestru cwmni, eiddo deallus, ceisiadau grant, a llawer mwy.

Cymorth entrepreneuraidd i fyfyrwyr

Gwobrau

Gall ein rhaglenni Gwobrau eich helpu chi i ddatblygu sgiliau ac ennill profiad gwerthfawr wrth astudio. Darganfyddwch sut y gellwch chi weithio tuag at ein gwobrau cyflogadwyedd.

Gwobrau

Sut rydym yn gweithio â busnesau

Lleoliadau

Rydym yn cynnig ystod hyblyg o leoliadau gwaith ar gyfer pob sector. Mae ein proses ymgeisio yn syml ac mae gan gyflogwyr Reolwr Cyfrif neilltuedig yn y Brifysgol. Caiff ein myfyrwyr eu huwchsgilio ar gyfer gwaith lefel raddedig trwy Ddosbarth Meistr Cyflogadwyedd ac rydym yn asesu eu gallu a’u diddordebau trwy gyfweliad i sicrhau y byddant yn gweddu â’r rolau sydd ar gynnig yn dda.
Lleoliadau

Y Rhwydwaith Cyfnewid Amser

Mae ein Rhwydwaith Cyfnewid Amser yn ffordd i gyn-fyfyrwyr, cyflogwyr, pobl broffesiynol ac entrepreneuriaid ymgysylltu â’n myfyrwyr a helpu i’w datblygu. Mae gwefan y Rhwydwaith yn cael ei chreu ar hyn o bryd; anfonwch e-bost at employability@abertawe.ac.uk am wybodaeth bellach. 

Cyn-fyfyrwyr

Mae ein Swyddfa Cyn-fyfyrwyr yn cynnig cyfleoedd i chi rannu eich gwybodaeth â’n myfyrwyr israddedig, cynnig interniaethau, a dod yn fentor gyrfaol. Gall eich cyfraniadau hefyd ein helpu ni i ddenu’r myfyrwyr mwyaf dawnus, beth bynnag eu cefndir daearyddol, cymdeithasol neu ariannol.
Cyn-fyfyrwyr

Ymchwil ac Arloesi

Gall yr Adran Ymchwil ac Arloesi eich helpu chi trwy roi cymorth, cyngor ac arweiniad ar gyfer eich ymchwil. Mae modd i ni ei gwneud yn hawdd i chi droi eich syniadau yn fentrau proffidiol a’ch helpu chi i drosglwyddo gwybodaeth a chreu partneriaethau rhwng y byd academaidd a busnesau.
Yr Adran Ymchwil ac Arloesi

Ffair Yrfaoedd 2015

Ar ddydd Iau a dydd Gwener, 8 a 9 Hydref bydd Prifysgol Abertawe yn cynnal Ffair Yrfaoedd 2015.

Rhain fydd y Ffeiriau Gyrfaoedd cyntaf i'w cynnal ar Gampws y Bae, ac yna'r diwrnod nesaf ar Gampws Singleton.

Os ydych yn fyfyrwyr ac eisiau mwy o wybodaeth am y digwyddiadau hyn, gwyliwch y fideo isod ac yna cliciwch yma

Os ydych yn fusnes ac yr hoffech gael ragor o wybodaeth am arddangos, cliciwch yma.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch ag Academi Cyflogadwyedd Abertawe drwy e-bostio employability@abertawe.ac.uk neu cysylltwch ag aelod o'n Tîm Lleoliadau Gwaith:

 • Lucy J. WilliamsUwch Ymgynghorydd Lleoliadau Gwaith, Rhif ffôn: 01792 606362, E-bost:l.j.williams@abertawe.ac.uk
  • Arweinydd y Tîm.
 • Simeon SmithCydlynydd Lleoliadau Gwaith a Chyflogaeth, Rhif ffôn: 01792 606730, E-bost: s.f.g.smith@abertawe.ac.uk
  • Cysylltiadau Coleg/Adran: Y Coleg Peirianneg, Coleg y Gwyddorau Iechyd a Dynol, Entrepreneuriaeth, Marchnata, Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau, yr Ysgol Reolaeth.
 • Mike HargreavesCydlynydd Lleoliadau Gwaith a Chyflogaeth, Rhif ffôn:  01792 513139, E-bost:m.j.hargreaves@abertawe.ac.uk
  • Cysylltiadau Coleg/Adran: Santander, y Coleg Gwyddoniaeth, y Coleg Meddygaeth, Gwasanaethau Myfyrwyr, yr Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol, Sefydliadau Gwyddor Bywyd 1 a 2, Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe, Academi Cynwysoldeb a Chymorth Dysgwyr Abertawe, Undeb y Myfyrwyr, Ystadau.
 • Helyn KirtleyCydlynydd Lleoliadau Gwaith a Chyflogaeth, Rhif ffôn: 01792 513139, E-bost: m.j.hargreaves@abertawe.ac.uk
  • Cysylltiadau Coleg/Adran: Swyddfa Datblygu Rhyngwladol, Gwasanaethau Academaidd, Partneriaethau Academaidd , Swyddfa'r Is-ganghellor, Gwasanaethau Llywodraethu, Academi Hywel Teifi, Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Coleg y Gyfraith.