CYFRWNG: Conference on the relationship between literature and the media in small nations

12-13 July 2012, Academi Hywel Teifi, Swansea

RIAH thin image bar

The Cyfrwng Media Wales Conference is one of Europe's leading conferences for television, new media, film, radio, journalism, performance and visual art.

Cyfrwng 2012 aims to discuss the relationship which exists between literature and the media within Small Nations. Here in Wales, and especially in the Welsh language, a close relationship has developed between our literary canon and the dramatic productions which are seen on our screens. We hope through this conference to share experiences and ideas about that relationship, its influence and the reaction to it.

The conference will include a mix of session where academic papers will be presented by researchers and academics from across Wales and several discussion panels who will be de debating matters such as, how Wales’ most prominent authors have worked with the media, the future of arts reviewing in and on our media outlets, the relationship between literature and online media, various forms of adaptation, and how one of the most successful theatre plays of recent years Llwyth by Dafydd James will be adapted for the small screen.

Speakers will include:

Dafydd James (Llwyth)

Chris Grace (ex-Director of Animation at S4C)

Ed Thomas (Fiction Factory)

Naomi Jones (Cartwn Cymru)

Penelope Middlebow (Series Editor on Mabinogi, Miracle Maker and other animated productions)

Alan Llwyd (author Kate: Cofiant Kate Roberts)

Ifor ap Glyn (Cwmni Da)

Manon Eames (Afalau Surion)

Bethan Eames (Treflan)

Rhodri Davies (Tinopolis)

Beti George

Tudur Hallam (Academi Hywel Teifi)

Geraint Ellis (Bangor University)

Euryn Ogwen Williams (Boomerang)

Eurig Sailsbury (Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies)

Robert Rhys (Academi Hywel Teifi)

Catrin Beard

Lowri Haf Cooke (BBC Cymru)

Geraint Evans (Swansea University)

Dylan Moore (Wales Arts Review)

Diana Luft (Cardiff University)

Marlyn Samuel (BBC Radio Cymru)

Sioned Williams (Barn)

E Wyn James (Cardiff University)

Cynfael Lake (Academi Hywel Teifi)

We look forward to lively debates, papers and panels!

For further information on the Conference and booking information, visit: www.cyfrwng.com or email Dr Elain Price on e.price@swansea.ac.uk

 

 

 

CYFRWNG

Cynhadledd Ryngwladol ar berthynas llenyddiaeth â’r cyfryngau mewn Cenhedloedd Bychain

12 - 13 Gorffennaf 2012

Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe

Cynhadledd Cyfrwng yw un o gynadleddau mwyaf blaenllaw Ewrop ar gyfer astudiaethau yn ymwneud â theledu, cyfryngau newydd, ffilm, radio, newyddiaduraeth, celfyddyd weledol ac astudiaethau theatr a pherfformio.

Bydd Cyfrwng 2012 yn trafod y berthynas a geir rhwng llenyddiaeth a'r cyfryngau a hynny mewn Cenhedloedd Bychain. Yma yng Nghymru fe geir perthynas agos rhwng ein canon llenyddol a'r cynyrchiadau dramatig a welir ar ein sgriniau a'n llwyfannau. Gobeithir yn y gynhadledd hon rannu profiadau a syniadau am y berthynas honno, ei dylanwad a'r ymateb iddi.

Bydd y gynhadledd yn gyfuniad o sesiynau lle cyflwynir papurau academaidd gan ymchwilwyr ac academyddion o Brifysgolion ledled Cymru a nifer o baneli trafod fydd yn ymwneud â meysydd megis,  sut mae llenorion mwyaf Cymru dros y blynyddoedd wedi ymwneud â’r cyfryngau, hynt adolygu celfyddydol ar ein cyfryngau cenedlaethol, y berthynas rhwng llenyddiaeth a’r byd arlein, addasu testunau o bob math, a thrafodaeth ar sut y mae un o ddramâu mwyaf llwyddiannus y blynyddoedd diweddar, Llwyth gan Dafydd James yn cael ei addasu i’r sgrin fach.  

Ymysg y siaradwyr fydd:

Dafydd James (Llwyth)

Chris Grace (cyn Gyfarwyddwr Animeiddio S4C)

Ed Thomas (Fiction Factory)

Naomi Jones (Cartwn Cymru)

Penelope Middlebow (Golygydd Cyfres ar Mabinogi, Gwr y Gwyrthiau a chynyrchiadau animeiddiedig eraill)

Alan Llwyd (awdur Kate: Cofiant Kate Roberts)

Ifor ap Glyn (Cwmni Da)

Manon Eames (Afalau Surion)

Bethan Eames (Treflan)

Rhodri Davies (Tinopolis)

Beti George

Tudur Hallam (Academi Hywel Teifi)

Geraint Ellis (Prifysgol Bangor)

Euryn Ogwen Williams (Boomerang)

Eurig Sailsbury (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd)

Robert Rhys (Academi Hywel Teifi)

Catrin Beard

Lowri Haf Cooke (BBC Cymru)

Geraint Evans (Prifysgol Abertawe)

Dylan Moore (Wales Arts Review)

Diana Luft (Prifysgol Caerdydd)

Marlyn Samuel (BBC Radio Cymru)

Sioned Williams (Barn)

E Wyn James (Prifysgol Caerdydd)

Cynfael Lake (Academi Hywel Teifi)

 

Edrychwn ymlaen at baneli, phapurau a thrafodaethau bywiog! 

Am ragor o wybodaeth am y gynhadledd a manylion cofrestru, ewch i: www.cyfrwng.com neu ebostiwch Dr Elain Price: e.price@abertawe.ac.uk